Prejsť na obsah
Programy / Doprava

Doprava

Kapitolu garantujú

Našou víziou je doprava, ktorá efektívne prepája Slovensko, vytvára príležitosti, znižuje regionálne rozdiely, chráni naše zdravie a šetrí životné prostredie. Verejná doprava bude predstavovať plnohodnotnú, vo väčšine prípadov preferovanú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Oproti súčasnosti sa výrazne zlepší pravidelnosť, spoľahlivosť a kvalita verejnej dopravy, efektívne prepájajúcej mestá a regióny.

Zdieľať program


Motivácia kvalitou a dostupnosťou

 • Dokončíme záväzný Plán dopravnej obslužnosti (PDO). Súčasný plán bude rozšírený o prímestskú autobusovú dopravu, ktorá bude nadväzovať na vlaky a spolu vytvoria prepojený systém. PDO zadefinuje, ako často a v akej kvalite majú jazdiť jednotlivé spoje tak, aby pokryli potreby cestujúcich. 
 
 • Zavedieme predplatný lístok CeloSlovák po vzore Rakúska, ktorý umožní cestovanie na celom Slovensku vo všetkých formách verejnej dopravy za výhodnú cenu. Zvýši sa motivácia cestujúcich vymeniť autá za iné ekologické formy dopravy. CeloSlovák bude dostupný aj v regionálnych a medziregionálnych verziách a umožní efektívne podporovať cestovanie znevýhodnených skupín. 
 
 • Zlepšíme stav dopravnej infraštruktúry tak, aby bolo možné naplniť plánovaný rozsah verejnej dopravy. Investície do modernizácie a obnovy infraštruktúry budú plánované v súlade s cieľovým stavom podľa Plánu dopravnej obslužnosti. Podporíme výstavbu terminálov integrovanej dopravy. 
Zdieľať bod programu

Železničná doprava

 • Zefektívnime riadenie železničných spoločností. Zavedieme princípy riadenia orientovaného na výsledky. Manažment spoločností bude vyberaný transparentným spôsobom a jeho odmeňovanie bude naviazané na plnenie kľúčových výkonnostných ukazovateľov. Budeme podporovať implementáciu odporúčaní z auditov oboch spoločností špeciálne v oblasti finančne návratných investícií. Zmeníme organizačnú formu ŽSR na štandardný firemný model. 
 
 • Vytvoríme systém dlhodobého plánovania a financovania železničných spoločností. Výška dotácie bude vypočítaná adresne a po zohľadnení inflácie stabilizovaná na minimálne 5 rokov. Železničné spoločnosti tak budú schopné lepšie plánovať svoju prevádzku a investície. 
 
 • Zreformujeme a navýšime investície do železníc. Zabezpečíme, aby ŽSR pripravovali investičné projekty rýchlejšie a kvalitnejšie v optimálnom rozsahu bez zbytočných častí, ktoré odčerpávajú potrebné zdroje. Prioritou budú investície do rekonštrukcie tratí, automatizácia riadenia dopravy a nákup techniky na údržbu tratí vo vlastnej réžii. Harmonogram železničných investícií bude garantovať zdroje pre ŽSR a bude slúžiť na odpočtovanie ich plnenia.
 
 • Podporíme ZSSK vo zvyšovaní efektívnosti a príprave na liberalizáciu železničnej dopravy. Manažment musí zvýšiť konkurencieschopnosť ZSSK voči komerčným dopravcom. Riešením je automatizácia napr. v predaji lístkov, zníženie údržbového dlhu, zavedenie stabilného valorizovania cestovného a optimalizácia využitia vozidiel a personálu. 
 
 • Pripravíme dlhodobú víziu modernizácie a rozvoja železníc. Vychádzajúc z analytických materiálov zadefinujeme výhľadový stav slovenských železníc v roku 2040 a pripravíme zoznam investičných projektov, ktoré povedú k jeho naplneniu v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Sústredíme sa na elektrifikáciu tratí, modernizáciu na vyššiu rýchlosť a zvýšenie kapacity preťažených tratí. 
Zdieľať bod programu

Nákladná doprava

 • Podporíme rozvoj intermodálnej dopravy ako ekologickej formy nákladnej dopravy, ktorá má potenciál presunúť časť cestnej nákladnej dopravy na železnice. Intermodálnej doprave dáme impulz výstavbou terminálov a finančnou podporou pre nákup prepravných jednotiek a nakladacích zariadení. Zvážime dotovanie rozbehu intermodálnych liniek. 
 
 • Pri plánovaní investícií zohľadníme potreby nákladnej dopravy. Pripravované železničné projekty budú zohľadňovať potreby nákladnej dopravy na zabezpečenie voľnej kapacity a primeraných parametrov infraštruktúry, napr. dĺžky staničných koľají. 
 
 • Podporíme rozvoj infraštruktúry potrebnej pre posilnenie nákladnej dopravy z Ukrajiny. 
 
 • Zoptimalizujeme hospodárenie ZSSK Cargo a zabezpečíme, aby firma nebola príťažou pre štátny rozpočet. Implementujeme princípy efektívneho riadenia, podporíme transformáciu ZSSK Cargo na konkurencieschopnú firmu a preveríme výhodnosť vstupu súkromného kapitálu. 
Zdieľať bod programu

Cestná doprava

 • Urýchlime opravy a rekonštrukcie ciest a mostov v zlom stave. Zabezpečíme dostatočné financovanie a efektívne riadenie pre projekty obnovy ciest. Zlepšíme kvalitu preventívnej údržby, aby sa minimalizovali budúce náklady spojené s náročnými rekonštrukciami. Otvoríme diskusiu s VÚC o financovaní údržby ciest II. a III. triedy a prekreslíme sieť ciest I. a II. triedy tak, aby zodpovedali ich skutočnému významu. 
 
 • Dobudujeme najviac potrebné diaľničné úseky a budeme hľadať čo najefektívnejšie riešenia dopravných problémov na cestách. Vďaka správnemu výberu technického riešenia, trasovania a parametrov nových ciest bude možné riešiť väčšie množstvo problémových úsekov ako dnes. Prioritou na cestách I. triedy bude výstavba obchvatov miest a dedín, ktorá môže výrazne skrátiť cestovný čas a odbremení dopravu v intravilánoch. 
 
 • Zvýšime efektívnosť procesu prípravy investičných projektov. Posilníme interné kapacity SSC a NDS na prípravu podkladov pre projekty. Preveríme možnosti na urýchlenie prípravy diaľnic pri zachovaní všetkých potrebných krokov. Dôsledne budeme dodržiavať princípy hodnoty za peniaze. 
 
 • Zlepšíme riadenie SSC a NDS. Zavedieme princípy efektívneho riadenia štátnych firiem. Zvážime prerozdelenie právomocí medzi SSC a NDS s cieľom zjednotiť činnosti podobného typu (napr. údržba ciest I. triedy a diaľnic). Budeme hľadať spôsob ukončenia nevýhodnej zmluvy na výber mýta a zabezpečenie jeho alternatívneho výberu.
Zdieľať bod programu

Udržateľná doprava

 • Podporíme výstavbu infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Zjednodušíme legislatívu a vytvoríme mechanizmus finančnej pomoci pre výstavbu nabíjacích bodov. 
 
 • Podporíme urýchlenie výstavby cyklotrás. Zjednodušíme povoľovací proces, majetkovoprávne vysporiadanie a technické normy pre cyklotrasy. Budeme podporovať vznik partnerstiev na úrovni miest a krajov s cieľom vytvoriť prepojenú cyklistickú infraštruktúru. 
 
 • Vytvoríme legislatívny rámec na podporu zdieľanej dopravy, ktorý pomôže mestám a obciam ju lepšie integrovať do ich dopravných systémov.
Zdieľať bod programu

Bezpečnosť dopravy

 • Zmeníme fungovanie dopravnej polície pre lepšiu prevenciu dopravných nehôd a kritických situácií na slovenských cestách. Pomocou dôslednej analýzy cestných nehôd a modelovania situácie na cestách do budúcnosti zaistíme efektívnejšie rozdelenie personálu cestnej polície a zabránime vzniku nových nehodových oblastí na Slovensku.
 
 • Zavedieme bodový systém dopravných pokút po vzore ČR, ktorý funguje na základe sčítania „trestných bodov“ za rôzne dopravné priestupky, pričom prekročenie ich istého počtu môže viesť až k odobratiu vodičského preukazu. Rovnako zvýšime pokuty za riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok a o ich škodlivosti zvýšime povedomie.
 
 • Investujeme do siete stacionárnych radarov, ktoré zvýšia bezpečnosť na cestách systémom objektívnej zodpovednosti, teda bez nutnej prítomnosti personálu dopravnej polície na cestách.
Zdieľať bod programu

Investičný a výstavbový proces

 • Zavedieme efektívne a stabilné investičné plánovanie. Zabezpečíme, aby mal každý rezort pripravený dlhodobý priorizovaný investičný plán, ktorý bude záväzný. Financovanie rezortov bude vychádzať z investičného plánu, vďaka čomu bude stabilné a predvídateľné. Projekty do investičného plánu budú vyberané v súlade s dlhodobou stratégiou po preverení relevantných alternatív na riešenie danej potreby a na základe analýzy návratnosti. V investičnej politike budeme dôsledne dodržiavať princípy hodnoty za peniaze.
 
 • Zjednodušíme, zrýchlime a zvýšime kvalitu prípravy stavebných projektov. Zvýšime kvalitu posúdenia projektov vo fáze štúdie uskutočniteľnosti tak, aby jej výsledkom bol výber optimálnej alternatívy, čo zníži riziko komplikácií v ďalších fázach prípravy. Zjednotíme vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a územné rozhodnutie do jedného územného konania. Tým zvýšime kvalitu posúdenia projektu na jeho začiatku a ušetríme čas minimalizovaním duplicitných procesov a dodatočných úprav. 
 
 • Prijmeme kroky na urýchlenie procesu verejného obstarávania. Zabezpečíme, aby sa dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovala v podrobnosti ako realizačný projekt. Vďaka tomu eliminujeme nekonečné dopytovania počas VO a zvýšime presnosť odhadu nákladov projektu. Zoptimalizujeme proces VO po vzore najlepšej zahraničnej praxe. 
 
 • Posilníme interné kapacity rezortov na prípravu projektov. Štúdie uskutočniteľnosti budú vypracované prevažne interne, čo povedie k zlacneniu a urýchleniu ich prípravy. Posilníme manažérsku zodpovednosť a projektový manažment v štátnych organizáciách zodpovedných za prípravu najväčších investičných projektov.
 
 • Vytvoríme metodiku pre výber optimálneho technického riešenia. Podľa zahraničnej praxe stanovíme štandardy parametrov navrhovaných ciest, tratí a budov vzhľadom na výhľadovú potrebu. Preferované budú čo najefektívnejšie riešenia. Drahšie riešenia bude možné použiť až po preukázaní ich opodstatnenosti. 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare