Prejsť na obsah

Chceme, aby Slovensko bolo zdravšou krajinou, smerujúcou ku klimatickej neutralite najneskôr do roku 2050, k väčšej energetickej sebestačnosti regiónov a k väčšej odolnosti voči vplyvom zmeny klímy. Ekonomické prínosy dôsledných a včasných klimatických opatrení prevyšujú obrovské ekonomické náklady v prípade neriešenia zmeny klímy. Dôsledné znižovanie emisií skleníkových plynov poskytuje v mnohých, hlavne marginalizovaných regiónoch impulzy pre sociálny a ekonomický rozvoj.

Zdieľať program


Mitigácia

  • Znížime emisie skleníkových plynov Slovenska o 60 % (oproti roku 1990) do roku 2030. Už dnes je Slovensko na poklese približne o 45 % oproti roku 1990. Zvážime zvýšenie cieľa na 65 % na základe štúdie sociálno-ekonomických nákladov a prínosov. Zabezpečenie cieľov dosiahneme sociálne citlivým spôsobom.
 
  • Výrazne zvýšime podiel príjmov Slovenska z predaja emisných povoleniek, ktoré budú využité na sociálne spravodlivú transformáciu na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Prioritou bude podpora energetickej efektívnosti a využitia zelenej energie v domácnostiach, malých a stredných firmách a samosprávach. Cielene budeme uprednostňovať sociálne zraniteľné domácnosti v najmenej rozvinutých okresoch.
 
  • Dokončíme a presadíme kvalitný klimatický zákon, ktorý stanoví dôsledné sektorové ciele pre dosiahnutie klimatickej neutrality, ich kontrolu cez nezávislý expertný orgán, vymáhateľnosť cieľov, klimatických záväzkov a zapojenie verejnosti.
 
  • Všetky relevantné nové zákony a verejné investície budú musieť byť záväzne posudzované z pohľadu vplyvu na emisie skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy. Zabezpečí to, že štát nebude prijímať protirečiace si opatrenia – dnes sa na jednej strane snaží o znižovanie emisií, na druhej strane podporuje ich rast opatreniami. Nutnosť brať do úvahy klimatické ciele budeme aplikovať aj pre štátom vlastnené podniky.
 
  • Podporíme znižovanie emisií z dopravy na princípoch nízkouhlíkovej dopravnej hierarchie.
Zdieľať bod programu

Adaptácia

  • Pre obce vytvoríme rámec pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení, ktorými si budú môcť ustanoviť podmienky pre ochranu ľudí a majetkov pred predpokladanými negatívnymi dôsledkami zmeny klímy. Takéto záväzné nariadenie pomôže obciam a mestám špecifikovať podmienky územného rozvoja aj s ohľadom na predpokladané dôsledky zmeny klímy v danom území. 
 
  • Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach na Slovensku vysadenie najmenej 100 000 drevín, z toho najmenej 50 000 stromov vrátane ovocných, so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
 
  • Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach SR zvýšenie rozlohy zelene v sídlach. Obnovíme 50 hektárov zelene v rámci školských, terapeutických a historických parkov, zeleň v uliciach rozšírime o 50 ha na strechách a fasádach budov a o 20 ha s využitím pre mestského poľnohospodárstvo so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny ľudí.
 
  • Zavedieme environmentálnu hierarchiu a legislatívne opatrenia pre nakladanie so zrážkovými vodami vo vykonávacích predpisoch ku Stavebnému zákonu. Zrážková voda sa má prednostne riešiť povrchovým vsakovaním alebo zachytením a následným využitím v mieste, kde spadla. Zavedieme nový regulatív tzv. maximálnej nepriepustnosti v územnom plánovaní, ktorý zlepší ochranu a rozvoj potrebnej rozlohy zelenej infraštruktúry v územnom plánovaní. V predpisoch pre parkoviská zvýšime ich pokrytosť stromami a zlepšíme odvádzanie zrážkových vôd do terénnych depresií.
 
  • Legislatívnymi a plánovacími opatreniami podporíme ochranu, udržiavanie a rozširovanie prírode blízkych lesov, renaturáciu vodných tokov a mokradí, diverzifikovanie štruktúry krajinnej pokrývky a ochranu brehových porastov.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare