Prejsť na obsah
Programy / Životné prostredie

Životné prostredie

Riešenie situácie neodkladáme na neskôr, nehľadáme výhovorky a sústredíme sa na to, ako sa to dá. Čím rýchlejšie začneme, tým skôr dokážeme zabezpečiť dôstojný život pre budúce generácie. Dôležitou súčasťou nami pripravených opatrení je znižovanie dopadov klimatickej krízy či ochrana prírody a ovzdušia. Pre zelenú budúcnosť krajiny je však rovnako kľúčový rozvoj obehového hospodárstva, riešenie envirozáťaží alebo zelená infraštruktúra v mestách. Naše riešenia sú ambiciózne, ale realistické. Vieme, ako využiť príležitosti. Dokážeme čeliť klimatickej kríze a zároveň zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí na Slovensku.

Zdieľať program


Rozvoj obehového hospodárstva

 • Podporíme prechod z odpadového na obehové hospodárstvo a dodržiavanie zákonnej hierarchie nakladania s odpadmi. Legislatívnymi, ekonomickými a plánovacími nástrojmi podporíme rozvoj obehového hospodárstva tak, aby sa prioritne predchádzalo vzniku odpadov, aby sa výrobky používali opätovne, následne recyklovali a až po vyčerpaní predošlých možností spaľovali s využitím energie a čo najmenej skládkovali. Zabezpečíme, aby separovaný zber a recyklácia neboli potláčané spaľovaním odpadov s využitím energie. 
 
 • Zabezpečíme množstvový zber odpadov, v ktorom výška poplatku zodpovedá množstvu vyprodukovaných zmesových odpadov v rodinných domoch a rozšírime ho do ďalších obcí a miest tak, aby tento motivačný a spravodlivý spôsob platenia za odpad začal na Slovensku prevládať. 
 
 • Aktívne budeme bojovať proti vzniku nelegálnych skládok. Zvýšime pokuty za nelegálne nakladanie s odpadmi a posilníme kontrolnú činnosť štátnych orgánov. Zlepšíme dostupnosť zberných dvorov, predovšetkým pre tie druhy odpadov, ktoré často končia na nelegálnych skládkach odpadov.
 
 • Vypracujeme a implementujeme kvalitný rámec pre ekomoduláciu, motivujúci výrobcov znižovať negatívne vplyvy obalových a neobalových výrobkov na životné prostredie zvyšovaním ich trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti a nahrádzaním nebezpečných látok. Zrušíme výnimky v oblasti zodpovednosti výrobcov za zabezpečenie zberu a recyklácie a nebudeme udeľovať ďalšie. 
 
 • Podporíme budovanie chýbajúcich kompostární a zariadení pre anaeróbnu digesciu biologicky rozložiteľného odpadu. Doplnením legislatívneho rámca a metodicko-poradenskou podporou skvalitníme separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov. Legislatívnymi a ekonomickými nástrojmi podporíme rozvoj domácej produkcie biometánu z vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov, spĺňajúcej kritéria udržateľnosti.
Zdieľať bod programu

Envirozáťaže

 • Zlepšíme proces konania o určení osoby povinnej za odstránenie záťaže jeho presunom z okresných úradov. Agendu envirozáťaží je potrebné presunúť z okresných úradov, ktorým chýbajú odborné predpoklady, pod ministerstvo životného prostredia. 
 
 • Posilníme kontrolu plnenia záväzných plánov sanácie. Stanovenie zákonných lehôt na vykonanie sanácie zvýši ambicióznosť plánov prác, ktoré sú v súčasnosti nastavené často benevolentne. Posilnenie monitorovacej činnosti povedie k zrýchleniu prác a vyššej miere zodpovednosti subjektov povinných vykonať sanácie.
 
 • Zlepšíme verejné obstarávania na sanácie envirozáťaží. Zmiernenie prísnych podmienok verejného obstarávania otvorí súťaž väčšiemu počtu subjektov a povedie k vyššej konkurencii. Sanácie lokalít jednotlivo podľa druhu záťaže umožnia zapojenie špecializovaných firiem.
 
 • Zabezpečíme adekvátne informácie o envirozáťažiach pre verejnosť aj dotknuté orgány. Zvýšime úroveň spolupráce v rámci verejnej správy, prepojíme a zlepšíme kvalitu existujúcich informačných systémov. Povinné zverejňovanie výsledkov súkromných geologických prieskumov zlepší informovanosť a zvýši mieru ochrany obyvateľstva, kým dôjde k sanáciám.
Zdieľať bod programu

Ochrana prírody

 • V rámci Environmentálneho fondu vytvoríme samostatný program Fondu ochrany prírody. Jeho úlohou bude financovať nákup, resp. dlhodobý nájom a iné dlhodobé zabezpečenie zmluvnej starostlivosti pre pozemky určené pre ochranu prírody, ďalej opatrenia na zadržiavanie vody, prírodné záchyty uhlíka, obnovu prírody a podobne. 
 
 • Riaditeľov/riaditeľky národných parkov budú vyberať nové Správne rady parkov. Rada bude najvyšším orgánom parku, nadriadeným riaditeľstvu parku, nezávislým od MŽP. Rada parku bude mať právomoc kontrolovať činnosť parku, vrátane financií, odvolať aj menovať riaditeľa/riaditeľku parku, zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie. Správnu radu budú tvoriť nominanti a nominantky rôznych organizácií (MŽP, SAV, ZMOS, súkromné osoby vlastniace pozemky a pod.).
 
 • Národné parky budú orgánmi štátnej správy. Parky získali právnu subjektivitu a štátne pozemky, no rozhodnutia štátnej správy stále vykonávajú Okresné úrady pod ministerstvom vnútra. Tento podvojný systém je vystavený politickému zasahovaniu a neumožňuje plné využitie expertízy zamestnancov a zamestnankýň národného parku s najlepšími vedomosťami o národnom parku.
 
 • Vyčleníme prostriedky na prebudovanie lesných porastov s cieľom zvýšiť ich vekovú a druhovú rôznorodosť. Tým sa posilní stabilita a plnenie funkcií lesov, vrátane zadržiavania vody, sťahovania uhlíka z atmosféry a ochrany biologickej rozmanitosti.
 
 • Presunieme štátnu politiku v oblasti lesníctva pod rezort životného prostredia, a to vrátane štátnych podnikov lesného hospodárstva. Pri hospodárení zabezpečíme dôraz aj na mimoprodukčné funkcie lesov a využitie štátnych lesov pre zvládanie environmentálnych kríz a mitigáciu ich dopadov.
 
 • Zavedieme aplikáciu na kontrolu obchodu s drevom, ktorá bude prístupná verejnosti. Minimalizujeme tým nelegálnu ťažbu dreva.
Zdieľať bod programu

Ochrana ovzdušia

 • Zvýšime rozsah monitoringu znečisťovania ovzdušia na miestnej úrovni so zameraním na najviac znečistené oblasti. Zabezpečíme rozmiestnenie väčšieho počtu monitorovacích staníc pre relevantné znečisťujúce látky, vrátane monitoringu jemných prachových častíc (PM). 
 
 • Zvýšime objem prostriedkov poskytovaných na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania. Zdrojom budú poplatky získané za znečisťovanie ovzdušia (Envirofond). 
 
 • Presadíme legislatívny rámec pre účinnejšie znižovanie emisií spaľovacích energetických zariadení vrátane stredných zdrojov znečistenia s cieľom dosiahnuť štandardy ekodizajnu spaľovacích zariadení EÚ do roku 2025. 
 
 • Pre zlepšenie vykurovania majiteľmi a majiteľkami lokálnych kúrenísk zavedieme systém motivačných postupov zo strany obcí a Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
 
 • Zlepšíme legislatívny rámec pre účinnejšie uplatňovanie princípu „znečisťovateľ ovzdušia platí“ v praxi.
Zdieľať bod programu

Zelená infraštruktúra

 • Podporíme premenu malých, nevyužitých a zanedbaných plôch na zeleň využitím zdrojov z Envirofondu. Podporíme vznik vegetačných striech a stien a vegetačných prvkov pre hospodárenie so zrážkovou vodou, a to hlavne úpravou zelených stavebných povolení v zákone o územnom plánovaní a úpravou rámca pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení miest a obcí pre tvorbu kompenzačných mechanizmov pri zabratí zelene. 
 
 • Zlepšíme ochranu a starostlivosť o cestnú zeleň. Zladíme zákon o pozemných komunikáciách so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Cestný správny orgán sa bude vyjadrovať a usmerňovať len úkony spojené so starostlivosťou o dreviny, ktoré by mohli zásadne ovplyvniť plynulosť premávky.
 
 • Upresníme rámec Dokumentu starostlivosti o dreviny tak, aby sa spracovával v potrebnej komplexnosti, kvalite a za účasti verejnosti vo všetkých sídlach. Zosúladíme účinnú ochranu zelene so systematickou obnovou dožívajúcich stromov na verejných priestoroch, ako aj dočasných, výplňových a krátkovekých drevín.
 
 • Legislatívnymi, plánovacími a ekonomickými nástrojmi budeme podporovať vytváranie komunitných záhrad, výsadbu ovocných drevín, osobitne v sociálne deprivovaných oblastiach. Podporíme vytváranie terapeutických záhrad v zdravotníckych zariadeniach. 
 
 • Rozbehneme výsadbu stromov a zvýšime rozlohu zelene v sídlach. 
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare