Prejsť na obsah
Programy / Fungujúce verejné inštitúcie

Fungujúce verejné inštitúcie

Štát v živote občana/občianky vidíme ako reprezentovaný najmä efektívnymi fungujúcimi verejnými inštitúciami, ktoré sú schopné primerane rýchlo a dostupne zabezpečiť kvalitné služby. Práca vo verejných inštitúciách by mala byť motivujúca, finančne primerane ohodnotená a spoločensky cenená. Zmena organizácie inštitúcií je formou zvyšovania efektivity a prispôsobovania rýchlo sa meniacemu svetu.

Zdieľať program


Služby občanom a občiankam

 • Štát nebude občanov/občianky obťažovať, ale uľahčovať im život. Cieľom je zmena paradigmy – zavedenie komplexného proklientského prístupu orgánov verejnej moci k ľuďom. Konkrétnymi prípadmi týchto zmien je vznik predvyplnených personalizovaných daňových priznaní, aktívna pomoc na úradoch práce a proklientský prístup pri platbách Sociálnej poisťovni.
 
 • Štát bude proaktívne ponúkať občanom a občiankam relevantné služby. Štát má o občiankach/občanoch množstvo informácií, z ktorých vie, kto, kedy a na aké služby štátu má nárok. Aby sa ľudia nemuseli týchto služieb domáhať, zavedieme ich proaktívnu ponuku zo strany verejných orgánov. 
 
 • Zbavíme ľudí povinnosti dokladovať štátu informácie, ktoré štát má (tzv. zásada „jedenkrát a dosť“). Identifikujeme tie formuláre, ktoré je možné zrušiť alebo zjednodušiť.
 
 • Zlepšíme digitalizáciu štátu tak, aby čo najviac slúžila ľuďom. 
 
Zdieľať bod programu

Ľudské zdroje štátu

 • Spofesionalizujeme a odpolitizujeme štátny aparát. Zavedieme prax otvorených výberových konaní pri čo najväčšom množstve pozícií vrátane úradov a pobočiek jednotlivých inštitúcií, napríklad prednostov/prednostiek okresných úradov, regionálnych pobočiek sociálnej poisťovne, úradov práce a podobne. Postup a nároky pri výbere budú zároveň zjednotené a budú zodpovedať miere zodpovednosti, ktorú obsadzovaná pozícia obnáša. Umožníme odvolávanie vedúcich pracovníkov a pracovníčok (nenominovaných) pri výlučne objektívnych dôvodoch tak, aby nedochádzalo k volatilite spôsobenej volebným cyklom.
 
 • Zamestnanectvo štátu, nie ministerstva – zriadime skutočné centrálne riadenie ľudských zdrojov. Výrazne posilníme manažment ľudských zdrojov na Úrade vlády. Znížime tak rozdrobenosť kapacít pre riadenie ľudských zdrojov a s tým spojené administratívne náklady. Zároveň prostredníctvom uzatvárania kontraktov so štátom namiesto jednotlivých ministerstiev umožníme väčšiu flexibilitu a rotáciu v rámci štátnej správy, ako aj platovú harmonizáciu. 
 
 • Reformujeme nábor nových zamestnancov a zamestnankýň. Štát musí byť vnímaný ako kvalitný a zaujímavý zamestnávateľ, a to aj pre mladých ľudí. Platové ohodnotenie bude konkurencieschopnejšie. Dôraz budeme klásť na výsledky, schopnosti a zodpovednosť, menej na formálne požiadavky ako roky praxe alebo vzdelanie.
Zdieľať bod programu

Organizácia štátu

 • Zriadime špecializované implementačné tímy priamo pod premiérom/premiérkou, ktorých úlohou bude doručiť výsledky v konkrétnych prioritách ako napríklad meškanie vlakov alebo čakačky v zdravotníctve. 
 
 • Vládne inovačné huby – vytvoríme špecializované útvary na báze spolupráce štátu, inovatívneho súkromného sektora a univerzít. Ich misiou bude zavádzať inovatívne postupy do fungovania štátu a podnikania. 
 
 • Štátne organizácie budú orientované na výsledok. Zvýšime zameranie na výkon – organizácie štátu budú musieť dosahovať férovo stanovené ukazovatele, od čoho bude závisieť aj ich financovanie a ohodnotenie manažmentu.
 
 • Zvážime zrušenie a spájanie menších organizácií. Vidíme značnú možnosť úspor v rušení a spájaní menších organizácií najmä tam, kde je úloha štátu zbytočná, alebo kde fungujú neefektívne.
 
 • Rozbehneme rozsiahle personálne audity a prehodnotíme zamestnanecké počty. Znížime počty zamestnancov či zamestnankýň tam, kde ich dnes máme priveľa. Ušetrené zdroje je následne nutné pretaviť na nové priority, ktoré prináša doba a do lepšieho platového ohodnotenia osôb zamestnaných štátom na pozíciách, ktoré sú dnes v porovnaní so súkromným sektorom neatraktívne (manažment, IT a pod.), čím dosiahneme kvalitné a odborné obsadenie týchto pozícií. 
 
Zdieľať bod programu

Manažment eurofondov

 • Výzvy budú ohlásené s dostatočným časovým predstihom, čím odstránime neistotu na strane samospráv a umožníme im lepšiu prípravu a plánovanie.
 
 • Zjednotíme postupy pri implementácii pre všetky zodpovedné orgány a nastavíme rovnaké a zrozumiteľné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímajúce subjekty.
 
 • Pri kontrolách zavedieme prezumpciu neviny, čím znížime bremeno zodpovednosti a bude možné odbúrať nadbytočnú byrokraciu. 
 
 • Zavedieme väčšiu flexibilitu pri zmenách v projektoch. Dôraz budeme klásť na dosiahnuté výsledky projektov. Projekty tak bude možné v prípade nečakaných udalostí jednoduchšie upraviť. Zároveň zjednodušíme vykazovanie výdavkov, čím financovanie sprístupníme viacerým menším prijímateľom.
 
 • Pri výzvach zameraných na regionálny rozvoj dáme samosprávam väčšie právomoci v rozhodovaní o konkrétnom rozdelení projektov. Podporíme tým ich adresnosť.  
 
 • Vykonáme personálny audit eurofondových zamestnancov/zamestnankýň a ÚVO. Zamestnanectvo ohodnotíme na konkurencieschopnej úrovni.
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare