Prejsť na obsah
Programy / Vzdelaná budúcnosť

Vzdelaná budúcnosť

Našou víziou je dostupný, kvalitný a inkluzívny vzdelávací systém, ktorý každému dieťaťu a mladému človeku pomáha naplniť ich potenciál, a ktorý prispieva k budovaniu odolnej a prosperujúcej krajiny založenej na inováciách. Chceme žiť v krajine, kde je vzdelanie reálnou, nielen deklarovanou spoločenskou hodnotou a kde sú možnosti vzdelávať sa každému človeku dostupné počas celého života. Chceme školy, ktoré popri rozvíjaní potrebných gramotností kultivujú osobnosť a posilňujú hodnotový rozmer každého účastníka a účastníčky vzdelávania a prispievajú tak k budovaniu súdržnej a demokratickej spoločnosti.

Zdieľať program


Kvalitne pripravení a adekvátne odmeňovaní učitelia a učiteľky

 • Zvýšime odmeňovanie učiteliek a učiteľov i iných osôb zamestnaných v školstve a zjednodušíme vstup do pedagogického povolania. Učiteľské povolanie musí byť atraktívnou kariérnou cestou. Finančné ohodnotenie by malo byť v rovnakom pomere k platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných povolaniach, tak ako je to v zahraničí. 
 
 • Povýšime prípravu a profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek na jednu z priorít štátu. Posilníme pozíciu cvičného učiteľa/učiteľky a zabezpečíme väčšiu účasť excelentných učiteľov a učiteliek z praxe v učiteľskej príprave na vysokých školách. 
Zdieľať bod programu

Rovnosť šancí vo vzdelávaní

 • Zabezpečíme dostupné a kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku tak, aby sa zmiernili rozdiely v školskej pripravenosti. Deti so znevýhodnením je potrebné podchytiť od narodenia, preto rozšírime dostupnosť preukázateľne fungujúcich služieb včasnej intervencie a programov ranej starostlivosti s osobitným dôrazom na vylúčené komunity (napr. Omama). Zjednotíme jasle a materské školy pod rezort školstva aj so zmenou ich financovania. Podporíme zvýšenie kapacít umožnením vstupu nových druhov poskytovania (firemné škôlky, lesné kluby, „domáce pestúnky“ atď.) do siete, a to aj prostredníctvom zmysluplnej revízie hygienických a bezpečnostných noriem. Tým vytvoríme podmienky pre zavedenie právneho nároku na miesto od dvoch rokov.
 
 • Zlepšíme pripravenosť učiteľov a učiteliek na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom úpravy prípravy budúcich učiteľov a učiteliek, pružnej ponuky programov kontinuálneho vzdelávania, mentoringu, metodickej podpory a zdieľania dobrej praxe. 
 
 • Vytvoríme nástroje na podporu škôl a zriaďujúcich subjektov pri odstraňovaní a predchádzaní segregácii rómskych detí a žiakov/žiačok. 
 
 • Zamedzíme nadmernému vyčleňovaniu detí so špeciálnymi potrebami do špeciálneho školstva. Upravíme vzdelávaciu dráhu pre deti s diagnostikovaným ľahkým mentálnym znevýhodnením tak, aby sa uľahčilo ich vzdelávanie v bežnom prúde a aby na konci základnej školy dosiahli nižšie stredné vzdelanie, ktoré im otvorí ďalšie možnosti vzdelávania. 
 
 • Podporíme špeciálne školstvo tak, aby sa zameralo na poskytovanie podpory žiakom a žiačkam s vážnejšími zdravotnými znevýhodneniami a aby sa tak stalo dôležitým partnerom bežných škôl pri poskytovaní podpory žiakom a žiačkam, čím sa posilní obojsmerná priestupnosť medzi bežnými a špeciálnymi školami. 
 
 • S rešpektom k národnostnej a jazykovej rozmanitosti v našej krajine vytvoríme koncepciu rozvoja národnostného školstva
Zdieľať bod programu

Inovácie v obsahu a stratégiách vyučovania

 • Dokončíme naštartovanú kurikulárnu reformu s dôrazom na jej úspešnú implementáciu v základných školách. Nové kurikulum bude popri rozvíjaní vedomostného základu postavené na rozvoji spôsobilostí s akcentom na schopnosti učenia sa, riešenia problémov a kritického myslenia, tvorivosti, spolupráce a etického a zodpovedného konania. 
 
 • V školách budeme klásť väčší dôraz na výchovu k občianstvu s ohľadom na hodnoty a princípy slobodnej demokratickej spoločnosti.
 
 • Inovujeme organizáciu stredných škôl a obsah všeobecného aj odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách tak, aby zodpovedal požiadavkám rýchlo sa meniacej spoločnosti. Posilníme rozvoj digitálnej, environmentálnej a finančnej gramotnosti, ako aj všeobecné vzdelávanie pre rozvoj zručností využiteľných pre povolania budúcnosti, ktoré dnes ešte neexistujú.
 
 • Zavedieme zmeny v hodnotení žiačok a žiakov, ktoré budú posunom od hodnotenia množstva osvojených poznatkov smerom k overovaniu úrovne rozvoja požadovaných spôsobilostí. Umožníme školám hodnotiť výlučne slovne na všetkých stupňoch vzdelávania. Prehodnotíme využitie, formu a zameranie celonárodných testovaní.
 
 • Podporíme využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní a budovanie digitálnych zručností. 
 
 • Podporíme zavedenie a rozvoj konceptu aktívnej školy prostredníctvom podpory športu a pohybu na školách nad rámec hodín telesnej a športovej výchovy. Zvýšime dostupnosť verejných školských športových areálov a multifunkčných ihrísk pre širokú verejnosť.
 
 • Presadíme systém financovania a riadenia škôl, ktorý motivuje ku kvalitnému výkonu. 
 
 • Podporíme modernizáciu vybavenia škôl s osobitným dôrazom na rešpektovanie princípov univerzálneho navrhovania a dizajnu bezbariérovosti pri výstavbe a rekonštrukcii škôl a školských zariadení z verejných zdrojov. 
 
 • Prehodnotíme výšku prevádzkového financovania škôl a presadíme nárokovateľné financovanie podporných opatrení tak, aby jeho výška dokázala pokryť adresnú podporu všetkým žiakom a žiačkam podľa ich individuálnych potrieb. Pri vysokých školách budeme podporovať financovanie podporných opatrení podľa závažnosti znevýhodnenia bez ohľadu na formu zriaďujúceho subjektu.
 
 • Podporíme optimalizáciu siete základných a stredných škôl. V menších obciach zachováme sieť dostupných materských a základných škôl s prvým stupňom. Na úrovni druhého stupňa základných škôl podporíme zachovanie väčších spádových škôl so zabezpečením dostupnej dopravy. 
 
 • Otvoríme spoločenský dialóg o nadmernom rozdeľovaní detí a žiačok/žiakov do rôznych vzdelávacích prúdov. 
 
 • Zabezpečíme transparentnosť pri výberovom konaní do riadiacich pozícií za účasti verejnosti
 
 • Podporíme kvalitu a rozsah konzultačnej a poradenskej služby Štátnej školskej inšpekcie a prepojenie s aktivitami priamo riadených organizácií rezortu. 
 
Zdieľať bod programu

Atraktívne a otvorené vysoké školy

 • Zvýšime financovanie vysokých škôl tak, aby sa výdavky v pomere k HDP priblížili priemeru OECD. 
 
 • Navýšime podiel dotácie pre vysoké školy rozdeľovaný výkonnostnými zmluvami, ktoré im vytvárajú priestor pre definovanie vlastných cieľov a indikátorov s cieľom podporiť kvality v misii, ktorú si škola definovala. Podľa svojich zdrojov a vlastných stratégií rozvoja sa niektoré školy budú viac venovať špičkovému základnému výskumu, iné príprave na prax a aplikovanému výskumu, ďalšie spolupráci s regiónom, v ktorom pôsobia a pod. 
 
 • Vyhodnotíme efektívnosť prebiehajúcich akreditačných procesov a na základe výsledkov urobíme potrebné zmeny. Zameriame sa okrem iného na zapájanie študentov/študentiek a zamestnávateľov do práce akreditačnej agentúry , ako aj na otázku, ako môže akreditačná agentúra prispieť k znižovaniu výskytu akademických podvodov. 
 
 • Zvýšime kvalitu vysokoškolského vzdelávania pre všetkých študentov, aby boli lepšie pripravení na život cez stimulovanie interdisciplinárneho vzdelávania, vertikálnej mobility medzi VŠ a zároveň cez financovanie kvalitného vzdelávania.
 
 • Zvýšime akceptáciu bakalárskeho stupňa ako plnohodnotného vysokoškolského vzdelania, ktoré bude reálne pripravovať na trh práce. Štát ako jeden z najväčších zamestnávateľov prispôsobí verejnú a štátnu službu tak, aby  umožnila plnohodnotný profesijný i platový rast bakalárskych absolventov a absolventiek. 
 
 • Zameriame sa na reálne zavedenie akademickej etiky a výskumnej integrity do praxe tak, aby sa eliminovali nielen prehrešky v akademickej práci, ale aj v správaní (napr. obťažovanie). Zabezpečíme prístup do moderného antiplagiátorského systému schopného reagovať aj na texty písané s podporou umelej inteligencie. U čelných predstaviteľov a predstaviteliek štátu nebudeme tolerovať podvodne získané tituly.
 
 • Vytvoríme podmienky pre uplatniteľnosť modelu nárokovateľných podporných opatrení podobne ako na nižších stupňoch vzdelávania. Školám umožní flexibilne reagovať na trvalé a dočasné (napr. adaptačný proces, kariérové poradenstvo a pod.) individuálne vzdelávacie potreby všetkých študentov a študentiek, vrátane tých so znevýhodnením a nadaním.
Zdieľať bod programu

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

 • Postupne zvýšime investície do výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov tak, aby sme sa priblížili k priemeru EÚ.
 
 • V rámci navýšenia zdrojov zabezpečíme aj systematické financovanie výskumnej infraštruktúry (prístroje, laboratóriá, kampusy). Zanalyzujeme súčasnú výskumnú infraštruktúru na Slovensku a naše zapojenie do medzinárodných výskumných infraštruktúr. Na základe analýzy vytvoríme verejný register existujúcej infraštruktúry, ktorý spropagujeme smerom k podnikateľskému prostrediu, Podporíme zdieľanie infraštruktúry medzi univerzitami a pripravíme návrhy pre zapojenie sa do medzinárodných výskumných infraštruktúr na pôdoryse European Strategy Forum on Research Infrastructures ( ESFRI).  
 
 • Konsolidujeme implementačné kapacity pre podporu výskumu, vývoja a inovácií do jednej agentúry. Priblížime sa tým štandardu skoro všetkých vyspelých krajín, ktorý umožní zefektívnenie vnútorných procesov a administratívy podporných schém a zvýši prehľadnosť systému. Zabezpečíme väčší dôraz na hodnotenie projektov zahraničnými hodnotiteľmi a ich odmenu priblížime medzinárodným štandardom. Zavedieme pravidelné externé hodnotenie agentúry zamerané na konflikt záujmov a na nastavenie procesov posudzovania a schvaľovania projektov a odporúčania pre zlepšenie. Hodnotenie budú robiť prioritne odborníci zo zahraničia s expertízou v posudzovaní projektov a administrovaní grantov napr. v rámci Horizontu Európa.
 
 • Zjednodušíme implementáciu grantových výziev a znížime byrokratickú záťaž na pleciach žiadateľov a žiadateliek. Zjednotíme pravidlá a procesy naprieč grantovými výzvami, odstránime tzv. „gold plating“, teda požiadavky nad rámec pravidiel EÚ, eliminujeme opakované  kontroly jedného projektu, zjednodušíme verejné obstarávanie  a zavedieme centrálny web, na ktorom budú informácie o všetkých druhoch podpory z domácich aj európskych zdrojov dostupných na Slovensku.
 
 • Podporíme verejné výskumno-vývojové organizácie, ako aj firmy pri účasti v Horizonte Európa. Subjektom pomôžeme s prípravou projektov a automaticky zabezpečíme spolufinancovanie tam, kde je to podmienka grantu. Vysoko hodnoteným projektom, ktoré nezískali financovanie (Seal of Excellence, Reaching threshold) zabezpečíme automatické financovanie zo štátnych zdrojov. Vytvoríme nástroje na prilákanie skúsených výskumníkov a výskumníčok a akademických zamestnancov/zamestnankýň zo zahraničia. Podporíme vznik a rozvoj doktorandských a post-doktorandských škôl. Nadviažeme na plánované grantové schémy z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré umožnia domácim a zahraničným výskumníkom a výskumníčkam financovať kvalitný tím a výdavky na výskum. Pre účely väčšieho prepojenia výskumu na prax zavedieme profesijné doktoráty.
 
 • Podporíme budovanie Centier aplikovaného výskumu, ktoré pomôžu efektívnejšej spolupráci biznisu s akademickým prostredím podľa vzoru v ostatných európskych krajinách, napr. Nemecko (Fraunhofer), Fínsko (VTT), Dánsko (DTI) a pod.
 
 • Podporíme systematickú spoluprácu s našimi občanmi v zahraničí, aby sa zvýšilo ich angažovanie na Slovensku, prípadne ich šanca na návrat.
 
Zdieľať bod programu

Flexibilné vzdelávanie dospelých osôb a príprava na výzvy budúcnosti

 • Zavedieme programy rozvoja digitálnych zručností zamerané najmä na starších ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou, ale aj na osoby v relevantných povolaniach ako napríklad verejná správa. Zadefinujeme digitálne zručnosti ako kľúčový komponent vzdelávania dospelých. 
 
 • Zavedieme systém uznávania dosiahnutých vedomostí a zručností pre dospelých. Odklon od dôrazu na dosiahnutý stupeň vzdelania k dôrazu na nadobudnuté zručnosti, napríklad aj predchádzajúcou praxou, samoštúdiom, kurzami a pod., otvára možnosti pre flexibilnejšie formy vzdelávania dospelých. 
 
 • Zavedieme kratšie vzdelávacie programy a profesijné doktoráty pre pružnejšie dopĺňanie chýbajúcich zručností a vedomostí. Podporíme tvorbu krátkych terciárnych programov a mikroosvedčení. 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare