Prejsť na obsah
Programy / Zdravie

Zdravie

Kapitolu garantujú

Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť je v prosperujúcej krajine základ, no na Slovensku ide o oblasť dlhé roky zanedbávanú, podfinancovanú a neefektívne riadenú. V PS to chceme zmeniť. Je načase spraviť zo zdravotníctva prioritu. Náš odborný tím pripravil opatrenia pre zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni. Jej jadro staviame na starostlivosti všeobecných lekárov a lekárok prvého kontaktu, na zlepšení podmienok lekárov a lekárok i sestier tak, aby neodchádzali do zahraničia, ako aj na podpore zdravého životného prostredia a životného štýlu tak, aby sa chorobám efektívne predchádzalo. Chceme, aby sa pacienti a pacientky liečili v dôstojných podmienkach a v nemocniciach 21. storočia. Chceme pre Slovensko zdravú budúcnosť.

Zdieľať program


Ambulancie, chrbtica systému

 • Vytvoríme dlhodobú stratégiu zdravotníckeho personálu, ktorú budeme každoročne odpočtovať. Štát v súčasnosti nevie, koľko akého personálu a v akých povolaniach a špecializáciách mu chýba. Plánovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve sa preto musí stať prioritou štátu. 
 
 • V úlohe zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov a lekárok nezlyhal iba regulátor, ale aj zdravotné poisťovne, ktoré majú v rukách množstvo motivačných nástrojov (hlavne pomocou platieb z poistného), no rozhodli sa ich nepoužiť v dostatočnej miere. Zavedieme preto nástroje, ktoré pomôžu predchádzať koncentrácii zdravotníkov a zdravotníčok len vo veľkých mestách a rozvinutých regiónoch. Napríklad určenie miesta otvorenia ambulancie už pri vstupe do atestácie, finančné motivácie (dotácie a zvýhodnené platby) pre zdravotníkov a zdravotníčky v menej rozvinutých okresoch, alebo priama regulácia ich počtov v každom regióne.
 
 • Vytvoríme krízový program pre návrat slovenských zdravotníkov a zdravotníčok, ktorých sú v zahraničí tisícky. Zároveň zjednodušíme vstup pre kvalifikovaný zdravotnícky personál zo zahraničia vrátane tretích krajín
 
 • Postupne vypracujeme nové koncepcie všetkých špecializácií. Začneme tými, ktoré sú najviac naviazané na všeobecné lekárstvo. Stanovíme v nich jasné kompetencie voči ostatným špecializáciám a personálu a zadefinujeme želané správanie a hlavné ciele konkrétnych špecializácií a podľa toho aj nastavíme finančné motivácie.
 
 • Vypracujeme krízové opatrenia, ktoré určia, aké ďalšie špecializácie a za akých podmienok budú môcť  v súčasnom krízovom období prejsť do všeobecného lekárstva. Sústredíme sa hlavne na prechod personálu z vnútorného lekárstva (internisti/internistky), približovanie kompetencií všeobecného lekárstva s vnútorným lekárstvom, zjednocovanie platieb a spolu s tým aj znižovanie veku, kedy všeobecný lekár či lekárka preberá pacientov a pacientky do starostlivosti, aby sme znížili nápor aj na pediatričky a pediatrov.
 
 • Rozšírime a zrevidujeme rezidenčný program a špecializačné štúdiá, aby sa z nich odstránili byrokratické bariéry a zaviedla sa jasná „cestovná mapa“ pohybu lekárov a lekárok, aby bolo jasné, kto má aké povinnosti.
 
 • Vytvoríme ďalšie motivačné granty na vznik nedostatkových ambulancií, na medzigeneračnú obmenu lekárov a lekárok, nákupy prístrojov, digitalizáciu a zamestnanie zdravotných sestier a bratov, prípadne ostatného potrebného personálu, a to prioritne v najviac nedostatkových regiónoch a špecializáciách.
 
 • Finančne podporíme tvorbu ambulancií a zamestnávanie ambulantných lekárov a lekárok pod hlavičkou nemocníc, čím vznikne motivácia čiastočne rotovať aj v nedostatkových regiónoch v spádovom území nemocnice. 
 
 • Odstránime legislatívne bariéry a zavedieme platobné mechanizmy na zamestnávanie väčšieho počtu sestier a administratívneho personálu, rozšírenie kompetencií nelekárskeho personálu, na združovanie a spoluprácu ambulancií, zavádzanie inovácií (sledovanie vitálnych funkcií na diaľku, videokonzultácie atď.), odmeňovanie za výsledky, na podporu terénnej a komunitnej práce vrátane práce s marginalizovanými komunitami, alebo samostatnej praxe nelekárskeho personálu.
 
 • Začneme viac využívať funkciu lekárnikov a lekárničok napr. na očkovanie, odoberanie vzoriek, alebo na dvojitú kontrolu pri nežiaducich účinkoch liekov, ktoré boli pacientom a pacientkám predpísané.
 
 • Rozšírime predaj niektorých liekov aj mimo lekárni. Pôjde napríklad o lieky na chrípku alebo prechladnutie, teda lieky na tie najmenej závažné choroby a o lieky s najnižšou toxicitou, v najmenších baleniach a v najmenšom dávkovaní.
 
 • Pripravíme veľkú revíziu digitalizácie a elektronizácie, po ktorej verejnosti jasne predstavíme novú koncepciu s harmonogramom očakávaných digitálnych služieb v zdravotníctve. 
 
 • Pripravíme audit byrokracie zdravotníckeho personálu a pacientov/pacientok a odstránime čo najviac práce s papierom, aby sa zdravotníci a zdravotníčky mohli venovať oveľa viac medicíne.
 
 • Zavedieme princípy bezpapierového zdravotníctva a „jedenkrát a dosť“. Personál nebude opätovne pýtať od pacienta/pacientky informácie, ktoré už má zaznamenané v elektronickom zdravotníctve a už vôbec nie v papierovej forme. To sa týka výsledkov vyšetrení, odporúčacích lístkov alebo osobných údajov.
 
 • Založíme jednotnú inštitúciu pre podporu a zavádzanie inovácií. Na tento účel transformujeme Národný inštitút pre hodnotu a technológie. Po novom sa inštitút okrem kategorizácie bude venovať aj komplexnému hodnoteniu a zavádzaniu všetkých inovácií vrátane platobných mechanizmov, medicínskych postupov, prístrojov, digitálnych inovácií, štandardných postupov a mnohých ďalších. 
Zdieľať bod programu

Nemocnice prevedieme do 21. storočia

 • Vytvoríme jednotný centrálny riadiaci orgán pre všetky štátne nemocnice. Úlohou tohto orgánu bude koordinované riadenie ekonomických, investičných, medicínskych, vzdelávacích a iných procesov, ktorých centralizácia je nevyhnutnou cestou k ozdraveniu štátnych nemocníc a stanoveniu jednotnej, dlhodobej a nemennej stratégie pre všetky štátne nemocnice. Či už pôjde o spoločné vyjednávania pri dodávkach služieb, rozpočtovanie a účtovníctvo, vyjednávaní s poisťovňami, rozvoj ľudských zdrojov, investičné činnosti, plánovanie a rozloženie výkonov, využitia lôžok a personálu, vzdelávanie novej generácie a ich rotácie, alebo iné. Či už pre sledovanie výkonnosti alebo informovanie pacientov a personálu budeme čo najviac dát zverejňovať a vytvárať z nich aj pre účely pacientov rebríčky kvality.
 
 • Zavedieme jednotný informačný systém do všetkých nemocníc v pôsobnosti štátu. Množstvo činností, ktoré dnes zdravotníci a zdravotníčky vykonávajú v nemocniciach, sa môže eliminovať vďaka softvéru ktorý zaznamená rozdelenie služieb, objednávanie pacientov a pacientok, ich pohyb po oddeleniach a vyšetreniach, vydávanie liekov, zdieľanie dát medzi poskytovateľmi, vykazovanie pre poisťovne a ostatné činnosti, ktoré zdržujú zdravotnícky personál od starostlivosti o pacientov a pacientky.
 
 • V čo najväčšej miere zavedieme verejné výberové konania na riaditeľské, primárske a prednostovské posty spolu s povinnosťou prezentovať projekt rozvoja oddelení a kliník, ktorý budú musieť títo vedúci pracovníci a pracovníčky pravidelne odpočtovať.
 
 • Zavedieme poriadok a spravodlivosť do financovania nemocníc. Budeme pokračovať v zavádzaní systému DRG a dohliadneme na to, aby všetky zdravotné poisťovne platili za rovnaké prípady rovnaké sumy a ich platby odrážali reálne náklady nemocníc na liečbu. Do systému DRG zahrnieme aj vyšetrovacie zložky, jednodňové chirurgie a prípadne aj doliečovaciu starostlivosť. Cieľom bude motivovať nemocnice k čo najväčšej efektivite pri poskytovaní komplexnej starostlivosti tak, aby pacient či pacientka nemuseli blúdiť systémom.
 
 • Zavedieme motivačné platové ohodnotenie personálu. Tzv. platový automat síce garantuje určitú stabilitu, ale neodmeňuje podľa výkonu viac tých najaktívnejších a najkvalitnejších lekárov a lekárky a ostatný personál. Prostriedky smerujúce na mzdy personálu budeme preto podmieňovať lepším výkonom a kvalitou pre pacientstvo.
 
 • Budeme pokračovať v procese špecializácií nemocníc v rámci optimalizácie siete s cieľom dosiahnutia vyššej kvality a bezpečnosti pre pacientov a pacientky a zároveň budeme dohliadať na to, aby bol proces kategorizácie apolitický a vysoko odborný. Budeme rovnako rozvíjať aj menšie okresné nemocnice, aby sa v nich koncentrovala ambulantná starostlivosť, jednodňová chirurgia, diagnostické metódy, stacionáre, doliečovaciu a rehabilitačnú starostlivosť a iné služby, ktoré majú byť k občiankam a občanom čo najbližšie.
 
 • Vytvoríme investičný plán na najbližších 10 rokov na kompletnú obnovu a výstavbu všetkých univerzitných a fakultných nemocníc. Prioritou bude mať čo najskôr dokončené tri nové univerzitné nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine.
 
 • V Bratislave budeme presadzovať výstavbu novej štátnej koncovej a komplexnej univerzitnej nemocnice, ktorá bude obsahovať všetky špecializované ústavy (onkologický, detský, srdcovo-cievny), nový kampus pre lekársku fakultu a stredné zdravotnícke školy. Zoptimalizujeme aj súčasnú zastaranú sieť kampusov v Bratislave. 
 
 • Prehodnotíme sieť ambulantnej pohotovostnej služby a všade, kde sa to bude dať, budeme presúvať tieto služby do nemocníc k urgentným príjmom, čím vzniknú nové nízkoprahové urgentné príjmy.
 
 • Zavedieme nárok pre dlhodobú, doliečovaciu a paliatívnu starostlivosť a naviažeme ho na nárok pacienta/pacientky pri zdravotnej starostlivosti. Bude úlohou poisťovne previesť pacientku či pacienta celým procesom liečenia. Spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny vytvoríme kombinovaný model financovania dlhodobej starostlivosti.
 
 • Príspevky na starostlivosť nebudú smerovať do zariadení, ale priamo k ľuďom. Tí, si vyberú, či chcú ísť do zariadenia, alebo si pomocou nich zaobstarajú individuálnu pomoc priamo doma. Budeme preferovať komunitnú dlhodobú starostlivosť, ktorá je najbližšie k domovu, prípadne priamo v domove odkázaného človeka.
 
 • Prioritne budeme podporovať paliatívnu starostlivosť v domovoch a komunitách, ale pre prípadnú potrebu rozšírime a humanizujeme aj kapacity paliatívnych oddelení a mobilných hospicov. 
 
 • Spolu s odbornými spoločnosťami spravíme komplexnú revíziu vzdelávacích programov a zavedieme jasné „cestovné vzdelávacie mapy“ a vynútiteľné povinnosti školiacich osôb, aby sa nedialo, že študenti a študentky nebudú pripustení k cirkuláciám, alebo na nich nebudú mať školitelia či školiteľky čas. 
 
 • Určíme vzdelávacie kvóty a povinnosti pre nemocnice a zavedieme finančné motivácie pre školiace osoby a vzdelávacie inštitúcie na aktívnu výchovu novej generácie zdravotníkov a zdravotníčok. Každý študent/študentka bude mať prideleného konkrétneho školiteľa/školiteľku, ktorý bude aj finančne hodnotený podľa merateľných indikátorov – hlavne dodržiavanie harmonogramu a kvality vzdelávania. 
 
 • Zastavíme bezcieľne navyšovanie počtu študentstva bez reálnych investícií do vzdelávacej infraštruktúry a pedagogického personálu, aby sme zamedzili ďalšiemu znižovaniu kvality vzdelávacieho procesu.
 
 • Zavedieme priamo na fakultách vzdelávacie kurzy komunikácie s pacientkou/pacientom, manažmentu ambulancie a finančnej gramotnosti najmä v súvislosti s vykazovaním a platobnými mechanizmami voči zdravotným poisťovniam. 
 
 • Budeme pravidelne investovať aj do vzdelávacej infraštruktúry. Či už to budú investície do moderných pomôcok (vrátane trenažérov a virtuálnej reality), alebo budovanie nových kampusov v rámci fakultných a univerzitných nemocníc, ktoré budeme budovať a obnovovať. Začneme tiež s podporou výstavby nových simulačných centier popri veľkých štátnych nemocniciach a fakultách. 
 
 • V rámci štátnych nemocníc vytvoríme škôlky, ktoré odbremenia zamestnanectvo a zároveň budú budovať základy záujmu o zdravotnícke povolania.
Zdieľať bod programu

Upraceme poistný trh

 • Každá poistená osoba bude vedieť, koľko a akých lekárov/lekárok bude mať minimálne v okolí a v akej najväčšej vzdialenosti sa budú nachádzať. Budeme pokračovať v nových definíciách minimálnych sietí ambulancií tak, aby bola pre poistené osoby zabezpečená reálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
 
 • Čakacie lehoty budeme rozširovať postupne z nemocničnej aj na ambulantnú starostlivosť.
 
 • Zdravotným poisťovniam dáme možnosť vytvorenia nadštandardných balíčkov. Budú ich môcť ale poskytovať iba vtedy, ak zabezpečia všetkým svojim poistencom a poistenkyniam základný nárok. Do nadštandardu budú môcť byť zaradené len také výkony alebo služby, ktoré nemajú vplyv na medicínsku kvalitu a bezpečnosť.
 
 • Urobíme poriadok v poplatkoch. Tvrdo zakročíme proti poskytovateľom, vyberajúcim poplatky s cieľom obmedzovania prístupu k zdravotnej starostlivosti. Naopak, zadefinujeme presný zoznam situácií, kedy budú môcť byť vyberané poplatky, čo zapláta súčasný deravý zákon.
 
 • Poisťovne budú mať za úlohu integráciu poskytovateľov a cestu pacientky/pacienta systémom. Budú musieť rajonizovať špecializovaný personál k všeobecným lekárom a lekárkam, nemocnice k špecialistom a špecialistkám a doliečovacie zariadenia k nemocniciam a následne zabezpečiť predpísané čakacie lehoty a prechod pacientstva všetkými článkami starostlivosti bez blúdenia. Budú musieť tiež zabezpečiť objednávanie pacienta/pacientky priamo poskytujúcimi subjektmi, aby pacient či pacientka nemuseli bezcieľne klopať na dvere a vyvolávať na desiatky telefónnych čísel. Ak poisťovne nebudú plniť predpísané čakacie lehoty, budú si musieť začať plniť svoju úlohu a vyvinúť aktivitu na získanie väčších kapacít, aby sa čakacie lehoty skrátili. 
 
 • Poisťovne si budú môcť vyplácať iba primeraný zisk po splnení nároku a zabezpečení dostupnosti pre poistené osoby.
 
 • Poistené osoby dostanú každoročne koncoročný výpis zdravotnej starostlivosti, aby mohli vidieť, akú zdravotnú starostlivosť a v akej finančnej výške v priebehu roka čerpali. Takto budú môcť mať lepší prehľad o využívaní svojich odvodov a budú môcť skontrolovať aj oprávnenosť vykázanej a uhradenej starostlivosti.
 
 • Zavedieme štandardizované zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zmluvy sú dnes neprehľadné a majú rozličné štruktúry, čo znemožňuje ich porovnávanie a vyhodnocovanie zo strany poistenectva alebo štátu. Na nemocnice idú z verejného zdravotného poistenia miliardy eur, dnes však nie je možné povedať, ktorá poisťovňa koľko za čo platí.
 
 • S cieľom ochrany pacientov a pacientok a zlepšovania starostlivosti zavedieme systém nahlasovania chýb a nežiaducich udalostí tak, aby neboli zdravotníčky a zdravotníci neprimerane trestaní a mohli sa učiť na svojich prešľapoch. Trestaní budú naopak tí, ktorí nebudú vykazovať ohrozenia pacienta/pacientky, prípadne budú nahlasovať falošné údaje. 
 
 • Celý proces preskúmavania pochybení a priznávania odškodného presunieme na súdy. Úrad pre dohľad bude súdom poskytovať medicínsku expertízu, kým súdy budú rovno rozhodovať aj o trestoch a odškodneniach. Ekonomickú kontrolu zdravotných poisťovní zas presunieme z ÚDZS na Národnú banku Slovenska, ktorá už dnes takto kontroluje komerčné poisťovne.
 
 • Zavedieme dotazníky spokojnosti v nemocniciach, ktorých vyhodnotenie budeme pravidelne zverejňovať.
 
 • Reprezentáciu pacientskych organizácií budeme prizývať k čo najväčšej miere procesov, ktoré sa ich priamo dotýkajú.
 
 • Úrad pre dohľad bude zverejňovať zdravotné výsledky za každú zdravotnú poisťovňu zvlášť tak, aby bolo možné každoročne porovnávať, ako kvalitne sa každá z poisťovní stará o osoby u nej poistené.
Zdieľať bod programu

Zdravie začína prevenciou

 • Zavedieme výchovu ku zdravému životnému štýlu už na základných a materských školách. Budeme tak propagovať fyzickú aktivitu už od útleho veku, naučíme deti rozoznávať zdravú stravu a pochopiť jej benefity a budeme ich viesť aj k starostlivosti o duševné zdravie. Budeme dohliadať na to, aby sa v školských jedálňach a bufetoch nachádzala iba zdravá strava.
 
 • Podporíme nárast počtov školských zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú pomáhať v edukácii žiačok a žiakov a v základnej prevencii a zdravotnej starostlivosti napr. aj vo forme očkovania.
 
 • Vypracujeme akčný plán na odstránenie najväčších environmentálnych záťaží. Začneme tými, ktoré majú najväčší dopad na zdravie obyvateľstva. V najviac zasiahnutých oblastiach vytvoríme spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva individuálne informačné kampane a zdravotné plány. 
 
 • Vytvoríme novú koncepciu komplexnej starostlivosti o zdravie v gescii Úradu verejného zdravotníctva, ktorý už nebude iba silným hygienickým a epidemiologickým hráčom, ale bude hlavným koordinátorom medzisektorovej spolupráce v starostlivosti o zdravie. 
 
 • Posilníme úlohu a kapacity poradní zdravia, ktoré začnú intenzívnejšie propagovať zdravú životosprávu. Zintenzívnime taktiež prácu s najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva, vrátane terénnej a komunitnej práce – ide napr. o marginalizované komunity, ľudí v seniorskom veku, nízkopríjmové osoby a iné. Poradne zdravia budú svoje aktivity koordinovať aj so školskými zdravotníckymi pracovníkmi, samosprávami, ale aj so všeobecnými lekármi a lekárkami.
 
 • Budeme aktívne bojovať proti dezinformáciám a klamstvám o zdraví. V rámci týchto aktivít vytvoríme aj jednotný portál o zdraví, kde sa budú koncentrovať všetky informácie o prevenčných aktivitách, dostupných programoch na odstraňovanie rizikových faktorov, ale aj o základných postupoch pri konkrétnych diagnózach. Okrem štandardných očkovaní budeme podporovať a propagovať aj tie očkovania ľudí v seniorskom veku a detí, ktoré sú dnes dobrovoľné, ale môžu zachrániť množstvo životov – napr. HPV alebo chrípka.
 
 • Zavedieme potravinový semafor, ktorý bude jasne rozlišovať zdravé potraviny od nezdravých a obmedzíme predaj umelých a priemyselných tukov, ktoré sú zdraviu škodlivé.
 
 • Osvetou, cielenou psychologickou prevenciou a aj liečbou sa sústredíme na odstraňovanie štandardných, ale aj novodobých závislostí, zahŕňajúcich alkohol, cigarety, drogy, hazard, sociálne siete, videohry a mnohé iné. Pri ohrozených skupinách zavedieme cielené terénne intervencie. Prehodnotíme predaj tvrdého alkoholu na miestach prístupných deťom a obmedzíme reklamu na alkohol podobne, ako je to pri cigaretách. 
Zdieľať bod programu

Zdravá duša, nielen telo

 • Budeme pokračovať v podpore komunitnej starostlivosti po vzore západných krajín, aby boli ľudia čo najmenej vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia, ak už nájdu odvahu postaviť sa svojim problémom. Budeme pokračovať aj v humanizácii lôžkovej starostlivosti.
 
 • Podporíme programy ochrany duševného zdravia a pohody a komunitné modely sociálne inkluzívneho zaobchádzania a starostlivosti u zraniteľných skupín vrátane marginalizovaných komunít, s cieľom riešiť problémy ich duševného zdravia spôsobené chudobou, diskrimináciou či nevyhovujúcimi životnými podmienkami.
 
 • Rozšírime osvetu a vzdelávanie o duševnom zdraví s cieľom destigmatizácie duševných ťažkostí a zapojíme čo najviac profesionálov a profesionálok do skorého rozpoznania problémov (učitelia a učiteľky, školské psychologičky a psychológovia, sociálni pracovníci a pracovníčky, všeobecní lekári a lekárky a pod.).
 
 • Vytvoríme dostatočnú sieť psycho-sociálnych centier a denných stacionárov v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa k potrebnej pomoci dostali aj tie najzraniteľnejšie skupiny. Tieto centrá budú obsahovať aj bezpečné priestory na dočasné ubytovanie, ale aj terénne služby.
 
 • Rozšírime možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia.
 
 • Vytvoríme motivačné programy a odstránime byrokratické bariéry pri vzdelávaní a psychologickom a psychiatrickom výcviku s cieľom zvýšenia odborných kapacít. Dôraz dáme na extrémne nedostatkové povolania, akými sú napríklad detskí psychológovia/psychologičky a psychiatri/psychiatričky. 
 
 • Vybudujeme centrá a denné stacionáre pre výskum, diagnostiku a včasnú intervenciu porúch autistického spektra vrátane vytvorenia špecializovaných škôlok a škôl.
 
 • Popri záchrannej službe vytvoríme aj krízové intervenčné tímy pre psychologickú a psychiatrickú starostlivosť, ktoré budú koordinované operačným strediskom záchrannej služby. Na operačné stredisko naviažeme aj psychologické poradenstvo cez rôzne krízové linky pomoci.
 
 • Všeobecných lekárov a lekárky začneme motivovať platbami k odstraňovaniu rizikových faktorov u svojich pacientov a pacientok napríklad zlepšením stravovania, redukovaním fajčenia, základným screeningom duševného zdravia a inými spôsobmi. Budeme presadzovať platby za vyliečenie, nielen liečenie.
 
 • Podporíme navýšenie kapacít školských psychologičiek a psychológov za účelom podpory duševného zdravia detí, žiakov, žiačok a študentstva vrátane čo najskoršieho záchytu duševných ťažkostí. Dôraz dáme na duševné zdravie maloletých, ktoré je pre narastajúci počet samovrážd a pokusov o samovraždy na kritickej úrovni. Sústredíme sa tiež na rozvoj špecializovanej starostlivosti na poruchy príjmu potravy, ktoré sa čoraz viac rozširujú u mladej populácie.
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare