Prejsť na obsah
Programy / Kultúra

Kultúra

Kapitolu garantujú

Našou víziou je nové chápanie kultúry a jej kľúčovej úlohy pri rozvoji a obnove spoločnosti. Kultúra prestane byť úzko zameranou rezortnou politikou a stane sa prierezovou politikou, ktorá bude súčasťou všetkých politík štátu a jasne deklarovanou vládnou prioritou s cieľom dosiahnuť novú identitu a úspech. Kultúra a kreativita budú významnou súčasťou vízie zmeny a obnovy spoločnosti a budú spolutvoriť budúcnosť Slovenska. Programové vyhlásenie vlády a všetky vládne programové a rozvojové dokumenty budú zahŕňať aspekt kultúry a ich vplyv na obnovu krajiny. Vďaka tomu bude Slovensko krajinou s modernou kultúrnou identitou, krajinou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou a dokáže zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnosti.

Zdieľať program


Kultúra sa stane prierezovou vládnou prioritou

 • Kultúra sa stane súčasťou všetkých politík štátu a súčasťou rozvojových a programových dokumentov, definujúcich budúcnosť Slovenska. Vláda schváli a predloží parlamentu deklaráciu, ktorou zadefinuje rolu a úlohu kultúry ako prierezovej vládnej priority. Investície do kultúry, umenia a kreativity budú povinnou súčasťou všetkých verejných investícií. 
Zdieľať bod programu

Verejné kultúrne inštitúcie a infraštruktúra

 • Zreformujeme štátom a samosprávami spravovanú kultúrnu infraštruktúru. Vytvoríme nový typu legislatívy, prehodnotíme obsahové fungovanie a financovanie verejných kultúrnych inštitúcií (z príspevkových a rozpočtových na osobitný verejnoprospešný status). Spolu s tým prebehne revízia štatútov, revízia hmotnej infraštruktúry a prispôsobenie jej fungovania digitálnej dobe. 
 
 • Vytvoríme jednotný systém podpory a rozvoja kultúrnej infraštruktúry (bez ohľadu na zriaďujúci subjekt) a prepojíme ju s ostatnými politikami štátu a samospráv.
 
 • Podporíme lokálnu a regionálnu kultúrnu infraštruktúru prostredníctvom obnovy kultúrnych domov, komunitných centier, bodov kultúry a pod. – a tiež prostredníctvom osobitného nástroja, ktorý bude kumulovať prostriedky z verejných zdrojov. 
Zdieľať bod programu

Médiá

 • Zrušený model financovania RTVS cez koncesionárske poplatky nahradíme efektívnym, nezávislým a moderným modelom financovania.
 
 • Zvýšime transparentnosť a nezávislosť voľby do riaditeľskej funkcie RTVS prostredníctvom nového modelu voľby odborným orgánom mimo NR SR.
 
 • Zrevidujeme legislatívu upravujúcu fungovanie RTVS s cieľom zefektívniť manažment a riadenie organizácie s účelom posilniť jej nezávislosť a kvalitu.
 
 • Podporíme investigatívnu žurnalistiku vo verejnoprávnych aj nezávislých médiách prostredníctvom grantov, štipendií a mediálnych vzdelávacích programov cez nezávislý grantový nástroj. 
 
 • Posilníme povinnosti verejnej moci a osôb vo verejných funkciách odpovedať na otázky novinárov a novinárok.
 
 • Znemožníme neodôvodnené žaloby na novinárov/novinárky a vydavateľov/vydavateľky cez osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma ujmu.
 
 • Sprísnime tresty za útoky na novinárov/novinárky pri výkone povolania zavedením kategórie chránených osôb v Trestnom zákone.
Zdieľať bod programu

Kreatívny priemysel a ekonomika

 • Dôsledne zmapujeme a zanalyzujeme súčasný stav a ekosystém kreatívneho priemyslu na Slovensku a určíme priority jeho rozvoja v kontexte inovačnej politiky.
 
 • Zrevidujeme dátovú bázu a vytvoríme efektívnu metodiku na zber dát o tomto segmente ekonomiky a jeho multiplikačných efektoch.
 
 • Podporíme rozvoj existujúcej infraštruktúry kreatívneho priemyslu (coworkingy, huby, inkubátory, dielne, atď.) prostredníctvom investícií aj programovej podpory (osobitné programy FPU, AVF a iných finančných nástrojov).
 
 • Zahrnieme rozvoj kreatívneho priemyslu ako súčasť špecifických projektov rozvoja transformujúcich sa regiónov, ako aj ekonomicky najslabších regiónov (napr. Horná Nitra, transformácia košického regiónu, posilnenie regiónov Gemer, Novohrad) prostredníctvom cielených investícií do podnikateľských a inovačných klastrov. 
 
 • Podporíme export a internacionalizáciu produktov a služieb v kreatívnom priemysle. 
 
 • Vo väčšej miere implementujeme inovatívne fiškálne nástroje (napr. existujúca schéma na podporu filmovej produkcie). 
Zdieľať bod programu

Financovanie kultúry

 • Zvýšime celkový objem financovania kultúry prostredníctvom rozpočtov kultúrnych inštitúcií a existujúcich verejnoprávnych fondov (FPU, AVF, KultMinor). 
 
 • Vytvoríme nové nástroje na podporu kultúrnej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva či kreatívneho priemyslu. 
 
 • Vytvoríme legislatívne a právne prostredie, ktoré umožní viaczdrojové financovanie kultúry a efektívne využívanie existujúcich zdrojov.
 
 • Prijmeme legislatívu, ktorá umožní financovanie kultúry zo súkromných zdrojov prostredníctvom sponzorských zmlúv (možnosť zahrnutia do nákladov).
Zdieľať bod programu

Ochrana kultúrneho dedičstva

 • Vytvoríme systém dvojstupňovej ochrany pamiatok – národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky – , pričom zoznam národných kultúrnych pamiatok bude odrážať prioritné a kultúrne mimoriadne významné kultúrne dedičstvo.   
 
 • Zriadime verejnoprávny fond na podporu ochrany kultúrneho dedičstva a integrujeme doň existujúce verejné dotačné programy (Obnovme si svoj dom).
 
 • Vytvoríme finančný nástroj vo forme „vratiek“ na podporu opravy kultúrnych pamiatok.    
 
 • Vytvoríme programy na väčšie zapojenie lokálnych komunít do projektov opravy pamiatok prostredníctvom aktivačných prác, sociálnych podnikov, podporou komunitných a dobrovoľníckych programov samospráv a pod.
Zdieľať bod programu

Medzinárodná prezentácia kultúry a kultúrna diplomacia

 • Vytvoríme jednotnú značku a stratégie kultúrnych inštitútov (Slovak Institute) – zrevidujeme ich fungovanie a správu, zvýšime ich počet, nanovo definujeme ich misie pri koordinovanej prezentácii SR v zahraničí, medzinárodnom kultúrnom networkingu a brandingu Slovenska.
Zdieľať bod programu

Kultúra vo vzdelávacom procese

 • Vytvoríme program dlhodobých partnerstiev medzi školami a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami (podľa vzoru Creative Partnerships UK) s cieľom vniesť kultúru a proces tvorby do vzdelávacích procesov.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare