Prejsť na obsah

Chceme pre Slovensko budúcnosť, v ktorej každý človek môže žiť spokojný a naplnený život bez ohľadu na svoju národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, farbu pleti, vzťahovú a sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Kde štát moderným spôsobom garantuje práva a slobody ľudí s náboženským vyznaním i tých bez neho a kde rozmanitosť nie je potláčaná, ale podporovaná. Chceme krajinu, ktorá ľudí nevyháňa za hranice, ale naopak, v ktorej sa cítia prijatí, šťastní a v bezpečí.

Aby sme to dosiahli, potrebujeme zmeniť politiku štátu vo viacerých oblastiach, a to od ochrany ľudských práv cez práva LGBTI+ ľudí a rodovú rovnosť až po oblasť náboženskej neutrality štátu. Riešenia pre každú z týchto oblastí máme pripravené. Poďme spoločne vytvoriť budúcnosť pre všetkých.

Zdieľať program


Efektívna ochrana ľudských práv a podpora rozmanitej spoločnosti

 • Budeme hľadať možnosti vytvorenia jednej ľudskoprávnej strechy, pod ktorú by spadali inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v situácii zásahu do ich základných práv a slobôd. Dnes je táto pomoc roztrieštená do niekoľkých inštitúcií (verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), čo je klientsky, odborne aj ekonomicky neefektívne.
 
 • Presadíme prijatie etického kódexu poslancov a poslankýň NR SR. V parlamentných rozprávach bežne a pravidelne zaznievajú nenávistné prejavy namierené proti konkrétnym skupinám obyvateľstva. Preto považujeme za dôležité, aby bol prijatý etický kódex poslancov a poslankýň NR SR a novelizovaný rokovací poriadok tak, aby bola za výroky podnecujúce nenávisť zavedená efektívna disciplinárna zodpovednosť s primeranými sankciami. 
 
 • Navrhneme novelizáciu Antidiskriminačného zákona a opatrenia na jeho implementáciu s cieľom zvýšiť efektívnosť prevencie a odstraňovania diskriminácie.
 
 • Budeme sa zasadzovať za znižovanie stereotypného vnímania menšín. Podporíme programy a preventívne aktivity vedúce k znižovaniu stereotypného vnímania jednotlivých menšín, smerujúce ku vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a  k rozvoju kritického myslenia s cieľom odbúravať predsudky o Rómoch a Rómkach,  LGBTI+ ľuďoch, osobách s utečeneckou skúsenosťou či menšinovou náboženskou príslušnosťou. 
 
 • Odbúravanie predsudkov voči Rómom a Rómkam nie je možné bez zlepšenia ich socio-ekonomického postavenia. Dosiahnutie rovnosti Rómov a Rómok vyžaduje dlhodobé riešenia v boji s generačnou chudobou vo všetkých oblastiach sociálnej inklúzie – vo vzdelávaní, bývaní, zamestnaní, či zvýšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorým sa  venujeme v jednotlivých programových oblastiach.
Zdieľať bod programu

Rovnosť ľudí bez ohľadu na vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (LGBTI+ ľudia)

 • Presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Zasadzujeme sa za prijatie inštitútu životného partnerstva pre všetky páry, vrátane zabezpečenia právnej ochrany ich detí vo vzťahu k obidvom rodičom. Budeme hľadať podporu pre rozšírenie manželstva pre všetky páry, čo považujeme za skutočné naplnenie princípu rovnosti po vzore väčšiny krajín Európskej únie.
 
 • Zabezpečenie lepšej ochrany pred nenávistným prejavmi a činmi. Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v § 423 Trestného zákona (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia) a rodovej identity v § 140 (osobitný motív) a § 424 (trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti) Trestného zákona.
 
 • Umožníme tranzíciu na princípe sebaurčenia. Prijatie postupov tranzície, ktoré budú založené na rešpektovaní rodovej identity dotknutej osoby a princípe sebaurčenia, teda bez nútených sterilizácií a iných nevyžiadaných zákrokov. Transrodové osoby musia mať možnosť zosúladiť svoju rodovú identitu s úradnými záznamami, vrátane všetkých súvisiacich dokladov (to znamená aj dokladov o vzdelávaní). Zároveň budeme presadzovať ospravedlnenie sa zo strany štátu a odškodnenie transrodových ľudí za nútené sterilizácie, ktorým sú transrodoví ľudia v rozpore so základnými hodnotami ľudskosti na Slovensku roky vystavovaní.
 
 • Odstránime vylúčenie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi. Z darovania krvi sú dnes vylúčení všetci muži, ktorí v dotazníku uvedú, že mali v posledných 12 mesiacoch sexuálny kontakt s iným mužom. Neposudzuje sa pritom, či ide o nového partnera alebo partnerov, ktorí spolu žijú 5 rokov. Takáto prax je založená na predsudkoch z minulého storočia. Obmedzenie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi dlhodobo prispieva k ich stigmatizácii a diskriminácii a zbytočne oberá slovenské zdravotníctvo o cenné zásoby krvi. Podmienky darovania krvi musia byť stanovené nediskriminačne, pričom posudzovať sa má výlučne rizikovosť sexuálneho správania, nie pohlavie dotknutých osôb.
 
Zdieľať bod programu

Rodová rovnosť

 • Presadzujeme prevenciu a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré je vážnou prekážkou účasti najmä žien a dievčat vo všetkých sférach súkromného a verejného života a bráni im plne využívať svoje základné práva. Do parlamentu opätovne predložíme návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Zriadime Centrá informácií o právach žien a rodín, alebo prehodnotíme rozsah poradenských služieb a sieť existujúcich Rodinných poradní tak, aby ich hlavným poslaním bolo zabezpečiť ženám slobodný prístup k informáciám o ich právach v rôznych životných situáciách.
 
 • Presadíme posilnenie trestnoprávnej ochrany pred rodovo podmieneným násilím. Základom potrebnej zmeny je redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu a zavedenie nového prečinu sexuálneho obťažovania.
 
 • Podporíme tréningy pre všetky profesie prichádzajúce do kontaktu s osobami zažívajúcimi násilie. Všetky profesie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní pomoci pre osoby, ktoré prežili násilie, musia mať dostatočné znalosti o problematike rodovo podmieneného násilia.
 
 • Navrhujeme vytvoriť špeciálnu online platformu ministerstva vnútra na nahlasovanie prípadov sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, ktorá by umožnila osobám zažívajúcim násilie (v akejkoľvek forme), svedkom/svedkyniam alebo iným osobám viesť virtuálne dialóg s policajnými zložkami špeciálne vyškolenými na boj proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu.
 
 • Podporujeme zaradenie vzťahovej a sexuálnej výchovy do kurikula. Naším cieľom je, aby boli deti od raného veku vychovávané k vzájomnému rešpektu, rovnosti a zdravým vzťahom. Účelom vzťahovej a sexuálnej výchovy je tiež predchádzať sexuálnemu násiliu a zneužívaniu detí a mladých ľudí.
 
 • Podporíme zvyšovanie rovnomerného zastúpenia žien na rozhodovacích pozíciách vo verejných funkciách, v diplomacii, v riadiacich a výkonných orgánoch právnických osôb ovládaných štátom alebo samosprávami či pri prezentácii kultúry.
 
 • Presadzujeme progresívny zákon o interrupciách, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie dostupnej interrupcie pre všetky tehotné osoby, ktoré sa pre ňu rozhodnú. K tomu patrí odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného poučenia nad rámec informovaného súhlasu nevyhnutného pre výkon medicínskeho zákroku, zrušenie 6-mesačného obmedzenia od posledného prerušenia tehotenstva (upravené 15.9.), ale aj povinného súhlasu pre neplnoleté osoby. Zabezpečíme umožnenie medikamentóznej formy interrupcie, ktorá je v iných krajinách normálnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre ženy. Presadzujeme tiež plné hradenie interrupcií z verejného zdravotného poistenia pre všetky osoby bez rozdielu veku a dôvodov na interrupciu. 
 
 • Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby boli všetky hormonálne antikoncepčné prípravky viazané na lekársky predpis a tiež aby boli vnútromaternicové teliesko a sterilizácie plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie dostupné v lekárňach zadarmo pre osoby od 16 do 25 rokov. 
 
 • Zavedieme bezplatné menštruačné potreby do škôl, na univerzity a pre najohrozenejšie kategórie osôb
 
 • Zabezpečíme dostupnosť umelého oplodnenia pre všetky ženy, ktoré chcú otehotnieť. Možnosť umelého oplodnenia je na Slovensku dopriata len osobám v pároch odlišného pohlavia a preplácané sú len prvé 3 cykly. To považujeme za neférové. Preto aj v záujme podpory pôrodnosti a pomoci k otehotneniu navrhujeme zvýšiť jeho cenovú a vekovú dostupnosť bez ohľadu na formu vzťahu, v ktorej sa daná osoba nachádza.
 
 • Zavedieme nárok na voľno pri spontánnom potrate pre ženu a jej blízku osobu. Zámerom zakotvenia voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu je pomôcť tehotnej osobe a jej blízkemu človeku pri zotavovaní sa z neplánovaného ukončenia tehotenstva.
 
 • Zavedieme právo na menštruačné voľno pre pracujúce osoby, ktoré pociťujú menštruačné bolesti – dysmenoreu. Rovnako ako pri platenom voľne z iných zdravotných dôvodov musí dočasnú zdravotnú neschopnosť a jej dĺžku schváliť lekár alebo lekárka. 
 
 • Presadzujeme slobodnú voľbu priezviska pre ženy. Navrhneme, aby bolo prechyľovanie priezviska v ženskom rode dobrovoľné a nie automatické a podmienené inou deklarovanou národnosťou. Všetky osoby bez ohľadu na rodovú identitu majú mať možnosť slobodnej voľby formy svojho priezviska. 
 
 • Navrhneme neutrálnu formu rodných čísel bez identifikácie rodovej príslušnosti. Identifikácia rodovej príslušnosti je ako súčasť rodného čísla nadbytočná, keďže neplní žiadnu potrebnú úlohu. 
Zdieľať bod programu

Náboženská sloboda

 • Budeme presadzovať nábožensky neutrálnu legislatívu. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu pri príprave budúcej legislatívy tak, že pripravíme chartu (alebo uznesenie) NR SR, ktorá bude deklarovať zásady prípravy nábožensky neutrálnej legislatívy. Vyhodnotíme existujúce legislatívne predpisy upravujúce vzťah cirkvi a štátu (v súčasnosti ide o 28 zákonov, zmlúv a dohôd) z hľadiska dodržiavania princípu náboženskej neutrality štátu a navrhneme ich úpravu s cieľom dosiahnuť náboženskú neutralitu štátu. 
 
 • Budeme presadzovať nábožensky neutrálne vzdelávanie. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu vzdelávania na verejných školách a vo verejných predškolských zariadeniach.  
 
 • Podporíme  rovnosť veriacich. Presadíme nediskriminačné podmienky pre registráciu náboženských združení, ktorú budú môcť získať skupiny veriacich s počtom najmenej 150 osôb. 
 
 • Presadíme finančné osamostatnenie cirkví. Zavedieme moderný spôsob financovania základného chodu cirkví a náboženských spoločností rešpektujúci ich slobodu a nezávislosť na štátnom príspevku tak, že navrhneme prechod z paušálneho príspevku štátu z kapitoly ministerstva kultúry na špecifický daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie cirkví zabezpečované jej členmi a sympatizantami. Konečná podoba tohto daňového režimu bude výsledkom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.   
 
 • Podporíme  vytvorenie nového rámca vzťahu štátu s cirkvami založeného na zrovnoprávnení cirkví a náboženských spoločností s ostatnými subjektami občianskej spoločnosti, pri súčasnom zachovaní podpory aktivít, ktoré konajú vo verejnom záujme. Výsledkom bude väčšia náboženská sloboda a posilní sa úloha cirkví a náboženských spoločností v pluralitnej spoločnosti.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare