Prejsť na obsah
Programy / Verejné financie

Verejné financie

Kapitolu garantujú

Téma prerozdeľovania existujúcich zdrojov dominuje slovenskej politickej scéne už skoro dve dekády. Politici a političky sa hádajú o tom, kto ešte si zaslúži zdroje z obmedzeného rozpočtu, často aj za cenu ohrozenia dlhodobej udržateľnosti sociálnych istôt. Problémom tohto prístupu je tiež to, že štát takto nezvyšuje bohatstvo spoločnosti ako celku, len ho prerozdeľuje medzi skupinami obyvateľstva – štát teda nezväčšuje koláč prostriedkov. 

Nielen Slovensko, žiadna krajina nedokáže mať naraz nízke anglosaské dane, vysoké škandinávske výdavky a popritom rozsiahlu juhoeurópsku korupciu. Úspešné krajiny 21. storočia s najvyššou kvalitou života sa môžu líšiť veľkosťou štátu, no jedno majú spoločné: efektívnu verejnú správu zameranú na dosahovanie výsledkov. Nemôžu si dovoliť luxus masívneho obchádzania platenia daní, a preto okrem ich účinného vyberania občiankam a občanom ponúkajú kvalitné a efektívne verejné služby. Hľadajú najvyššiu hodnotu pre svoje obyvateľstvo, teda najlepšie spôsoby získavania a vynakladania verejných zdrojov či tvorby pravidiel. 

Rozbehneme rozvoj vo vzdelávaní, zdravotníctve, vede a výskume a v ďalších sektoroch. Naštartujeme ekonomický rast, znovu-dobiehanie životných štandardov EÚ, a teda zväčšovanie koláča prostriedkov pre občanov a občianky.

Zdieľať program


Fiškálny rámec – zdravé verejné financie, základné východisko prosperity

 • V prvom roku pripravíme rozpočet verejnej správy s opatreniami na štyri roky, berúc do úvahy potrebu fiškálnej konsolidácie v súlade s výdavkovými limitmi a pri zohľadnení vývoja ekonomiky.
 
 • Budeme hľadať ústavnú väčšinu na aktualizáciu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo zabezpečí jeho stabilitu a predvídateľnosť.
 
 • Budeme zodpovednou partnerskou krajinou v Európskej únii aj pri reforme európskeho fiškálneho rámca EÚ. Rovnaké princípy ako v domácej fiškálnej politike budeme presadzovať aj na úrovni EÚ voči menej zodpovedným členským štátom. 
 
 • Pripravíme novú stratégiu riadenia štátneho dlhu podloženú analýzou rizík a nákladov v súlade s najlepšou praxou vo svete. O jej plnení budeme každoročne informovať verejnosť v správe, ktorá bude súčasťou procesu riadenia dlhu. 
Zdieľať bod programu

Hodnota za peniaze vo všetkom, čo štát robí

 • Zavedieme pre všetky návrhy zákonov predložené do NR SR aj dôležité nelegislatívne politiky a regulácie pravidlo povinného vypracovania a zverejnenia analýzy vplyvov na verejné financie, ľudí aj firmy.
 
 • Posilníme kapacity a kompetencie inštitúciám, ktoré pomôžu takéto hodnotenia (nielen) pre poslancov a poslankyne pripravovať, aby sa mohlo hodnotiť načas a dobre.
Zdieľať bod programu

Rozpočet verejnej správy zameraný na kvalitu života: Výdavky

 • Zmodernizujeme štruktúru výdavkov po vzore najvyspelejších krajín. Výdavkové priority stanovíme nadrezortne a podľa analyticky určených priorít.
 
 • Budeme dôsledne realizovať opatrenia revízií výdavkov a efektívne uplatňovať princípy hodnoty za peniaze pri každom dôležitom rozhodnutí.
 
 • Získané zdroje budú použité na priority, ktoré majú najvyšší potenciál zvýšiť kvalitu života ľudí. 
Zdieľať bod programu

Rozpočet verejnej správy zameraný na kvalitu života: Príjmy

 • Našou prioritou je stabilita a nezvyšovanie daní (celkového daňovo-odvodového zaťaženia), ďalej chceme daňami a odvodmi motivovať k ekonomickej aktivite a mať jednoduchý, efektívny a spravodlivý daňový systém. Lepší výber daní využijeme na znižovanie vysokého dlhu a financovanie priorít. Podporíme tak budúci rast ekonomiky, no predovšetkým kvality života.
 
 • Podporíme podnikavosť a inovatívnosť väčšou stabilitou systému, ale aj nižším daňovo-odvodovým zaťažením práce pre firmy aj ľudí aj ďalšími opatreniami pre jednoduchšie podnikanie a podporu kreatívnych aktivít všetkých zložiek spoločnosti (ľudia, firmy, štát).
 
 • Zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku vrátane rozšírenia použitia zrýchleného odpisovania tak, aby sme motivovali inovovať a tým zvyšovali produktivitu práce aj environmentálnu udržateľnosť v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských firiem.
 
 • Skrátime lehotu potrebnú na to, aby si podnikatelia a podnikateľky mohli odpísať nedobytnú pohľadávku prostredníctvom opravnej položky v plnej výške ako daňovo uznateľný náklad.
 
 • Znížime daňovo-odvodové zaťaženie práce znížením sadzby dane z príjmu právnických aj fyzických osôb a/alebo zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.
 
 • Znížime odvody zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírením odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody.
 
 • Našou prioritou je jednoduchý, efektívny a spravodlivý daňový systém, ktorý podnikateľom či podnikateľkám a ľuďom život zjednodušuje, zamedzuje všetkým možným únikom a je férový naprieč rôznymi typmi zdaňovaných subjektov.
 
 • Boj s daňovými únikmi je pre nás samozrejmosťou. Budeme pokračovať v znižovaní medzery DPH a zameriame sa na úniky aj v ostatných daniach, napríklad zavedením e-faktúry.  
 
 • Oslobodíme fyzické osoby od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako 1 rok. Podporíme tým vyššiu angažovanosť stakeholdingu v domácich spoločnostiach. Tento princíp bude platiť rovnako pre zamestnanecké akcie – tzv. ESOP-y.
 
 • Upravíme zdanenie finančných aktív a investícií do spoločností vrátane alternatívnych foriem investícií (napr. kryptomien) tak, ako to upravujú okolité krajiny Európskej únie.
 
 • Rozšírime možnosti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj na preukázateľne vynaložené služby ako napríklad prototypovanie, certifikácie či vzdelávanie a taktiež na náklady spojené s podporou inteligentného priemyslu (AI, ML) so snahou zvyšovania pridanej hodnoty zachytením svetových trendov.
 
 • Rozšírime možnosti prenosu daňovej straty do budúcnosti (tzv. loss carry forward) v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami predĺžením maximálnej lehoty prenosu a zvýšením maximálneho ročného odpočtu (v pomere k základu dane).
 
 • Umožníme vzájomné započítanie ziskov a strát z podnikania v rámci spoločností v skupine (skupinové zdaňovanie) tak, ako tento koncept realizujú okolité krajiny Európskej únie.
 
 • Žiadne poplatky za elektromerom. Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny – rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže takáto elektrina ani nevstupuje do distribučnej siete. Preto poplatky zrušíme a firmy budú platiť len za elektrinu, ktorú nakúpia zo siete. Je to fér a bude ich to motivovať k výrobe väčšieho objemu “domácej” elektriny zo zelených zdrojov.
Zdieľať bod programu

Rozpočet verejnej správy zameraný na kvalitu života: Riadenie rozpočtu

 • Budeme motivovať k dosahovaniu výsledkov zlepšujúcich kvalitu života ľudí na všetkých úrovniach riadenia. Kľúčovým nástrojom je funkčné programové rozpočtovanie a tvorba rozpočtu spôsobom zameraným na výsledky („business case“), nie vstupy ako napríklad počet zamestnaných osôb.
 
 • Budeme sledovať dopady rozpočtových rozhodnutí komplexnými hodnoteniami vplyvov vrátane vplyvov na životné prostredie, kvalitu života či na ohrozené skupiny obyvateľstva, ako je štandardom vo vyspelých krajinách.
 
 • O verejnom rozpočte rozmýšľame cez koncept čistého bohatstva štátu, ktorým sa dajú sledovať nielen príjmy a výdavky, ale všetky aktíva a pasíva štátu. Posilníme a zrýchlime vykazovanie čistého bohatstva štátu a všetky transakcie budeme sledovať zahrnutím všetkých nákladov a prínosov. Vďaka tomu sa budeme vedieť lepšie starať o majetok štátu, ako sú napríklad dnes schátrané budovy či cesty.
 
 • Dáta o verejných službách budeme spravovať spôsobom, „čo nie je tajné je verejné“. Vďaka tomu zverejníme užívateľsky prístupným spôsobom aj všetky dáta o rozpočte verejnej správy.
 
 • Zavedieme naozajstné pravidlá pre tvorbu a použitie rezerv, nielen „pro forma“ ako dnes. Tieto pravidlá budú rešpektovať všetky verejné inštitúcie.
Zdieľať bod programu

Efektívne spravovanie štátnych podnikov

 • Od základu zmeníme nominačný proces manažmentu štátnych podnikov. Zrušíme politické nominácie do vedenia štátnych podnikov. Uchádzači/uchádzačky budú musieť prejsť verejným vypočutím, alebo budú vyberaní/é ad hoc komisiami zloženými z odborníkov a odborníčok na riadenie podnikov a predmetnú oblasť podnikania. Otvoríme výberové konania uchádzačom a uchádzačkám zo zahraničia so skúsenosťami s podobnými pozíciami.
 
 • Štátne podniky a ich vedenia budú mať stanovené transparentné, dohľadateľné a pravidelne vyhodnocované výsledkové ukazovatele, ktorými sa bude jednoducho hodnotiť kvalita manažmentu. Manažment bude mať zodpovednosť za dodržiavanie týchto výsledkových ukazovateľov, na druhú stranu bude mať väčšiu nezávislosť od politickej reprezentácie.
 
 • Vláda vypracuje pravidlá výkonu štátneho vlastníctva, ktoré budú obsahovať tiež strednodobé a dlhodobé ciele daných podnikov a ich monitoring. Dokument bude obsahovať odôvodnenie štátneho vlastníctva individuálne pre každý štátny podnik. 
 
 • Ministerstvo financií bude mať nárok na všetky dáta o podnikoch a bude povinne informovať vládu, parlament a verejnosť o výsledkoch a plnení výsledkových ukazovateľov.
Zdieľať bod programu

Finančné služby – sprostredkovateľstvo a poisťovníctvo

 • Zavedieme systém pravidelného informovania zákazníctva o stave ich finančných a poistných produktov. Zvýšime tým ich informovanosť. Zákazníci a zákazníčky takúto informáciu dostanú každoročne vo forme jedného zrozumiteľného materiálu (tzv. oranžová obálka).
 
 • Zavedieme platenie za spotrebiteľské služby priamo klientmi a klientkami, ktorí/é tak budú mať úplnejšie informácie o danom produkte a službe. 
 
 • Zvýšime nároky na vzdelávanie finančných sprostredkovateľov/sprostredkovateliek a ich vstup do systému. Formalizmus nahradí naozajstná kontrola kompetentnosti. Zavedieme nový spôsob certifikácie týchto osôb. Súčasťou toho bude sprísnenie obsahu vzdelávania, ktoré musia absolvovať a adekvátna náročnosť záverečných skúšok. 
 
 • Spájanie životného poistenia s investičným sporením do jedného produktu už nebude možné. Dnešný systém je neprehľadný, klient/klientka sa v ňom ťažko orientuje a väčšinou si k životnej poistke kupuje investičné sporenie s nízkymi výnosmi.
 
 • Zrušíme zbytočné poistenia štátnych aktív, ponecháme len zákonne poistenia ako napríklad povinné zmluvné poistenie áut.
 
Zdieľať bod programu

Finančná gramotnosť

 • Finančné vzdelanie zaradíme do študijných osnov na základných a stredných školách. Zaradením do povinných osnov zabezpečíme systematickú výučbu o financiách a taktiež znížime dnes vysoké regionálne rozdiely v ponuke finančného vzdelávania. Vidíme to rovnako dôležite ako “čítanie s porozumením”
 
 • Zabezpečíme vzdelávanie učiteľov a kvalitné podklady v oblasti finančného vzdelania. Zaradeniu základného finančného vzdelania do povinných študijných osnov musí predbiehať kvalitné vzdelanie učiteľov tak, aby žiakom mohli odovzdať kvalitné informácie. Na pedagogických fakultách preto zriadime predmet finančnej gramotnosti. V krátkodobom horizonte vytvoríme dodatkové vzdelanie vo forme školení. Pre školy zabezpečíme učebnice s kvalitnými sylabami. 
 
 • Navýšime finančnú podporu iniciatív v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré môžu krátkodobo suplovať chýbajúce celoplošné vzdelávanie. Iniciatívy a aktivity zo strany súkromného a verejného sektora sa dnes venujú práci s pedagógmi aj žiakmi a prispievajú tak k postupnému zvyšovaniu úrovne finančného vzdelania. 
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare