Prejsť na obsah
Programy / Spravodlivosť

Spravodlivosť

Kapitolu garantujú

Našou víziou je všetkým dostupný, predvídateľný a rýchly justičný systém prinášajúci ľuďom spravodlivé a vymožiteľné riešenia životných situácií, s ktorými sú spojené akékoľvek právne problémy. Súčasťou našej vízie je tiež skoncovanie s doterajším sovietskym modelom prokuratúry a jeho výmena za systém založený na princípoch štátneho zastupiteľstva, zodpovedajúci modernej demokratickej krajine. Je pre nás dôležité, aby Slovensko bolo spravodlivou spoločnosťou s inštitúciami chrániacimi ľudské práva a funkčnými nástrojmi pre boj proti kriminalite a korupcii, s efektívnymi vyšetrovacími a súdnymi procesmi a férovým trestaním, s poctivou legislatívou a depolarizujúcim systémom priamej demokracie, kde ľudia na dennej báze zažívajú pocit elementárnej spravodlivosti.

Zdieľať program


Predvídateľná a rýchla spravodlivosť dostupná všetkým

 • Vytvoríme platformu „Spravodlivosť online“, ktorá ľuďom poskytne:
  • Nezávislé zhodnotenie právneho problému alebo sporu obsahujúce informácie o pravdepodobnosti úspechu, dĺžke trvania a finančných nákladoch, právach, povinnostiach a možnostiach riešenia (ideálne tak, aby sa daný problém nepretavil do sporu).
  • Asistenčné služby, vďaka ktorým človek získa kontrolu nad riešením svojho problému alebo sporu. V tejto fáze bude možné využiť negociačné a mediačné služby s cieľom urovnať spor alebo dosiahnuť zmier. Ak sa to nepodarí, systém pomôže s výberom najvhodnejšieho advokáta alebo so sprostredkovaním bezplatných služieb Centra právnej pomoci.
  • Expresný online súd, ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. V tejto fáze systém vygeneruje potrebné podania a usmerní subjekty pri predkladaní dôkazov.
   
 • Rozšírime bezplatnú právnu pomoc poskytovanú Centrom právnej pomoci. Navýšime rozpočet a kapacity centra tak, aby bolo schopné poskytovať kvalitnú a bezplatnú právnu, aby na pomoc dosiahlo viac ľudí s nízkymi príjmami a nanovo nastavíme podmienky pre poskytovanie právnej pomoci s finančnou účasťou. 
 
 • Zanalyzujeme doterajšie nastavenie procesu oddlženia, vrátane nízkeho využívania splátkového kalendára a lepšie nastavíme proces splácania pôžičky.
 
 • Vytvoríme systém pre masívne zjednocovanie judikatúry a rozhodovacej praxe. Súdy nižšieho stupňa by mali rozhodovať v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou vyšších súdov. Preto navrhujeme vytvorenie špeciálnych kolégií na zjednocovanie judikatúry, elektronickú zbierku judikátov a manuál zjednotených procesných postupov súdu.
 
 • Skrátime súdne konania o polovicu. Zavedieme preto časové ciele a kalendáre pre každé súdne konanie a nové pravidlá pre odvolania. Rozhodovanie súdov nemôže trvať roky, ako je to dnes. Navrhneme, aby súd rozhodoval o prípustnosti odvolania v lehote 60 dní, čím zabránime zbytočnému naťahovaniu konaní. Taktiež zavedieme pravidlo, že odvolací súd vždy vo veci rozhoduje. To znamená, že odvolací súd v žiadnom prípade nebude môcť vrátiť prípad na opätovné konanie prvostupňovému súdu, môže ho len potvrdiť alebo zmeniť.
Zdieľať bod programu

Efektívne, produktívne a kvalitné súdy

 • Zavedieme nový systém efektívneho riadenia súdov. Jeho základnými piliermi budú nový súdny elektronický register a elektronický spis, mesačné a výročné správy fungovania súdov a nástroje pre efektívne pokrytie potrebných kapacít, napríklad dočasné alebo trvalé preradenie sudcov či sudkýň z menej zaťažených súdov na súdy s vyššou zaťaženosťou, okamžitá náhrada za sudkyne/sudcov s prerušeným výkonom alebo pri dlhodobej absencii či dočasné prijatie dodatočných členov/členiek sudcovského tímu. 
 
 • Vytvoríme kvalitné podmienky pre kvalitných sudcov a sudkyne.
 
  • Výber a príprava sudcovského a úradníckeho personálu bude zahŕňať povinnú intenzívnu prípravu sudcov a sudkýň pred vstupom do systému podľa zvolenej špecializácie zameranej na interné a zákonné procesy, etické dilemy a spravodlivé rozhodovanie, vedenie pojednávaní, manažment oddelenia a vedenie ľudí. Výber by sa mal rozdeliť do viacerých fáz vrátane skúšobného obdobia podľa holandského modelu výberu a prípravy sudcov/sudkýň.
  • Podporíme rozvoj sudkýň a sudcov vrátane najlepšej praxe a tréningov zameraných na vedenie pojednávaní a odôvodňovanie rozhodnutí a ich zrozumiteľnú komunikáciu, vzorové rozhodnutia s dôrazom na ich stručnosť a zrozumiteľnosť, online konzultácie právnych otázok medzi sudcami/sudkyňami a mentoring.
  • Podporíme profesionálne podmienky pre sudcovské tímy, ktoré zahŕňajú vytvorenie kariérneho systému pre súdnych úradníkov a úradníčky a investíciu do ich finančného ohodnotenia tak, aby nebolo pravidlom, že sudcovské tímy nie sú obsadené, alebo sú obsadené nekvalitnými ľuďmi. Potrebná je tiež investícia do kapacít sudcovských tímov, aby mohlo byť plne aplikované pravidlo, že sudca/sudkyňa nemá vykonávať činnosti a úkony, ktoré je plne schopná urobiť osoba s nižšou kvalifikáciou. 
  • Manažment sudcovského tímu musí mať v kompetencii najmä sudca/sudkyňa, ktorého osoba predsedajúca súdu v tejto oblasti len kontroluje. Ak má mať sudca či sudkyňa plnú zodpovednosť za súdne oddelenie a za plnenie stanovených cieľov, musí disponovať adekvátnymi personálnymi a manažérskymi právomocami voči osobám svojho sudcovského tímu. 
 • Zabezpečíme férové a objektívne hodnotenie výkonu sudkýň a sudcov. Zavedieme hodnotenie výkonu založené na meraní efektivity, produktivity a kvality. Do systému hodnotenia zahrnieme aj spätnú väzbu verejnosti a budeme vyvodzovať zodpovednosť v prípade slabého výkonu.
 
 • Presadíme povinnosť sudcov a sudkýň komunikovať s verejnosťou. Súčasťou dobre fungujúceho justičného systému je aj schopnosť sudcov/sudkýň obhájiť svoje rozhodnutia pred verejnosťou.
 
Zdieľať bod programu

Zásadná reforma prokuratúry

 • Budeme presadzovať, aby Slovensko malo prokuratúru vhodnú pre modernú demokratickú krajinu. Jej súčasný sovietsky model bude preto nevyhnutné zmeniť v súlade s princípmi, ktoré sú bližšie modelu štátneho zastupiteľstva. Dôsledkom týchto zmien bude výrazné oslabenie moci generálneho prokurátora/prokurátorky a sfunkčnenie vyvodzovania zodpovednosti voči jeho zlyhaniam, zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, ako aj zabezpečenie transparentnosti prokuratúry a jej inštitucionálnej a verejnej kontroly. Za týmto účelom budeme presadzovať zmeny, ktoré budú zahŕňať nasledovné opatrenia:
  • Obmedzenie právomocí generálneho prokurátora/prokurátorky tak, aby osobe v tejto funkcii nebolo umožnené účelovo možné zasahovať do vyšetrovania. Kompetencie generálneho prokurátora/prokurátorky budú spojené najmä s vykonávaním kontroly a dohľadu, zabezpečovaním podmienok pre činnosť prokuratúry, organizáciou činnosti, vydávaním všeobecných usmernení pre prokurátorov a prokurátorky (tak, aby bol zabezpečený jednotný výkon trestnej politiky) a zastupovaním prokuratúry navonok. Generálny prokurátor bude pravidelne povinne predkladať správy o svojej činnosti novému parlamentnému výboru na kontrolu prokuratúry.
  • Nahradenie § 363 novým mechanizmom kontroly zákonnosti prípravného konania, v ktorom bude mať posledné slovo sudca/sudkyňa pre prípravné konanie a nie generálny prokurátor/prokurátorka. 
  • Skrátenie funkčného obdobia a rozšírenie možností vyvodenia zodpovednosti za zlyhania generálneho prokurátora/prokurátorky. Zvážime skrátenie funkčného obdobia generálneho prokurátora/prokurátorky. Disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi bude môcť iniciovať aj jedna pätina poslancov a poslankýň NR SR.      
  • Zmena kompetencií vedúcich prokurátorov/prokurátoriek a obmedzenie ich funkčných období. Krajskí a okresní prokurátori/prokurátorky nebudú môcť zasahovať do činnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, namiesto toho sa budú sústrediť na efektívny manažment krajských a okresných prokuratúr a kontrolu činnosti radových prokurátorov či prokurátoriek. 
  • Zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátoriek a prokurátorov, účinnej kontroly ich činnosti a každoročného hodnotenia ich výkonu. Dôjde k zrušeniu aprobácie úkonov radových prokurátorov a prokurátoriek, ktorú v súčasnosti vykonávajú vedúci prokurátori a prokurátorky. Prokurátori budú rozhodovať o svojom postupe samostatne, ale zároveň budú niesť za tieto rozhodnutia plnú zodpovednosť. Hodnotenie ich výkonu bude prebiehať najmä prostredníctvom dát – podobne ako u sudcov a sudkýň.    
  • Vytvorenie podmienok pre transparentný výber a obsadzovanie prokurátorských a čakateľských miest, a to vďaka komisiám zloženým aj z odborníkov a odborníčiek z externého prostredia.  
  • Transparentnosť prokuratúry a verejný dohľad nad prokurátorskou činnosťou budú fungovať vďaka novému elektronickému systému, ktorý umožní monitorovanie práce, zbieranie a zverejňovanie dát, povinné zverejňovanie všetkých prokurátorských rozhodnutí, podávanie podrobných majetkových priznaní. Dohľad nad činnosťou prokuratúry bude vykonávať aj parlamentný výbor na kontrolu prokuratúry. Prokurátori/prokurátorky budú mať zároveň povinnosť komunikovať s médiami.
  • Nové zloženie a právomoc Rady prokurátorov. Rada bude mať minimálne polovicu členov/členiek z externého prostredia. Rada prokurátorov bude mať právo podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora. 
  • Zmena prokurátorskej mapy tak, aby kopírovala nastavenie súdnej mapy.
  • Zabezpečenie špecializácie prokurátorov a prokurátoriek, ktorá umožní efektívnejšie stíhanie sofistikovanejších trestných činov, zločinov páchaných novými metódami, organizovane a zo zahraničia prostredníctvom nových technológií a tiež environmentálnej kriminality
Zdieľať bod programu

Boj proti kriminalite a korupcii

 • Rekodifikujeme trestné konanie. Prípravné konanie je potrebné zásadne skrátiť, zúžiť rozsah v ňom vykonávaného dokazovania a zamerať ho na získanie podkladov pre začatie súdneho konania, preto zavedieme nasledovné zmeny:
  • Väčšina dokazovania sa presunie pred súd, súdne konanie sa tak stane aj reálne najdôležitejším štádiom trestného konania.
  • Presné zákonné vymedzenie rozsahu vykonávania dôkazov v prípravnom konaní tak, aby nebolo možné celé dokazovanie vykonávať v prípravnom konaní. V prípravnom konaní budú môcť byť vykonané iba neodkladné a neopakovateľné úkony, zaisťovanie dôkazov a zbieranie podkladov. 
  • Uplatnenie zásady, že v trestnom konaní stačí dôkaz vykonať iba jedenkrát, v prípravnom konaní by sa nemali dôkazy zabezpečovať ani vykonávať.
  • Nahradenie § 363 mechanizmom kontroly zákonnosti prípravného konania, v ktorom bude mať posledné slovo sudca/sudkyňa pre prípravné konanie a nie generálny prokurátor/prokurátorka.
  • Obmedzenie možností súdu vrátiť vec do prípravného konania. Ak je podaná obžaloba, súd by mal rozhodnúť, pričom ak prokurátor či prokurátorka neunesie v súdnom konaní dôkazné bremeno, súd obžalovaný subjekt spod obžaloby oslobodí. Ak sú dôkazy dostatočné, súd rozhodne o vine a treste. 
  • Efektívnejšie využívanie odklonov v trestnom konaní (podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného subjektu, zmier, dohoda o vine a treste), a to pod podmienkou, že sa páchateľ priznal a je ochotný sa podieľať na zmiernení následkov trestného činu. 
  • Zavedenie práva obetí trestných činov podať subsidiárnu žalobu, ak prokuratúra vo veci nekoná. 
  • O nároku poškodeného subjektu sa bude rozhodovať v trestnom konaní, bez jeho odkazovania na občianskoprávne konanie. Zabráni sa tým odďaľovaniu satisfakcie a ďalšiemu zaťažovaniu justičného systému následným civilným konaním o nároku na náhradu škody. 
 
 • Vykonáme komplexnú reformu ukladania trestov, založenú na posudzovaní spoločenskej závažnosti trestných činov, využívaní restoratívnej justície a progresívnom trestaní za správne delikty. 
 
 • Zavedieme reguláciu lobingu a konfliktu záujmov. Dnes sme jednou z posledných krajín EÚ, ktorá nemá pravidlá pre kontakt záujmových skupín s politikmi a političkami, ani pre konflikty záujmov pri rozhodovaní.
 
 • Zreformujeme majetkové priznania. V rámci reformy majetkových priznaní verejných funkcionárov a funkcionárok zabezpečíme ich kontrolu, ktorá bude využívať na vyhodnotenie podaných priznaní aj automatizované elektronické nástroje, slúžiace okrem iných kritérií na identifikáciu rizikových majetkových priznaní, ktoré budú následne podrobené hĺbkovej kontrole. 
Zdieľať bod programu

Spravodlivá spoločnosť

 • Rozvinieme rodinné súdy, ktoré sa postupne dostávajú do slovenskej justície. Spočívať budú v úzkej spolupráci špecializovaných rodinných sudcov/sudkýň, sociálnych pracovníkov/pracovníčok, psychológov/psychologičiek a mediátorskeho personálu. Systém rodinných súdov bude brať ohľad aj na špecifiká prípadov, v ktorých je prítomné partnerské násilie, či domáce násilie. 
 
 • Zavedieme inštitút detských svedkov násilia v partnerských vzťahoch, ktorého cieľom je ochrana detí, ktoré sú svedkami násilia voči svojmu rodičovi zo strany druhého rodiča. Prítomnosť alebo hrozba násilia zo strany jedného rodiča voči druhému rodičovi musí byť vždy súčasťou vyhodnocovania najlepšieho záujmu dieťaťa aj vo všetkých súvisiacich civilných (rodinnoprávnych) konaniach.  
 
 • Presadzovať budeme dekriminalizáciu marihuany. Naším cieľom je prejsť od trestania k pomoci. Preto chceme dekriminalizovať marihuanu na medicínske a rekreačné účely, ako aj pestovanie malého množstva rastlín rodu Cannabis pre osobnú spotrebu v počte do 5 kusov. 
 
 • Zosúladíme výkon trestu odňatia slobody s ľudskoprávnymi štandardmi a zameriame sa na znižovanie recidívy. Zabezpečíme primerané používanie donucovacích prostriedkov a dodržiavanie práv osôb vo výkone trestu. Zameriame sa na zlepšenie reedukačnej úlohy trestov, ktoré dnes vedú k vysokej miere recidívy.
 
 • Budeme dodržiavať a vynucovať pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné spôsoby obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu.
 
 • Doplníme referendum o nástroj hľadania spoločenského konsenzu. Referendum ako prostriedok priamej demokracie dnes slúži viac ako nástroj politických kampaní a polarizácie spoločnosti. V súčasnosti nie sú definované procesy, ktoré mu majú predchádzať, aby verejná diskusia mala zmysel a posúvala spoločnosť dopredu. Chceme preto zaviesť inštitút „Občianskeho zhromaždenia“ podľa úspešného írskeho príkladu, ktorý vytvára podmienky a rôzne platformy pre reálnu a poctivú celospoločenskú diskusiu o dôležitých, no rozdeľujúcich témach. Realizácia procesov v rámci tohto inštitútu bude musieť predchádzať každému referendu.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare