Prejsť na obsah
Programy / Podnikavé Slovensko

Podnikavé Slovensko

Našou víziou je spraviť zo Slovenska zasľúbenú zem pre podnikavých ľudí. Podnikavé a inovatívne Slovensko, kde má každý človek priestor a podporu ukázať, čo dokáže. Budúcnosť a rozvoj modernej ekonomiky musíme postaviť na slovenských firmách, ktoré dokážu využívať ekonomické príležitosti a k tomu majú efektívnu podporu aj infraštruktúru od štátu. Štát musí podnikavým ľuďom a firmám pomôcť modernými službami, nie ich brzdiť byrokraciou. Musí zaviesť stabilné a predvídateľné regulácie, aby vytvoril viac priestoru pre kreatívnu prácu.

Zdieľať program


Všetkým dáme možnosť rozvíjať svoju podnikavosť

  • Jednoduché mikropodnikanie: Najjednoduchší začiatok podnikania, aký si viete predstaviť – bez byrokracie a účtovníctva. Pretože každý nápad začína najprv v malom.
  • Ak ročný obrat nepresiahne určitú sumu, nebude nutné k podnikaniu zriaďovať živnosť ani žiadnu inú formu podnikania, ani viesť akékoľvek účtovníctvo.
  • Každá fyzická osoba bude mať automaticky pridelené IČO a podnikateľský účet, z ktorého bude môcť jednoducho a legálne vystavovať elektronické faktúry cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne. 
  • Štát si z tohto účtu a celkového ročného obratu automaticky zrazí malú zrážku a to je všetko. Žiadne ďalšie dane ani odvody, žiadne povinnosti čokoľvek dokladovať alebo viesť účtovníctvo. 
 
 • Zavedieme možnosť bezpečným a zodpovedným spôsobom začať podnikať už od 16 rokov, pretože chceme, aby mladí ľudia mali priestor tvoriť budúcnosť, ktorú budú žiť. Či už ide o letný projekt, privyrábanie si popri škole, alebo začiatok veľkého príbehu.
Zdieľať bod programu

Sprístupníme podnikateľské a manažérske vzdelávanie na svetovej úrovni

Ak majú slovenské firmy rásť a inovovať na svetovej úrovni, musia mať prístup k tomu najlepšiemu know-how.
 • Prinesieme na Slovensko podnikateľské a manažérske vzdelávanie z renomovaných inštitúcií v zahraničí. Spravíme ho také dostupné pre slovenských podnikateľov a podnikateľky finančne aj geograficky –, aby za ním nemuseli lietať na univerzity do zahraničia. Ak chceme, aby dokázali firmy rásť, investovať, zamestnávať a inovovať tu na Slovensku, môžeme to akcelerovať aj sprístupnením najlepšieho manažérskeho know-how podnikajúcim ľuďom. Získa na tom celá spoločnosť.
 
 • Výraznejšie podporíme programy a inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie v oblasti podnikania a manažérskych zručností na stredných a vysokých školách na celom Slovensku.
Zdieľať bod programu

Zreformujeme infraštruktúru pre prepájanie vedy a biznisu

 • Vybudujeme infraštruktúru pre skutočné sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Po vzore najúspešnejších inovačných ekosystémov na svete vybudujeme pri najväčších technických univerzitách na Slovensku inkubátory, ktoré sa stanú skutočným priestorom pre sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. 
 
 • Zavedieme vládou financované podnikateľské štipendium pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu. Podporíme ich podnikavosť, aplikovaný výskum a zakladanie technologických start-upov. 
 
 • Zjednotíme inštitucionálny rámec podpory inovácií, ktorá je dnes roztrieštená medzi viacero agentúr (SIH, SBA, SARIO, inovačné centrá VÚC a pod.), čoho dôsledkom je slabá koordinácia medzi inštitúciami, neprehľadnosť pre ich klientelu a vysoké náklady pre štát. 
 
 • Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie a posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií.
 
 • Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva a vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky.
Zdieľať bod programu

Zrýchlime odpisovanie investícií

 • Zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku vrátane rozšírenia použitia zrýchleného odpisovania tak, aby sme motivovali inovovať a tým zvyšovali produktivitu práce aj environmentálnu udržateľnosť v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských firiem.
 
 • Skrátime lehotu potrebnú na to, aby si podnikatelia a podnikateľky mohli odpísať nedobytnú pohľadávku prostredníctvom opravnej položky v plnej výške ako daňovo uznateľný náklad.
Zdieľať bod programu

Podporíme investovanie predovšetkým do slovenských firiem

 • Oslobodíme fyzické osoby od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako 1 rok. Podporíme tým vyššiu angažovanosť stakeholdingu v domácich spoločnostiach. Tento princíp bude platiť rovnako pre zamestnanecké akcie tzv. ESOP-y.
 
 • Upravíme zdanenie finančných aktív a investícií do spoločností vrátane alternatívnych foriem investícií (napr. kryptomien) tak, ako to upravujú okolité krajiny Európskej únie.
Zdieľať bod programu

Radikálna daňová podpora inovácií

 • Rozšírime možnosti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj na preukázateľne vynaložené služby ako napríklad prototypovanie, certifikácie či vzdelávanie a taktiež na náklady spojené s podporou inteligentného priemyslu (AI, ML) so snahou zvyšovania pridanej hodnoty zachytením svetových trendov.
 
 • Upravíme a zjednodušíme podmienky štátnej pomoci v oblasti inovácií a technologických zlepšení v súlade s európskou legislatívou, bez narušenia hospodárskej súťaže.
Zdieľať bod programu

Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát

 • Rozšírime možnosti prenosu daňovej straty do budúcnosti (tzv. loss carry forward) v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami predĺžením maximálnej lehoty prenosu a zvýšením maximálneho ročného odpočtu (v pomere k základu dane).
 
 • Umožníme vzájomné započítanie ziskov a strát z podnikania v rámci spoločností v skupine (skupinové zdaňovanie) tak, ako tento koncept realizujú okolité krajiny Európskej únie.
Zdieľať bod programu

Pomôžeme podnikom a ľuďom zvládať vysoké ceny energií a jednoducho zavádzať obnoviteľné zdroje

 • Žiadne poplatky za elektromerom. Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže takáto elektrina ani nevstupuje do distribučnej siete. Preto poplatky zrušíme a firmy budú platiť len za elektrinu, ktorú nakúpia zo siete. Je to fér a bude ich to motivovať k výrobe väčšieho objemu “domácej” elektriny zo zelených zdrojov.
 
 • Zjednodušíme pripájanie zelených zdrojov. Zavedieme transparentné a rýchle zapájanie malých zelených zdrojov do siete nasledujúcimi opatreniami: zverejnenie informácií o možnom objeme na webových stránkach, automatické schvaľovanie zdrojov pod istým výkonom, stabilný a predvídateľný proces schvaľovania zo strany distribučných spoločností.
 
 • Znížime tarifu za prevádzkovanie systému o vyše 100 mil. eur ročne. Z tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci spotrebitelia elektriny v konečných cenách elektriny, sa financujú  dotácie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v elektrárni Nováky. Elektráreň Nováky sa už od nového roku dotovať nebude, vďaka čomu vieme znížiť náklady na TPS firmám.
 
 • Podporíme vznik energetických spoločenstiev a využívanie benefitov, ktoré ponúkajú.
Zdieľať bod programu

Menej stresu a byrokracie pre podnikateľov a podnikateľky

 • Efektívnou digitalizáciou a zjednodušovaním služieb štátu zreformujeme úrady tak, aby im občania a občianky ani podnikatelia a podnikateľky už nemuseli robiť poštovú službu. Namiesto štátu, ktorý len stanovuje pravidlá a vyžaduje ich plnenie cez množstvo byrokratických úkonov, chceme úrady, ktoré budú aj vďaka digitálnym službám ľuďom uľahčovať život a proaktívne im pomáhať a pri kontakte s ktorými sa občan/občianka cíti ako klient/klientka, nie ako „stránka“.
 
 • Zmodernizujeme technologické aj regulačné riešenia, ktoré umožnia alebo zjednodušia:
  • elekronické podpisovanie dokumentov,
  • elektronické zasadnutia valných zhromaždení,
  • overovanie dokumentov,
  • elektronické doručovanie medzi firmami navzájom,
  • elektronické doručovanie medzi zamestnanou osobou a zamestnávateľom.
Zdieľať bod programu

Koniec chaosu: Upokojíme a stabilizujeme regulačné prostredie

 • Minimalizujeme zmeny zásadných zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na frekvenciu maximálne jedenkrát ročne, s účinnosťou od začiatku kalendárneho roka.
 
 • Zavedieme pre všetky návrhy zákonov predložené do NR SR a aj pre dôležité nelegislatívne politiky a regulácie pravidlo povinného vypracovania a zverejnenia analýzy vplyvov na verejné financie, ľudí aj firmy. 
 
 • Budeme dodržiavať a vynucovať pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné spôsoby obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu.
 
 • Zavedieme jasné pravidlá, ako majú štátne orgány zrozumiteľne informovať občanov a občianky i podniky o nových povinnostiach a zákonoch.
Zdieľať bod programu

Lepšia vymožiteľnosť práva

 • Zriadime expresný online súd, ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. Tento online súd bude súčasťou platformy „Spravodlivosť online“, v rámci ktorej bude k dispozícii automatické generovanie podaní na Expresný online súd, ako aj alternatívne spôsoby riešenia sporov a automatizované právne poradenstvo.
 
 • Zvýšime vymožiteľnosť práva a skrátime súdne konania zavedením filtra odvolaní, na základe ktorého bude odvolací súd rozhodovať o prípustnosti odvolaní podľa tvrdších pravidiel, rýchlejšie, a to nielen pri zjavne nezmyselných odvolaniach. 
 
 • V záujme zrýchlenia súdneho konania zavedieme pravidlo, že odvolací súd vždy vo veci rozhoduje. To znamená, že odvolací súd v žiadnom prípade nebude môcť vrátiť prípad na opätovné konanie prvostupňovému súdu, môže ho len potvrdiť alebo zmeniť, a to aj v prípade, že je potrebné doplniť dokazovanie, čím sa vyhneme praxi, v rámci ktorej si súdy prípady prehadzujú z jednej inštancie na druhú.
 
 • V rámci platformy „Spravodlivosť online“ bude tiež možné, aby si ktokoľvek založil živnosť alebo obchodnú spoločnosť jednoducho, online, za 20 minút.
 
 • Podporíme, aby základné zápisy do Obchodného registra SR mohol vykonávať aj notár/notárka, nie len súd.
Zdieľať bod programu

Moderná regulácia pracovnoprávnych vzťahov

 • Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto status „závislého dodávateľa“ medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.
 
 • Zavedieme fasttrack víza zamerané na lákanie talentu a kvalifikovanej pracovnej sily a zjednodušíme regulácie zamestnávania ľudí z krajín mimo EÚ (napr. Ukrajina) predovšetkým v odvetviach, kde na pracovnom trhu chýba kvalifikovaná pracovná sila. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre inovatívne a technologické firmy je dôležitým faktorom, ktorý brzdí rozvoj tohto perspektívneho odvetvia ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou.
 
 • Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. 
 
 • Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Štát bude používať tento model stáží povinne.
 
 • Znížime mieru regulácie niektorých povolaní. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom regulovaných povolaní v EÚ. Kým v niektorých prípadoch je regulácia opodstatnená (napr. zdravotníctvo), v mnohých ide najmä o spôsob obmedzenia konkurencie, čo vedie k vyšším spotrebiteľským cenám, znižovaniu tlaku na kvalitu poskytovaných služieb a k rozmachu čiernej práce.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare