Prejsť na obsah
Programy / Digitalizácia

Digitalizácia

Našou víziou je Slovensko, ktoré sa vďaka digitálnym technológiám úspešne transformuje na modernú, konkurencieschopnú a úspešnú krajinu. Krajinu, ktorej hospodárstvo vďaka modernizácii a inováciám úspešne konkuruje v medzinárodnom prostredí. Krajinu, ktorej obyvateľstvo vďaka systematickému rozvoju digitálnych zručností a digitálnej infraštruktúry profituje z prínosov digitalizácie v podnikaní aj bežnom občianskom živote. Krajina, v ktorej štát posiela medzi úradmi dáta a nie ľudí s papiermi. Namiesto štátu, ktorý len stanovuje pravidlá a vyžaduje ich plnenie cez množstvo byrokratických úkonov, chceme štát a úrady, ktoré budú aj vďaka digitálnym službám uľahčovať život a proaktívne pomáhať. Našou víziou je štát, pri kontakte s ktorým sa občan/občianka cíti ako klient/ka, nie ako „stránka“.

Zdieľať program


Prierezové princípy riadenia digitalizácie Slovenska

 • Transparentné procesy a zapojenie odbornej komunity do rozhodovania o politikách a ich realizačných projektoch bez ohľadu na zdroj financovania. Chceme pokračovať v reforme nákupu IT a do súťaže zapojiť ešte viac dodávateľov z radov malých a stredných podnikov.
 
 • Digitálna transformácia sa stane prierezovou témou každého ministerstva a bude podporená adekvátnym manažérskym výkonom na najvyššej úrovni.
 
 • Budeme dbať na dôslednú realizáciu reforiem a investícií zo zdrojov EÚ.
Zdieľať bod programu

Riadenie digitalizácie ako politickej priority

 • Zavedieme rolu „Digital Transformation Officer“ na každom ministerstve priamo pod ministrom/ministerkou s účelom lepšej koordinácie transformačných iniciatív v oblasti digitalizácie v danom rezorte či inštitúcii. Projekty digitalizácie tak dostanú jasné vlastníctvo a zodpovednosť na najvyššej úrovni riadenia.
 
 • Posilníme postavenie Rady vlády pre digitalizáciu a rozšírime jej pôsobnosť na všetky domény Digitálnej dekády 2030. Pripravíme jasný plán výsledkov, rozdelenie zodpovedností a dohľad nad ich plnením na úrovni Digital Transformation Officer za každý rezort.
 
 • Posilníme personálne a odborné kapacity na digitalizáciu na strane štátu na základe 3 princípov: dynamické prostredie pre prácu, lepšie ohodnotenie, jasná misia.
 
 • Do procesu prípravy legislatívy zavedieme princíp „digital-ready“, aby novovznikajúca legislatíva rešpektovala možnosti a princípy digitálneho štátu a digitálnej transformácie spoločnosti.
Zdieľať bod programu

Kvalitné digitálne služby – štát, ktorý proaktívne pomáha

 • Sprehľadníme a spríjemníme skúsenosť občana so štátom. Tak, aby imidž štátu bol prívetivý, pomáhajúci, proaktívny a férový. Budeme dôsledne dodržiavať prístup k dizajnu služieb štátu cez pohľad na riešenie životných situácií občanov a občianok bez ohľadu na to, akým kanálom sa rozhodnú životnú situáciu riešiť.
 
 • Presadíme predvyplnené daňové priznania, ďalej proaktívne dávky, o ktoré nebudú občania/občianky musieť žiadať, ale štát ich vyplatí automaticky, jednoduchú výmenu údajov medzi štátom a komerčnou sférou, aby ľudia nerobili „poštovú službu“ medzi úradmi a bankami, poisťovňami a inými subjektmi. 
 
 • Znížime bariéry vstupu občianok/občanov a úradníkov/úradníčok do digitálneho štátu. Dôslednou revíziou legislatívy odstránime nadmerné povinnosti pri používaní digitálnych služieb štátu napríklad v oblasti autentifikácie a autorizácie. 
 
 • Zavedieme multikanálový prístup k službám – otvoríme rozhrania štátnych systémov tak, aby používateľstvo mohlo so štátom komunikovať cez systémy svojej vlastnej preferencie (napr. posielať údaje štátu cez ekonomický softvér, ktorý daný subjekt využíva).
 
 • Zavedieme dôslednú prioritizáciu služieb a silný centrálny dohľad nad prioritnými službami.
 
 • Zavedieme procesy posudzovania návrhu, realizácie a merania kvality prioritných služieb štátu tak, aby splnili stanovené štandardy, ktoré už sú v legislatíve ukotvené. Služby, ktoré neprejdú schválením tejto autority, nebudú zavedené do praxe.
 
 • Rozšírime služby štátu v mobile (podpisovanie, formuláre, návody na riešenie životnej situácie občana/občianky, manažment údajov občianok a občanov a digitálne doklady).
 
 • Budeme aktívnejšie spolupracovať s komerčným sektorom pri zvyšovaní komfortu riešenia životných situácií ľudí nielen voči štátu, ale aj v komerčnej sfére. Rozšírime zdieľanie štátom vybudovanej infraštruktúry aj do komerčného sektora (napr. použitie elektronickej schránky, autorizácie, autentifikácie, údajov a potvrdení atď.).
 
 • Zmeníme spôsob práce s údajmi ľudí na základe princípov „My Data“. Posunieme sa od preukazovania „dokumentov“ k využívaniu dát. Občania a občianky budú mať kontrolu nad používaním dát, ktoré o nich štát eviduje a ich sprístupňovaním. Namiesto posielania digitálnych dokumentov budú ľudia v prípade potreby sprístupňovať svoje dáta iným úradom alebo komerčným subjektom. 
Zdieľať bod programu

Efektívny digitálny štát bez korupcie

 • Jednotliví ministri a ministerky budú niesť zodpovednosť za napĺňanie cieľov digitálnej transformácie úradov vďaka jasným manažérskym cieľom a zadaniam vyjadrujúcim efektívnosť fungovania príslušných inštitúcií.
 
 • Vďaka automatizácii a oddeleniu digitálnych procesov od papierových budú procesy štátu bežať na základe dostupnosti údajov, nie na základe dostupnosti „rozhodnutí“. Zabezpečíme automatizované zápisy do registrov, ak sa údaj v inom registri zmení. Tento princíp výmeny údajov presadíme aj smerom od štátu do komerčnej sféry. 
 
 • Podporou digitálnych technológií dosiahneme optimalizáciu organizačných štruktúr úradov, zoptimalizujeme sieť obslužných pracovísk slúžiacich na kontakt s občiankou/občanom a podporíme vznik zdieľaných centier služieb. 
 
 • Principiálne zámery fungovania digitálneho štátu presadíme cez nový zákon o elektronickej verejnej správe, ktorý po 10 rokoch nahradí pôvodný zákon o eGovernmente.
 
 • Štátne systémy budeme prevádzkovať efektívne – pomocou využitia skutočných cloudových riešení na trhu, posilnením interných kapacít štátu a horizontálnymi úsporami medzi ministerstvami.
 
 • Dokončíme reformu nákupu IT v štáte. Podporíme širokú konkurenciu pomocou centralizovanej platformy IT zdrojov, ktorá sprístupní objednávky štátu širšiemu okruhu záujemcov a bude prehľadným spôsobom navigovať obstarávanie štátu pri zadávaní IT objednávok. Budeme aktívne pracovať s odbornou verejnosťou a subjektmi zastupujúcimi IT trh na prilákaní nových dodávateľov, myšlienok a riešení do štátneho IT s cieľom maximálne zvýšiť konkurenciu a hodnotu za peniaze. Vo verejnom obstarávaní zohľadníme špecifiká IT objednávok. Popri tradičnom spôsobe nákupu IT služieb a komodít zavedieme aj nové modely nákupu a dodávky IT projektov – agilný vývoj a nákup IT kapacít na princípe „time & material“ pre vhodne zvolené iniciatívy. 
 
 • Ukončíme tzv. „vendor lock-in“ pre problematické zmluvy na strategické IT systémy (najmä ústredný portál verejnej správy, systémy Finančnej správy a Sociálnej poisťovne).
 
 • Dokončíme reformu budovania kľúčových personálnych kapacít na strane štátu so zameraním na vyšší IT manažment, projektový manažment, produktových vlastníkov/vlastníčky a architektov/architektky. Presadíme pravidlá pre konkurencieschopné platové ohodnotenie kľúčových IT špecializovaných osôb na strane štátu.
Zdieľať bod programu

Kybernetická bezpečnosť štátu

 • Vykonáme hĺbkový audit kybernetickej bezpečnosti verejnej správy aj v kontexte narastajúcich medzinárodných hrozieb v tejto oblasti.
 
 • Zabezpečíme dobudovanie kapacít kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (teda fyzickej infraštruktúry a odborných kapacít – v spolupráci s kľúčovými univerzitami na Slovensku a expertnými inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti).
 
 • Presadíme zjednotenie procesov a metodík riadenia kybernetickej bezpečnosti.
 
 • Zavedieme posun od reaktívneho prístupu k prevencii, skorému identifikovaniu rizík a adekvátnej ochrane kritickej infraštruktúry.
Zdieľať bod programu

Konektivita

 • Zrealizujeme podporné schémy na pokrytie tzv. „bielych miest“ nediskriminačným spôsobom v duchu Národného broadbandového plánu.
 
 • Vytvoríme a presadíme podporné nástroje na zvýšenie využívania vysokorýchlostného pripojenia.
Zdieľať bod programu

Digitálne zručnosti

 • Presadíme reformu vzdelávacieho kurikula, podporu rozvoja digitálnych zručností učiteliek a učiteľov a vybudovanie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania.
 
 • Podporíme rekvalifikáciu pracujúcich a vzdelávanie v digitálnych zručnostiach priamo vo firmách (zavedieme tzv. individuálne vzdelávacie účty, pomocou ktorých budú môcť zamestnávateľské subjekty prispievať svojmu zamestnanectvu na rozvoj digitálnych zručností).
 
 • Zjednodušíme pravidlá a administratívne povinnosti pre podporu prísunu študentov/študentiek a pracovníkov/pracovníčok v oblasti IT z tretích krajín (napr. Ukrajina).
 
 • Podporíme zvýšenie podielu žien v IT najmä formami propagácie IT ako kariérnej cesty u študentiek stredných škôl, kariérneho poradenstva a sieťovania a podpory rekvalifikácie a adaptácie žien v IT po kariérnej pauze.
 
 • Podporu štátu zameriame aj na znevýhodnené skupiny (ľudia v seniorskom veku, osoby so zdravotným znevýhodnením) s cieľom zvýšiť digitálnu inklúziu. Podporu budeme smerovať na vytvorenie siete digitálnych vzdelávacích centier pre znevýhodnené skupiny, poskytovanie školení v tejto oblasti a vybudovanie a prevádzku online platformy na testovanie a kontinuálny rozvoj digitálnych zručností v dlhodobom horizonte. 
Zdieľať bod programu

Digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti

 • Budeme presadzovať aktívne zapojenie Slovenska do tvorby európskeho regulačného rámca pre digitálne technológie a presadzovať jeho efektívne zavedenie do praxe na európskej a národnej úrovni tak, aby nová regulácia prispela k ochrane základných práv a slobôd a nepredstavovala nadmerné regulačné bariéry pre inovačný potenciál. Zasadíme sa za to, aby sa v novej vlne európskej digitálnej regulácie neopakovali administratívne náročné postupy implementácie GDPR. 
 
 • Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie. Zoptimalizujeme sieť informačných bodov o potenciáli digitálnej transformácie pre slovenské podniky (One-Stop-Shop) a podporíme osvetu v tejto oblasti cez vhodnú kombináciu sektorového, digitalizačného a regionálneho porozumenia prioritám a potrebám. V našom úsilí budeme prioritizovať tie odvetvia hospodárstva, v ktorých nasadenie digitálnych technológií môže priniesť najvyššiu pridanú hodnotu, zamestnanosť a znížiť enviromentálnu stopu daného odvetvia.
 
 • Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva cez vhodné nastavenie, prípadne úpravu výziev v Pláne obnovy a odolnosti a Programe Slovensko. Zasadíme sa o to, aby bolo možné žiadať aj o podporu nasadzovania štandardných zariadení, ako sú internet vecí (IoT), roboty či počítačom riadené stroje a softvérové riešenia v rôznych kombináciách, vďaka čomu je možné zvyšovať základnú úroveň digitálnej intenzity v podnikoch. 
 
 • Posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií prostredníctvom administratívne nenáročných výziev. Kritériom musí byť aj schopnosť riešiteľského subjektu komercionalizovať výsledky inovácií a vyrábať ich na Slovensku. 
 
 • Vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky – predaj súčasných výrobkov novým zákazníkom, predaj nových produktov súčasným zákazníkom, alebo predaj nových produktov novým zákazníkom. 
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare