Prejsť na obsah

Všetky opatrenia

Filtrovať podľa životnej situácie
Podnikavé Slovensko

VIAC INFO

Našou víziou je spraviť zo Slovenska zasľúbenú zem pre podnikavých ľudí. Podnikavé a inovatívne Slovensko, kde má každý človek priestor a podporu ukázať, čo dokáže. Budúcnosť a rozvoj modernej ekonomiky musíme postaviť na slovenských firmách, ktoré dokážu využívať ekonomické príležitosti a k tomu majú efektívnu podporu aj infraštruktúru od štátu. Štát musí podnikavým ľuďom a firmám pomôcť modernými službami, nie ich brzdiť byrokraciou. Musí zaviesť stabilné a predvídateľné regulácie, aby vytvoril viac priestoru pre kreatívnu prácu.
Verejné financie

VIAC INFO

Téma prerozdeľovania existujúcich zdrojov dominuje slovenskej politickej scéne už skoro dve dekády. Politici a političky sa hádajú o tom, kto ešte si zaslúži zdroje z obmedzeného rozpočtu, často aj za cenu ohrozenia dlhodobej udržateľnosti sociálnych istôt. Problémom tohto prístupu je tiež to, že štát takto nezvyšuje bohatstvo spoločnosti ako celku, len ho prerozdeľuje medzi skupinami obyvateľstva – štát teda nezväčšuje koláč prostriedkov.  Nielen Slovensko, žiadna krajina nedokáže mať naraz nízke anglosaské dane, vysoké škandinávske výdavky a popritom rozsiahlu juhoeurópsku korupciu. Úspešné krajiny 21. storočia s najvyššou kvalitou života sa môžu líšiť veľkosťou štátu, no jedno majú spoločné: efektívnu verejnú správu zameranú na dosahovanie výsledkov. Nemôžu si dovoliť luxus masívneho obchádzania platenia daní, a preto okrem ich účinného vyberania občiankam a občanom ponúkajú kvalitné a efektívne verejné služby. Hľadajú najvyššiu hodnotu pre svoje obyvateľstvo, teda najlepšie spôsoby získavania a vynakladania verejných zdrojov či tvorby pravidiel.  Rozbehneme rozvoj vo vzdelávaní, zdravotníctve, vede a výskume a v ďalších sektoroch. Naštartujeme ekonomický rast, znovu-dobiehanie životných štandardov EÚ, a teda zväčšovanie koláča prostriedkov pre občanov a občianky.

Kapitolu garantujú

Vzdelaná budúcnosť

VIAC INFO

Našou víziou je dostupný, kvalitný a inkluzívny vzdelávací systém, ktorý každému dieťaťu a mladému človeku pomáha naplniť ich potenciál, a ktorý prispieva k budovaniu odolnej a prosperujúcej krajiny založenej na inováciách. Chceme žiť v krajine, kde je vzdelanie reálnou, nielen deklarovanou spoločenskou hodnotou a kde sú možnosti vzdelávať sa každému človeku dostupné počas celého života. Chceme školy, ktoré popri rozvíjaní potrebných gramotností kultivujú osobnosť a posilňujú hodnotový rozmer každého účastníka a účastníčky vzdelávania a prispievajú tak k budovaniu súdržnej a demokratickej spoločnosti.
Trh práce

VIAC INFO

Našou víziou je krajina, ktorej sa podarilo vymaniť z modelu lacnej pracovnej sily, a ktorá dokáže využívať a rozvíjať produktívny potenciál všetkých svojich obyvateľov a obyvateliek. Pružný trh práce v kombinácii so silným dôrazom verejných politík na rozvoj zručností a na podporu príjmu v nezamestnanosti počas kariérnych zmien zvýši odolnosť voči krízam, umožní ľuďom účinnejšie reagovať na nové príležitosti, ktoré prináša pokrok, a aktivuje skupiny, ktoré boli doposiaľ na okraji trhu práce.
Zdravie

VIAC INFO

Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť je v prosperujúcej krajine základ, no na Slovensku ide o oblasť dlhé roky zanedbávanú, podfinancovanú a neefektívne riadenú. V PS to chceme zmeniť. Je načase spraviť zo zdravotníctva prioritu. Náš odborný tím pripravil opatrenia pre zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni. Jej jadro staviame na starostlivosti všeobecných lekárov a lekárok prvého kontaktu, na zlepšení podmienok lekárov a lekárok i sestier tak, aby neodchádzali do zahraničia, ako aj na podpore zdravého životného prostredia a životného štýlu tak, aby sa chorobám efektívne predchádzalo. Chceme, aby sa pacienti a pacientky liečili v dôstojných podmienkach a v nemocniciach 21. storočia. Chceme pre Slovensko zdravú budúcnosť.

Kapitolu garantujú

Pôrodníctvo

VIAC INFO

Rešpektujúca starostlivosť o tehotné ženy a pôrodníctvo predstavuje základný pilier dobrého zdravotného stavu celej spoločnosti. Základ pre mnohé závažné celoživotné ochorenia vzniká už v predpôrodnom období a počas pôrodného deja. Toto je možné ovplyvniť v mnohých prípadoch kvalitnou prekoncepčnou a predpôrodnou starostlivosťou, ale aj vedením pôrodu. Rovnako správna popôrodná starostlivosť a podpora dojčenia ovplyvňuje nielen celoživotné zdravie novorodenca, ale aj kvalitu života matky a jej prípadné plány pre ďalšie tehotenstvo. Kvalita perinatálnej starostlivosti tak ovplyvňuje nielen zdravie budúcej populácie, ale priamo aj množstvo detí v rodinách a tým aj demografický vývoj. Z týchto dôvodov sme si ako jeden z hlavných cieľov vytýčili podporu kvalitnej a rešpektujúcej perinatálnej starostlivosti.

Kapitolu garantujú

Šport

VIAC INFO

Ľudia sú vďaka športu zdravší, šťastnejší a cítia sa byť súčasťou komunity. Štát si začne uvedomovať, že každým vynaloženým eurom na šport dnes šetrí mnohonásobne viac prostriedkov vynaložených na zdravotníctvo o desať či pätnásť rokov. Preto bude šport otvorený – každý človek s chuťou športovať, a to bez ohľadu na to, či organizovane alebo neorganizovane, bude mať k dispozícii kvalitnú infraštruktúru bezplatne alebo so symbolickým poplatkom. Zväčšíme tým základňu športujúcich detí, čo zvýši ich šancu na športovanie po celý život a zapojenie sa do (polo)profesionálneho športu. Športové zväzy sú chrbticou športu na Slovensku, a preto pre nich štát bude silný a stabilný partner. Sme krajina hrdá na slovenských vrcholových športovcov a športovkyne, a preto ich štát bude aj naďalej podporovať.

Kapitolu garantujú

Sociálna politika

VIAC INFO

Našou víziou je krajina, v ktorej ľudská dôstojnosť nie je vzdialenou výsadou, v ktorej všetky deti bez rozdielu majú vytvorené základné materiálne podmienky pre zdravý vývin, a v ktorej aj ľudia so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením majú rovnocenný prístup k ekonomickým, sociálnym, rodinným a kultúrnym možnostiam, ktoré krajina ponúka. Podporou kvalitných, dostupných a pestrých služieb starostlivosti o deti v predškolskom veku, v kombinácii s flexibilnejšími možnosťami čerpania finančnej pomoci, ako aj dostupnosťou flexibilných foriem práce, chceme znížiť finančné aj časové bremeno rodičovstva, zvýšiť zamestnanosť žien a tým aj finančnú odolnosť rodín, zmenšiť rodové rozdiely v odmeňovaní a podporiť pôrodnosť.
Dôchodky

VIAC INFO

Zabezpečíme vyššie dôchodky všetkým občiankam a občanom vďaka štrukturálnym reformám v celej ekonomike, v dôchodkovom systéme najmä vďaka reforme 2. a 3. piliera. Dôchodkový systém bude férový a generačne, rodovo aj medzigeneračne spravodlivý. Poskytne primeranú mieru náhrady príjmu a garantuje dôstojný život na dôchodku pre všetkých. Obzvlášť v dôchodkoch je stabilita systému dôležitou podmienkou pre budúcu prosperitu, preto budú základné zásady dôchodkového systému zakotvené formou ústavného zákona. Systém bude udržateľný – ľudia budú už dnes vedieť, aké dôchodky môžu reálne očakávať o 20, 30 či 50 rokov. Vďaka tomu si budú môcť prispôsobiť svoju stratégiu a odkladať si na dôchodok vo výške, ktorá im poskytne dôstojné a kvalitné dožitie. Dôchodkový systém bude motivovať ľudí k platbe daní a odvodov, čo sa dá dosiahnuť vytvorením stabilného, transparentného a prehľadného dôchodkového systému.
Rovnosť

VIAC INFO

Chceme pre Slovensko budúcnosť, v ktorej každý človek môže žiť spokojný a naplnený život bez ohľadu na svoju národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, farbu pleti, vzťahovú a sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Kde štát moderným spôsobom garantuje práva a slobody ľudí s náboženským vyznaním i tých bez neho a kde rozmanitosť nie je potláčaná, ale podporovaná. Chceme krajinu, ktorá ľudí nevyháňa za hranice, ale naopak, v ktorej sa cítia prijatí, šťastní a v bezpečí. Aby sme to dosiahli, potrebujeme zmeniť politiku štátu vo viacerých oblastiach, a to od ochrany ľudských práv cez práva LGBTI+ ľudí a rodovú rovnosť až po oblasť náboženskej neutrality štátu. Riešenia pre každú z týchto oblastí máme pripravené. Poďme spoločne vytvoriť budúcnosť pre všetkých.
Národnostné menšiny

VIAC INFO

Slovensko patrí celému svojmu obyvateľstvu, nielen majorite. Rovnosť jednotlivých etník sa odráža aj v možnosti používať vlastný jazyk či vytvárať etnicky špecifické kultúrne prejavy. Kultúra menšinových komunít je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou kultúry krajiny a podporou jej rôznorodosti dokážeme posilniť a zveľaďovať kultúrne bohatstvo Slovenska.

Kapitolu garantujú

Samosprávy

VIAC INFO

Slovensko potrebuje silné samosprávy, ktoré sú stabilnými a efektívnymi poskytovateľmi kvalitných služieb občanom a občiankam. Prostredníctvom lepšie nastaveného financovania a revízie kompetencií budú samosprávy sebestačnejšie a budú tak môcť poskytovať adresnejšie riešenia i lepšie reflektovať potreby ľudí. Menšia miera rozdrobenosti na úrovni obcí a cielenejšia spolupráca medzi samosprávami navzájom i medzi samosprávami a štátnou správou zvýši kvalitu nimi poskytovaných verejných služieb a podporí regionálny rozvoj.
Bývanie

VIAC INFO

Bývanie je základnou ľudskou potrebou, ktorej naplnenie je predpokladom pre dôstojný život. Je základom pre stabilné rodinné prostredie, ako aj pre možnosť sebarealizácie v oblasti vzdelávania či práce a podnikania. Nedostupnosť a nízka kvalita bývania tak vytvára prekážky, ktoré negatívne ovplyvňujú životné rozhodnutia a príležitosti ľudí. Bytová politika úzko súvisí s rozvojom miest, obcí a regiónov, ovplyvňuje mobilitu pracovnej sily aj dostupnosť zamestnancov a zamestnankýň určitých povolaní vo väčších mestách či udržanie iných na vidieku. Má vplyv na zakladanie mladých rodín, kvalitu života rodín sociálne a zdravotne znevýhodnených osôb či na dôstojné dožitie ľudí v seniorskom veku. Našou víziou je štát, ktorý vytvára podmienky pre dostupnosť bývania a rozvoj rôznorodých foriem bývania a podporuje aj nájomné bývanie pre najzraniteľnejšie skupiny.
Kultúra

VIAC INFO

Našou víziou je nové chápanie kultúry a jej kľúčovej úlohy pri rozvoji a obnove spoločnosti. Kultúra prestane byť úzko zameranou rezortnou politikou a stane sa prierezovou politikou, ktorá bude súčasťou všetkých politík štátu a jasne deklarovanou vládnou prioritou s cieľom dosiahnuť novú identitu a úspech. Kultúra a kreativita budú významnou súčasťou vízie zmeny a obnovy spoločnosti a budú spolutvoriť budúcnosť Slovenska. Programové vyhlásenie vlády a všetky vládne programové a rozvojové dokumenty budú zahŕňať aspekt kultúry a ich vplyv na obnovu krajiny. Vďaka tomu bude Slovensko krajinou s modernou kultúrnou identitou, krajinou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou a dokáže zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnosti.

Kapitolu garantujú

Cestovný ruch

VIAC INFO

Vybudujeme imidž Slovenska ako atraktívnej destinácie pre domácich aj zahraničných návštevníkov a návštevníčok a posilníme cestovný ruch najmä v jeho najmenej rozvinutých regiónoch. Zvýšime počet zahraničných turistiek a turistov na Slovensku a zlepšíme reputáciu Slovenska v zahraničí s dôrazom na regionálnu pestrosť krajiny, na jej neobjavenosť mainstreamovým turizmom. Posilníme podiel cestovného ruchu na hospodárskej činnosti v najmenej rozvinutých regiónoch, v ktorých vybudujeme kvalitnejšiu infraštruktúru a odstránime bariéry ich rozvoja.

Kapitolu garantujú

Energetika

VIAC INFO

Slovenská ekonomika bude mať jasné smerovanie, postavené na cieľoch dobre ohodnotenej zamestnanosti, inovatívnosti a klimatickej neutrality. Zvýšený dopyt po nízkouhlíkových technológiách je obrovskou príležitosťou pre Slovensko. Aj keby sme ignorovali klimatický a environmentálny rozmer, podpora nových zelených odvetví dáva zmysel z čisto ekonomického hľadiska. Slovensko sa stane krajinou, ktorá si uvedomuje potrebnú úroveň transformácie rôznych priemyselných odvetví a energetiky a začne veľmi aktívne spolupracovať s kľúčovými hráčmi a domácnosťami na rýchlej a efektívnej dekarbonizácii. K dispozícii sú miliardy z európskych zdrojov, ktoré môžu byť použité iba na dekarbonizáciu.
Klimatická kríza

VIAC INFO

Chceme, aby Slovensko bolo zdravšou krajinou, smerujúcou ku klimatickej neutralite najneskôr do roku 2050, k väčšej energetickej sebestačnosti regiónov a k väčšej odolnosti voči vplyvom zmeny klímy. Ekonomické prínosy dôsledných a včasných klimatických opatrení prevyšujú obrovské ekonomické náklady v prípade neriešenia zmeny klímy. Dôsledné znižovanie emisií skleníkových plynov poskytuje v mnohých, hlavne marginalizovaných regiónoch impulzy pre sociálny a ekonomický rozvoj.
Životné prostredie

VIAC INFO

Riešenie situácie neodkladáme na neskôr, nehľadáme výhovorky a sústredíme sa na to, ako sa to dá. Čím rýchlejšie začneme, tým skôr dokážeme zabezpečiť dôstojný život pre budúce generácie. Dôležitou súčasťou nami pripravených opatrení je znižovanie dopadov klimatickej krízy či ochrana prírody a ovzdušia. Pre zelenú budúcnosť krajiny je však rovnako kľúčový rozvoj obehového hospodárstva, riešenie envirozáťaží alebo zelená infraštruktúra v mestách. Naše riešenia sú ambiciózne, ale realistické. Vieme, ako využiť príležitosti. Dokážeme čeliť klimatickej kríze a zároveň zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí na Slovensku.
Pôdohospodárstvo

VIAC INFO

Chceme dosiahnuť, aby pôdohospodárstvo na Slovensku dosahovalo trhové príjmy odolné voči cenovým výkyvom a chceme ho reformovať smerom k vyššej udržateľnosti a odolnosti. Zlepšenie stavu pôdohospodárstvo povedie k rozvoju vidieka na Slovensku. Zvýšime a zabezpečíme domácu produkciu zdravých a kvalitných potravín, ktoré sú vyrábané spôsobmi šetrnými k životnému prostrediu, v súlade s ochranou biodiverzity a klímy, so silným dôrazom na zlepšenie podmienok chovu a držania zvierat. Na svetovom či európskom trhu budeme hľadať spôsoby, akými dokáže slovenské pôdohospodárstvo uspieť kvalitou, exkluzivitou a pridanou hodnotou vlastnej produkcie.
Doprava

VIAC INFO

Našou víziou je doprava, ktorá efektívne prepája Slovensko, vytvára príležitosti, znižuje regionálne rozdiely, chráni naše zdravie a šetrí životné prostredie. Verejná doprava bude predstavovať plnohodnotnú, vo väčšine prípadov preferovanú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Oproti súčasnosti sa výrazne zlepší pravidelnosť, spoľahlivosť a kvalita verejnej dopravy, efektívne prepájajúcej mestá a regióny.

Kapitolu garantujú

Fungujúce verejné inštitúcie

VIAC INFO

Štát v živote občana/občianky vidíme ako reprezentovaný najmä efektívnymi fungujúcimi verejnými inštitúciami, ktoré sú schopné primerane rýchlo a dostupne zabezpečiť kvalitné služby. Práca vo verejných inštitúciách by mala byť motivujúca, finančne primerane ohodnotená a spoločensky cenená. Zmena organizácie inštitúcií je formou zvyšovania efektivity a prispôsobovania rýchlo sa meniacemu svetu.
Digitalizácia

VIAC INFO

Našou víziou je Slovensko, ktoré sa vďaka digitálnym technológiám úspešne transformuje na modernú, konkurencieschopnú a úspešnú krajinu. Krajinu, ktorej hospodárstvo vďaka modernizácii a inováciám úspešne konkuruje v medzinárodnom prostredí. Krajinu, ktorej obyvateľstvo vďaka systematickému rozvoju digitálnych zručností a digitálnej infraštruktúry profituje z prínosov digitalizácie v podnikaní aj bežnom občianskom živote. Krajina, v ktorej štát posiela medzi úradmi dáta a nie ľudí s papiermi. Namiesto štátu, ktorý len stanovuje pravidlá a vyžaduje ich plnenie cez množstvo byrokratických úkonov, chceme štát a úrady, ktoré budú aj vďaka digitálnym službám uľahčovať život a proaktívne pomáhať. Našou víziou je štát, pri kontakte s ktorým sa občan/občianka cíti ako klient/ka, nie ako „stránka“.
Spravodlivosť

VIAC INFO

Našou víziou je všetkým dostupný, predvídateľný a rýchly justičný systém prinášajúci ľuďom spravodlivé a vymožiteľné riešenia životných situácií, s ktorými sú spojené akékoľvek právne problémy. Súčasťou našej vízie je tiež skoncovanie s doterajším sovietskym modelom prokuratúry a jeho výmena za systém založený na princípoch štátneho zastupiteľstva, zodpovedajúci modernej demokratickej krajine. Je pre nás dôležité, aby Slovensko bolo spravodlivou spoločnosťou s inštitúciami chrániacimi ľudské práva a funkčnými nástrojmi pre boj proti kriminalite a korupcii, s efektívnymi vyšetrovacími a súdnymi procesmi a férovým trestaním, s poctivou legislatívou a depolarizujúcim systémom priamej demokracie, kde ľudia na dennej báze zažívajú pocit elementárnej spravodlivosti.

Kapitolu garantujú

Polícia, krízové riadenie a spravodajské služby

VIAC INFO

Reformou polície zmeníme ozbrojené zložky štátu na dôveryhodnejšiu inštitúciu, ktorá svoj mandát vykonáva nezávisle, efektívne a s ohľadom na ľudské práva. Hlavným cieľom bude pomoc ľuďom. Riadenie polície bude profesionálne a nebude brať ohľad na politické kontakty podozrivých. Polícia bude využívať profesionálne spôsoby práce a snažiť sa kriminalite najmä predchádzať. Osoby v PZ budú mať dobré podmienky na prácu, sústredia sa najmä na prácu v teréne a administratívne úlohy budú zabezpečovať kompetentné civilné osoby.
Obranná politika

VIAC INFO

PS chce, aby Slovensko bolo sebavedomou krajinou pripravenou odolávať vojenským a nevojenským hrozbám, vnútorne konsolidovanou a rešpektovanou spojencami. Chceme také Slovensko, ktoré v kľúčových otázkach medzinárodnej bezpečnosti nevajatá, ale je pevným, čitateľným členom komunity slobodných, západných, demokratických štátov. Slovensko, ktoré pri formovaní rozhodnutí v Aliancii nestojí v tieni ostatných, ale diskusie vedie, sprostredkúva dohody, prináša nové informácie. Krajinu, ktorá sa neulieva pri budovaní spoločných spôsobilostí, nespolieha sa na to, že iní urobia našu prácu za nás, ale je pripravená plnohodnotne pomôcť spojencom. Slovensko, ktoré je plne pripravené v rámci svojich možností brániť vlastnú zvrchovanosť, územie a životy občanov a občianok samo, až do momentu nasadenia spojeneckých síl, pokiaľ si to bude situácia vyžadovať. Krajinu, ktorá nezaspala vývoj vo vojenskej oblasti, prispôsobuje svoje sily, plány a výcvik novým technológiám a skúsenostiam partnerských štátov ako Ukrajina. Ozbrojené sily, v ktorých budú chcieť Slováci a Slovenky slúžiť, na ktoré môže byť krajina hrdá.

Kapitolu garantujú

Európska a zahraničná politika, humanitárna pomoc

VIAC INFO

Slovensko stojí na križovatke. Rozhoduje sa, či budeme smerovať k európskej kvalite života alebo k demokracii karpatského typu. Bude na šikovnosti budúcej vlády, ale aj diplomacie ako vykonávateľa záujmov krajiny za hranicami, aby v týchto komplikovaných časoch ochránila a posilnila bezpečnostné, hospodárske a hodnotové základy Slovenska. Ponuka Progresívneho Slovenska je jasná – demokratická, bezpečná a slobodná budúcnosť Slovenska v Európskej únii a NATO.
Obrana demokracie

VIAC INFO

Verejnú mienku na Slovensku nemôžu tvoriť dezinformácie ohrozujúce národnú bezpečnosť. Nemôžeme sa ďalej iba prizerať, ako klesá dôvera ľudí v demokraciu. Chceme urobiť všetko preto, aby štát vedel efektívne brániť spoločné záujmy občanov a občianok pred globálnymi digitálnymi hrozbami a aby šírenie nebezpečných dezinformácií postihoval. Posilňovať zároveň potrebujeme mediálnu gramotnosť aj digitálne zručnosti bežných ľudí. Rekvalifikovať a vzdelávať vybrané skupiny. Potrebujeme čeliť výzvam a využiť príležitosti 21. storočia. To, ako ich uchopíme dnes, rozhodne o našej budúcnosti na roky dopredu.

Kapitolu garantujú