Prejsť na obsah
Programy / Pôrodníctvo

Pôrodníctvo

Kapitolu garantujú

Rešpektujúca starostlivosť o tehotné ženy a pôrodníctvo predstavuje základný pilier dobrého zdravotného stavu celej spoločnosti. Základ pre mnohé závažné celoživotné ochorenia vzniká už v predpôrodnom období a počas pôrodného deja. Toto je možné ovplyvniť v mnohých prípadoch kvalitnou prekoncepčnou a predpôrodnou starostlivosťou, ale aj vedením pôrodu. Rovnako správna popôrodná starostlivosť a podpora dojčenia ovplyvňuje nielen celoživotné zdravie novorodenca, ale aj kvalitu života matky a jej prípadné plány pre ďalšie tehotenstvo. Kvalita perinatálnej starostlivosti tak ovplyvňuje nielen zdravie budúcej populácie, ale priamo aj množstvo detí v rodinách a tým aj demografický vývoj. Z týchto dôvodov sme si ako jeden z hlavných cieľov vytýčili podporu kvalitnej a rešpektujúcej perinatálnej starostlivosti.

Zdieľať program


Sieť starostlivosti

 • Podporíme rozvoj regionálnych perinatálnych centier ako syntézy kvalitnej pôrodníckej a neonatálnej starostlivosti vrátane Centier pôrodnej asistencie (CPA), ktoré sa špecificky zameriavajú na starostlivosť o fyziologicky prebiehajúce tehotenstvo a na podporu prirodzeného pôrodu. 
 
 • Podporíme vybudovanie Národného ústavu starostlivosti o matku a dieťa ako najvyššieho univerzitného pracoviska v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Zdieľať bod programu

Prekoncepčná (predtehotenská) starostlivosť

 • Podporíme pozitívne plánovanie rodičovstva – adekvátne načasovanie tehotnosti na dobu, ktorá je medicínsky, ale aj sociálne pre daný pár najviac priaznivá. Zameriame sa aj na propagáciu účinných prekoncepčných opatrení na zdravé otehotnenie v celej populácii žien.
 
 • Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby boli všetky hormonálne antikoncepčné prípravky viazané na lekársky predpis a tiež aby boli vnútromaternicové teliesko a sterilizácie plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho tiež navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie dostupné v lekárňach zadarmo pre osoby od 16 do 25 rokov. 
 
 • Zabezpečíme dostupnosť umelého oplodnenia pre všetky ženy, ktoré chcú otehotnieť. Možnosť umelého oplodnenia je na Slovensku dopriata len osobám v pároch odlišného pohlavia a preplácané sú len prvé 3 cykly. To považujeme za neférové. Preto aj v záujme podpory pôrodnosti a pomoci k otehotneniu navrhujeme zvýšiť jeho cenovú a vekovú dostupnosť bez ohľadu na formu vzťahu, v ktorej sa daná osoba nachádza.
 
 • Presadíme úhradu zmrazenia embryí alebo vajíčok u žien podstupujúcich onkologickú liečbu z verejného poistenia. 
 
 • Sprístupníme a zabezpečíme preplatenie sterilizácie ženy z prostriedkov verejného poistenia metódou odstránenia vajcovodov v medicínsky odôvodnených prípadoch ako prevenciu voči onkologickým ochoreniam. Skrátime dobu od podpisu žiadosti k možnému výkonu z 30 dní na 48 hodín.
Zdieľať bod programu

Prenatálna (predpôrodná) starostlivosť

 • Presadíme model kontinuálnej pôrodníckej starostlivosti poskytovanej jednou osobou (ideálne pôrodnou asistentkou) od prekoncepčnej, prenatálnej, pôrodníckej až po popôrodnú opateru.
 
 • Vybudujeme Centrá pôrodnej asistencie vo vybraných pôrodniciach. 
 
 • Rozvinieme kvalitnú prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku v špecializovaných centrách zameraných na skríning, ktoré budú dostupné na celom Slovensku.
 
 • Budeme realizovať podporu komunitnej prenatálnej starostlivosti vo vylúčených komunitách formou návštevnej služby pôrodnej asistentky či asistenta a vyškolenia PA priamo z radov osôb z marginalizovaných rómskych komunít.
Zdieľať bod programu

Pôrodná starostlivosť

 • Presadíme povinné sprístupnenie ukazovateľov kvality pôrodníckej starostlivosti jednotlivými poskytovateľmi tak, aby si mohli rodičky vybrať pracovisko podľa svojich priorít a prepojíme porovnávanie týchto ukazovateľov s pravidelným hodnotením pôrodníc rodičkami.
 
 • Presadíme zjednodušenie poskytovania anonymizovaných dát ohľadne pôrodníckej starostlivosti v jednotlivých regiónoch a celej krajine zo zberu dát vykonávaným NCZISK.
 
 • Presadíme nezávislé audity slovenských pôrodníc, ktoré zanalyzujú, do akej miery tieto spĺňajú požiadavky „baby friendly“ a „mother friendly“ nemocníc podľa medzinárodne platných štandardov WHO a FIGO a vytvoríme systém certifikácie nemocníc. Finančné vstupy od poisťovní naviažeme na kvalitu práce pôrodníc práve na základe kvalitatívnych ukazovateľov.
 
 • Systém vzdelávania študentov/študentiek medicíny a zdravotníckeho personálu doplníme o prípravu v oblasti znalosti týchto štandardov a v oblasti rešpektujúceho poskytovania zdravotnej starostlivosti voči rodičkám a ich deťom.
 
 • Presadíme poskytovanie pôrodníckej starostlivosti pôrodnými asistentkami či asistentmi u nízkorizikových žien a podporíme rovnocenné postavenie PA pri vedení fyziologických pôrodov.
 
Zdieľať bod programu

Popôrodná starostlivosť

 • Podporíme včasné prepúšťanie nízkorizikových rodičiek a fyziologických novorodencov do domácej starostlivosti, ak si to budú priať a ak to bude dovoľovať ich zdravotný stav a zdravotný stav dieťaťa (tzv. ambulantné pôrody).
 
 • Podporíme edukáciu prostredníctvom certifikovaných kurzov pre pôrodné asistentky či asistentov v oblasti komplexnej popôrodnej starostlivosti a laktačného poradenstva.
 
 • Presadíme návštevnú domácu starostlivosť pôrodnou asistentkou/asistentom u žien v popôrodnom období uhrádzanú z verejného poistenia.
 
 • Podporíme komunitnú starostlivosť o čerstvé matky s deťmi aj vo vylúčených komunitách a iných zraniteľných skupinách obyvateľstva. 
 
 • Zavedieme registre dojčených novorodencov u rajónnych pediatrov a pediatričiek, umožníme sledovanie rizikových faktorov skorého odstavenia a analýzu dát pre celonárodný program podpory dojčenia.
 
 • Vytvoríme Národný program pre podporu dojčenia s adekvátnymi finančnými investíciami doňho, pretože si uvedomujeme, že dojčenie je kľúčový nástroj preventívnej medicíny, a že investovaním do jeho podpory urobíme dokázateľne návratnú investíciu.
 
 • Vrátime banky materského mlieka do pôrodníc a zmeníme zákon, ktorý kladie nezmyselné obmedzenia pre darovanie materského mlieka len do 6. mesiaca veku dieťaťa.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare