Prejsť na obsah

Našou víziou je krajina, ktorej sa podarilo vymaniť z modelu lacnej pracovnej sily, a ktorá dokáže využívať a rozvíjať produktívny potenciál všetkých svojich obyvateľov a obyvateliek. Pružný trh práce v kombinácii so silným dôrazom verejných politík na rozvoj zručností a na podporu príjmu v nezamestnanosti počas kariérnych zmien zvýši odolnosť voči krízam, umožní ľuďom účinnejšie reagovať na nové príležitosti, ktoré prináša pokrok, a aktivuje skupiny, ktoré boli doposiaľ na okraji trhu práce.

Zdieľať program


Pracovné vzťahy a ochrana príjmu pre 21. storočie

 • Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. Upravíme predpisy pre štátne inštitúcie tak, aby vybrané skupiny obyvateľstva (napr. rodičia malých detí, ľudia v seniorskom veku) mali nárok na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie. Budeme motivovať súkromných zamestnávateľov, aby obdobný nárok implementovali aj voči zamestnaným osobám.
 
 • Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto status „závislého dodávateľa“ medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.
 
 • Zavedieme jednoduché mikro-podnikanie, ktoré umožní bez administratívnych prekážok vykonávať podnikateľskú činnosť v malom rozsahu aj popri závislej práci 
 
 • Znížime mieru regulácie niektorých povolaní. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom regulovaných povolaní v EÚ. Kým v niektorých prípadoch je regulácia opodstatnená (napr. zdravotníctvo), v mnohých ide najmä o spôsob obmedzenia konkurencie, čo vedie k vyšším spotrebiteľským cenám, znižuje tlak na kvalitu poskytovaných služieb a umožňuje rozmach čiernej práce. 
 
 • Zaviažeme štát ako zamestnávateľa aby všetkým svojim zamestnancom a zamestnankyniam vyplácal dôstojnú mzdu. Výška dôstojnej mzdy je vypočítaná tak, aby typickej rodine umožnila dovoliť si kúpiť všetky základné potreby, zaplatiť dane a odvody a mať malú rezervu na núdzové situácie. 
 
 • Zavedieme zverejňovanie rodových platových rozdielov. Väčšie zamestnávateľské subjekty budú povinné zverejniť informácie o štruktúre povolaní a štruktúre miezd podľa rodovej identity. Cieľom opatrenia bude zamedziť situácii, kedy za rovnakú prácu dostávajú ľudia rôzny plat iba na základe rodovej identity.
 
 • Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Pre štát bude uzatváranie dohôd o študentskej stáži povinnosťou, v súkromnom sektore to bude povinnosť iba v prípadoch, keď stáž presahuje dva mesiace.
 
 • Zavedieme definíciu mobbingu a bossingu do Zákonníka práce. 
 
 • Kompetenčne posilníme inšpektoráty práce a zvýšime dôraz na prevenciu a vzdelávanie zamestnávateľov. 
 
 • Rozšírime nárok na dávku v nezamestnanosti na širší okruh poistených osôb a zabezpečíme motivačnejšie rozdelenie dávky v čase. Odstránime skokovitosť vo výške nároku v závislosti od doby poistenia tak, že nárok na dávku v nižšej sume zabezpečíme aj ľuďom, ktorí boli poistení menej ako dva roky z posledných štyroch. Zároveň zvýšime dávku na začiatku obdobia nezamestnanosti na úroveň predošlej čistej mzdy s postupným klesaním tak, aby motivácia hľadať si zamestnanie časom rástla.
 
Zdieľať bod programu

Podpora zamestnanosti a budovanie zručností

 • Zavedieme komplexnú profiláciu osôb uchádzajúcich sa  o zamestnanie hneď pri evidencii. Zavedieme systematický prístup k odhadu rizika dlhodobej nezamestnanosti na základe charakteristík jednotlivca a miestneho pracovného trhu za účelom najlepšieho nastavenia časovania, štruktúry a intenzity pomoci. 
 
 • Zavedieme komplexnú a včasnú individualizovanú pomoc najviac znevýhodneným uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie prostredníctvom komunitných služieb. 
 
 • Upravíme aktivačný príspevok tak, aby motivoval ľudí k účasti na najúčinnejších nástrojoch aktivácie vrátane vzdelávania. Pôjde o súčasť komplexnej reformy pomoci v hmotnej núdzi.
 
 • Podporíme možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných formou inkluzívneho trhu pri verejnom obstarávaní. Zámerom je zaviesť administratívne nenáročný spôsob ako obstarávatelia môžu zaviazať dodávajúci subjekt, aby do projektu zapojil aj dlhodobo nezamestnaných resp. znevýhodnených uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie. 
 
 • Zavedieme systém pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Pôjde o kombináciu poradenských služieb a výcviku zručností potrebných na návrat alebo vstup na otvorený trh práce. 
 
 • Zvýšime povinný podiel zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením a sprísnime podmienky náhradného plnenia. 
 
 • Rozšírime využívanie absolventskej praxe. Upravíme pravidlá tak, aby v prípade vzájomnej dohody medzi absolventom/absolventkou a zamestnávateľom musel úrad práce tejto dohode vyhovieť. 
 
 • Zavedieme absolventské zamestnávanie pre absolventov a absolventky stredných a základných škôl. V porovnaní s absolventskou praxou pôjde o schému, ktorá bude obmedzená na ťažšie zamestnateľných mladých ľudí bez vysokej školy s cieľom poskytnúť pracovné skúsenosti v prvom zamestnaní. Zamestnaním absolventa/absolventky na dobu neurčitú bude štát zamestnávajúcemu subjektu preplácať 40 – 60 % mzdových nákladov počas prvých 6 mesiacov.
 
 • Zefektívnime fungovanie úradov práce v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou. Výrazné skvalitnenie služieb občanom a občiankam je možné dosiahnuť zavedením strategického riadenia na základe výkonnostných ukazovateľov, naviazaním časti financovania na dosiahnuté výsledky či systematickým vyhodnocovaním efektívnosti jednotlivých nástrojov.
 
 • Umožníme a budeme finančne motivovať a podporovať zamestnancov a zamestnankyne v čase skrátenej práce, aby sa zúčastňovali vzdelávania a rekvalifikácie. Súčasný systém podpory v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) neumožňuje vzdelávanie zamestnaných osôb počas obdobia podpory, čo je v rozpore s medzinárodnou dobrou praxou.
Zdieľať bod programu

Efektívnejšia podpora pre návrat na Slovensko

 • Zavedieme schémy podpory pre návrat študentov/študentiek a pracovníkov/pracovníčok zo zahraničia. Doplníme poskytované študentské pôžičky a štipendiá  pre štúdium v zahraničí o také, ktorých čerpanie bude naviazané na návrat na Slovensko.
 
 • Zjednodušíme administratívu navrátilcom na Slovensko. Návrat Slovákom a Slovenkám zo zahraničia uľahčíme zjednodušením administratívy pri uznávaní zahraničných kvalifikácií. Pre uľahčenie návratu pre ľudí, ktorí si v zahraničí založili rodinu, zároveň znížime prísnosť kritérií pri nadobúdaní občianstva (napríklad nutnú dĺžku pobytu na Slovensku).
 
 • Zlepšíme komunikáciu s diaspórou. Budeme podporovať formálne aj neformálne sieťovanie a moderné komunikačné platformy s cieľom budovať funkčný vzťah s našou diaspórou.
 
 • Začneme zbierať a komunikovať detailné dáta o odlive domácej pracovnej sily
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare