Prejsť na obsah
Programy / Národnostné menšiny

Národnostné menšiny

Kapitolu garantujú

Slovensko patrí celému svojmu obyvateľstvu, nielen majorite. Rovnosť jednotlivých etník sa odráža aj v možnosti používať vlastný jazyk či vytvárať etnicky špecifické kultúrne prejavy. Kultúra menšinových komunít je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou kultúry krajiny a podporou jej rôznorodosti dokážeme posilniť a zveľaďovať kultúrne bohatstvo Slovenska.

Zdieľať program


Prístup k menšinám

 •  Kľúčom k novému prístupu k etnickým menšinám bude najmä diferenciácia prístupu k jednotlivým menšinám daná ich históriou, kultúrno-spoločenským kontextom a veľkosťou. Cieľom je opustiť existujúce politiky, ktoré nivelizáciou prístupu k menšinám strácajú akcieschopnosť a efektivitu a vytvoriť osobitné politiky pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach a menšiny s charakterom drobných kultúrnych enkláv. Osobitná pozornosť bude venovaná aj sociálnym aspektom rómskeho etnika, s cieľom eliminovať vylúčenosť etnických komunít aj v oblasti kultúry a jazyka.
 
 • Budeme iniciovať vznik zákona o postavení menšinových komunít, ktorý definuje komunity, ich základné práva, národné symboly, spôsoby participácie na verejnom živote a charakterizuje diferencovaný prístup k jednotlivým menšinám.
Zdieľať bod programu

Jazyk

 • V oblasti jazykovej politiky prehodnotíme zákon o štátnom jazyku, najmä zákazy a sankcie voči používaniu iného ako štátneho jazyka. Chceme zosúladiť neprehľadné jazykové zákony do jedného zákona o úradných jazykoch SR. 
 
 • Podporujeme dôsledné zavedenie dvojjazyčných verejných nápisov a dostupnosti verejných služieb v jazykoch menšín na etnicky zmiešaných územiach. 
Zdieľať bod programu

Vzdelávanie

 • Chceme dôsledne legislatívne zakotviť postavenie národnostného školstva na etnicky zmiešaných územiach vrátane osobitnej metodológie výučby a dostupnosti učebníc, ktoré zohľadňujú kultúrne špecifiká etnických komunít. 
 
 • Budeme podporovať zmenu metodiky výučby slovenčiny (v súlade s princípom „slovenčina ako cudzí jazyk“) na národnostných školách tak, aby podporovala efektívnu komunikáciu. Zavedieme tiež dobrovoľnú výučbu menšinových jazykov na slovenských školách v dvojjazyčných oblastiach. Cieľom je dosiahnuť kvalitnejšiu výučbu slovenského jazyka na školách s iným vyučovacím jazykom, ktorý sa bude vyučovať ako cudzí jazyk.
 
 • Umožníme vznik nového typu vzdelávania – bilingválnych stredných škôl – v dvojjazyčných oblastiach, ktoré umožnia dvojjazyčné štúdium pre žiakov a žiačky, ktoré si nechcú vyberať školy na etnickom základe.
Zdieľať bod programu

Občianstvo

 • Prehodnotíme reštriktívny zákon o občianstve tak, aby bolo možné získať druhé štátne občianstvo bez straty slovenského, pokiaľ má dotyčná osoba preukázateľné rodinné a osobné väzby v druhej krajine. (Zákaz bol prijatý ako reakcia na maďarský zákon o občianstve, skúsenosti však ukazujú, že najviac postihuje mladých ľudí zo Slovenska, ktorí pracujú v západnej Európe. Nechceme pretŕhať vzťahy s týmito krajankami a krajanmi, ktorí majú záujem udržiavať vzťah so Slovenskom.)
Zdieľať bod programu

Zdravie

 • Zvýšime dostupnosť adekvátnej zdravotnej starostlivosti v inom ako slovenskom jazyku na etnicky zmiešaných územiach. Budeme podporovať zavedenie dvojjazyčných orientačných nápisov a usmernení pacientov a pacientok v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach na jazykovo zmiešaných územiach.
 
 • Podporíme zamestnávanie tlmočníkov a tlmočníčok v zdravotníckych zariadeniach na jazykovo zmiešaných územiach.
 
 • Podporíme programy výučby menšinových jazykov pre lekárov, lekárky a zdravotnícky personál na zmiešaných územiach.
Zdieľať bod programu

Kultúra

 • Prehodnotíme systém podpory menšinových kultúr vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín s účelom lepšej prepojenosti súčasných kultúrnych a umeleckých prejavov menšín s kultúrou väčšiny a medzi sebou navzájom. 
 
 • Podporíme programy inklúzie a zviditeľňovania nových menšín.
Zdieľať bod programu

Médiá

 • V mediálnej oblasti podporíme rozšírenie vysielania v menšinových jazykoch na úroveň ich podielu na obyvateľstve. 
 
 • Prehodnotíme legislatívu o povinných prekladoch a titulkovaní do slovenčiny pre súkromných regionálnych vysielateľov.
 
 • Podporíme väčšiu jazykovú pestrosť vo vysielaní verejnoprávnej televízie.
Zdieľať bod programu

Regionálny rozvoj

 • Podporíme väčšiu transparentnosť rozdelenia verejných zdrojov na regionálny rozvoj aj spravodlivé prerozdelenie zdrojov medzi regiónmi, bez ohľadu na etnické zloženie obyvateľstva.
 
 • Podporíme projekty hospodárskeho a ekonomického rozvoja na etnicky zmiešaných územiach, týkajúce sa najmä infraštruktúry a rozvoja pracovných príležitostí.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare