Prejsť na obsah

Slovensko potrebuje silné samosprávy, ktoré sú stabilnými a efektívnymi poskytovateľmi kvalitných služieb občanom a občiankam. Prostredníctvom lepšie nastaveného financovania a revízie kompetencií budú samosprávy sebestačnejšie a budú tak môcť poskytovať adresnejšie riešenia i lepšie reflektovať potreby ľudí. Menšia miera rozdrobenosti na úrovni obcí a cielenejšia spolupráca medzi samosprávami navzájom i medzi samosprávami a štátnou správou zvýši kvalitu nimi poskytovaných verejných služieb a podporí regionálny rozvoj.

Zdieľať program


Prerozdelenie kompetencií medzi štátom a samosprávou

 • Sformulujeme stratégiu, cestovnú mapu i akčný plán reformy verejnej správy, ktorá bude stáť na novom prerozdelení kompetencií medzi orgánmi štátu a orgánmi samosprávy a na administratívnej (potenciálne aj politickej) konsolidácii obecných samospráv (vrátane samosprávy v Bratislave a Košiciach), ktorá bude nadväzovať na existujúce štruktúry medziobecnej spolupráce a ktorá finančne zvýhodní obce ochotné spájať svoje kapacity s cieľom fungovať efektívne.
 
 • Budeme konzultovať vyššie uvedené dokumenty so všetkými zainteresovanými stranami, predovšetkým so samotnými samosprávami.
 
 • Prehodnotíme postavenie hlavného mesta Bratislavy, vrátane postavenia hlavného mesta s kompetenciami regionálnej samosprávy.
Zdieľať bod programu

Financovanie samospráv

 • Kodifikujeme reguláciu financovania potrieb samospráv a nimi poskytovaných služieb.
 
 • Zabezpečíme väčšiu kontrolu, a teda aj predvídateľnosť samospráv nad vlastnými príjmami. Dosiahneme to posunom od jedinečnej volatilnej dane z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos patrí samosprávam, k mixu podielových daní, s dôrazom na miestne dane a poplatky, ktoré budú vo výrazne väčšej miere v gescii samospráv.
Zdieľať bod programu

Spolupráca medzi štátom a samosprávou

 • Podpíšeme a budeme dodržiavať memorandum o spolupráci medzi vládou a stavovskými organizáciami samospráv pri tvorbe relevantnej regulácie, a to pri rešpektovaní princípov Európskej charty miestnej samosprávy.
 
 • Zavedieme mechanizmus pravidelných konzultácií medzi subjektmi zastupujúcimi samosprávy a subjektmi zastupujúcimi vládu či jednotlivé rezorty s cieľom pravidelne reflektovať vzájomné potreby a očakávania.
 
 • Upravíme podmienky spolupráce obcí pri výkone prenesenej/delegovanej štátnej správy (teda najmä v rámci spoločných obecných úradov a centier zdieľaných služieb).
 
 • Poskytneme samosprávam servis a podporu pri tvorbe projektov zo strany centrálnej vlády. Pomôžeme tým najmä menším samosprávam s obmedzenými kapacitami na realizáciu rozvojových projektov.
Zdieľať bod programu

Rozvoj ľudských zdrojov samosprávy

 • Navrhneme systém formálneho a neformálneho vzdelávania poskytovaného štátom akreditovanými subjektmi i stavovskými organizáciami samospráv.
 
 • Budeme implementovať akreditačný mechanizmus pre účely systematického vzdelávania a tréningov osôb zamestnaných v samosprávach.
 
 • Zvážme transformáciu Inštitútu pre verejnú správu na modernú vzdelávaciu a tréningovú inštitúciu poskytujúcu služby štátnym i samosprávnym zamestnancom a zamestnankyniam.
 
 • Prehodnotíme vzdelávacie a tréningové kapacity stavovských organizácií samospráv a zabezpečíme systematickú odborno-metodickú, inštitucionálnu a finančnú podporu týchto organizácií.
Zdieľať bod programu

Zvýšenie informovanosti a participácie

 • Zmodernizujeme zákonné možnosti zapájania účasti obyvateľstva pri správe vecí verejných aj pri tvorbe miestnych a regionálnych politík.
 
 • V spolupráci so stavovskými organizáciami metodicky a osvetovo podporíme samosprávy pri digitalizácii vybraných služieb a nastavení finančných motivačných mechanizmov podporujúcich otvorenosť a transparentnosť samospráv.
 
 • Posilníme analytické kapacity zamerané na pôsobenie samospráv a budeme intenzívne spolupracovať so stavovskými organizáciami samospráv, relevantnými mimovládnymi organizáciami i s relevantnými orgánmi štátu.
 
 • Podporíme poskytnutie aktívneho volebného práva pri voľbách do orgánov samosprávy osobám vo veku 16 – 17 rokov.
 
 • Zavedieme alternatívny mechanizmus hlasovania aj pre komunálne a regionálne voľby, čo by vytvorilo možnosť zapojiť sa do volieb aj pre ľudí, ktorí v deň volieb nie sú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska.
 
 • Zavedieme stabilný termín komunálnych a regionálnych volieb, čím sa odstránia špekulácie spojené s vyhlasovaním volieb a nežiaduca neistota. Zároveň sa tým vytvorí zvyk u samospráv i obyvateľstva, ktorý môže viesť k dlhodobejšiemu plánovaniu volebnej účasti.
 
 • Podporíme systematickú spoluprácu samospráv so vzdelávacími inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (so základnými a strednými školami) v oblasti zapájania verejnosti do správy vecí verejných a do tvorby komunálnych a regionálnych politík.
Zdieľať bod programu

Zvýšenie kvality volených zástupcov a zástupkýň v samospráve

 • Pripravíme nové pravidlá týkajúce sa počtu a odmeňovania osôb vo volených funkciách v obecnej samospráve (ako súčasť konsolidačnej reformy), vďaka čomu dôjde k významnej redukcii počtu takýchto funkcií a zároveň k zatraktívneniu daných mandátov.
 
 • Upravíme pravidlá používania zdrojov na volebnú kampaň a zverejňovania informácií o takýchto zdrojoch tak, aby nebolo možné pravidlá obchádzať.
 
 • Zredukujeme možnosti kumulovania viacerých mandátov (najmä kumuláciu legislatívnych a exekutívnych mandátov) v samospráve.
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare