Prejsť na obsah
Programy / Energetika

Energetika

Slovenská ekonomika bude mať jasné smerovanie, postavené na cieľoch dobre ohodnotenej zamestnanosti, inovatívnosti a klimatickej neutrality. Zvýšený dopyt po nízkouhlíkových technológiách je obrovskou príležitosťou pre Slovensko. Aj keby sme ignorovali klimatický a environmentálny rozmer, podpora nových zelených odvetví dáva zmysel z čisto ekonomického hľadiska. Slovensko sa stane krajinou, ktorá si uvedomuje potrebnú úroveň transformácie rôznych priemyselných odvetví a energetiky a začne veľmi aktívne spolupracovať s kľúčovými hráčmi a domácnosťami na rýchlej a efektívnej dekarbonizácii. K dispozícii sú miliardy z európskych zdrojov, ktoré môžu byť použité iba na dekarbonizáciu.

Zdieľať program


Energetika

 • Zavedieme princíp „čo robíš za elektromerom je tvoja vec“ pre firmy aj domácnosti. Rôzne poplatky v konečných cenách elektriny sa nebudú vzťahovať na elektrinu vyrobenú a spotrebovanú u toho istého odberajúceho subjektu, čo podporí podnikajúcich ľudí, výrazne zníži ceny energie vyrobenej na mieste spotreby a bude motivovať k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
 
 • Umožníme rozvoj zelenej energie odstránením legislatívnych, administratívnych a technických prekážok. Zefektívnime povoľovacie procesy pre pripojenie do siete zjednotením postupov prevádzky distribučných spoločností a zverejňovaním informácií o dostupnej kapacite na internete. Rovnako tak pripravíme plán uvoľňovania kapacít v budúcnosti. Odstránime bariéry v podobe sieťových poplatkov (upravíme výpočet pripojovacích poplatkov, G-komponentu a poplatkov za spotrebu z vlastnej výroby). Zvýšime voľnú kapacitu na pripájanie do sústavy odstraňovaním technických úzkych miest a zjednotením metodiky na výpočet voľnej kapacity. 
 
 • Uľahčíme domácu výrobu elektriny a vytvoríme podmienky pre energetické komunity a prosumerov, teda odberateľov, ktorí si sami vyrábajú časť vlastnej elektriny. Dáme ľuďom, firmám a samosprávam možnosť vyrábať a spotrebovať vlastnú energiu. Napríklad bytové domy či samosprávy s viacerými budovami budú mať možnosť predávať elektrinu nielen distribučným firmám, ale aj priamo iným odberajúcim subjektom. 
 
 • Znížime poplatky v konečných cenách elektrickej energie, najmä TSS, TPS, odvodu do NJF, tarify za prenos a tarify za rezervovanú kapacitu prostredníctvom fiškálne neutrálnych opatrení (napr. audity s účelom väčšej efektivity v NFJ). Vďaka identifikovanej úspore prehodnotíme transfer pre NJF zo štátneho rozpočtu a znížime výšku odvodu do NJF pre konečných spotrebiteľov elektriny.
 
 • Ako akcionár SE a.s. dohliadneme na bezpečnú dostavbu Mochoviec 4 a kontrolu nákladov. Pre prípadné ďalšie jadrové projekty uplatníme trhový princíp.
 
 • Presadíme, aby systematická a komplexná obnova budov a postupná transformácia sústav CZT na moderné nízkoteplotné systémy boli súčasťou jedného integrovaného procesu. 
 
 • Podporíme koordinovaný rozvoj udržateľnej energetickej politiky na úrovni regiónov a dobudujeme odborné kapacity Regionálnych centier udržateľnej energetiky pre prechod k bezuhlíkovej ekonomike a vyššej miere energetickej sebestačnosti.
 
 • Zabezpečíme aktualizáciu a doplnenie kritérií udržateľnosti pre energetické využívanie lesnej biomasy na Slovensku a ich uplatňovanie pri všetkých verejných podporných programoch a projektoch, ktoré sú súčasťou plnenia národných cieľov pre obnoviteľné zdroje. Pre vodnú energiu a ostatné obnoviteľné zdroje energie budú prijaté kritériá udržateľnosti na základe aktuálnych vedeckých poznatkov.
 
 • Posilníme vzdelávanie v sektoroch obnovy domov a zelených zdrojov energie formou študijných programov, rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov. 
 
 • Zrealizujeme program pre zníženie energetickej chudoby. Prioritou programu bude zvýšenie ekonomickej stability a energetickej efektívnosti domov ľudí trpiacich, alebo ohrozených energetickou chudobou a zabezpečenie ich zásobovania teplom a elektrinou.
 
 • Zrušíme škodlivé dotácie fosílnych palív, ako napr. fakultatívne oslobodenia zo spotrebnej dane.
 
 • Podporíme rozvoj domácej produkcie biometánu, ktorý splní kritéria udržateľnosti, so zameraním na vytriedené biologicky rozložiteľné odpady. Ekonomickými nástrojmi zvýšme podporu triedeného zberu bioodpadov a stanovíme cieľ minimálneho podielu biometánu v zemnom plyne. Uľahčíme podmienky pripájanie biometánových staníc do distribučnej sústavy a skrátime proces pripojenia.
Zdieľať bod programu

Priemysel

 • Znížime objem tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia firmy, o vyše 100 mil. eur ročne. Ušetrené prostriedky vďaka uzavretiu elektrárne Nováky presmerujeme na pomoc firmám. Podmienky znížených taríf týchto poplatkov stransparentníme. Tým motivujeme príchod nových priemyselných odvetví s vysokým potenciálom, ale vysokou elektroenergetickou náročnosťou (ako napr. výroba batérií).
 
 • Plne rozbehneme dekarbonizáciu slovenského priemyslu z rôznych zdrojov (Plán obnovy a odolnosti, Modernizačný fond, Fond na spravodlivú transformáciu, eurofondy). Podporu získajú projekty s najväčšou nákladovou efektívnosťou (ušetrené skleníkové plyny za investované prostriedky). Na najvyššej politickej úrovni budú prebiehať pravidelné konzultácie kľúčových znečisťujúcich subjektov na Slovensku s ministerstvami financií, hospodárstva a životného prostredia. Zabezpečíme tým stabilné a predvídateľné prostredie a zjednotíme očakávania ohľadom objemu dostupných prostriedkov a možného zníženia skleníkových plynov.
 
 • Rozbehneme modernizáciu a dekarbonizáciu firiem mimo EÚ ETS, ktoré doteraz neboli motivované znižovať svoje emisie. Zabezpečíme to kombináciou financovania z rôznych európskych finančných zdrojov.
 
 • Budeme aktívne komunikovať a spolupracovať s potenciálnymi investormi v oblastiach inovatívnej zelenej transformácie. Strategické investície tohto charakteru podporíme aj zo strany štátu.
Zdieľať bod programu

Budovy pre budúcnosť

 • Zavedieme povinnosť distribučných spoločností automaticky povoľovať pripojenia lokálnych zdrojov pod istou hranicou. Malé strešné zdroje nepredstavujú realistické riziko pre stabilitu sústavy a povoľovanie zo strany distribučných spoločností predstavuje iba zbytočnú byrokratickú a časovú záťaž. 
 
 • Zvýšime dostupnosť prostriedkov EÚ na obnovu domov pre všetky domácnosti na Slovensku, minimalizáciou administratívnej záťaže a zefektívnením poskytovania finančnej podpory na obnovu domov z verejných fondov. Domácnosti s nízkymi príjmami budú mať náklady na obnovu domu hradené zo 100 %, primárne formou predfinancovania zálohovou platbou. Okrem dostupnosti tak pomôžeme aj ich ochrane pred energetickou chudobou. Zdrojom navrhovaného príspevku na prefinancovanie obnovy domu budú primárne podporné programy EÚ a príjem z obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Domácnostiam zo stredne vysokými príjmami umožníme predfinancovanie časti dotácie na obnovu domu."
 
 • Zlepšíme postavenie energetických komunít a spoločenstiev. Upravíme definíciu a ich práva tak, aby mohli ekonomicky výhodne zdieľať elektrinu prostredníctvom distribučnej sústavy a aby boli distribučné spoločnosti povinné s nimi spolupracovať. Vyjasníme pravidlá spojené s vyúčtovaním zdieľanej elektriny, ako aj postup registrácie odberných miest zapojených do siete.  
 
 • Znížime ceny energetických certifikátov otvorením trhu. Certifikáty bude môcť vydávať kvalifikovaný inšpektor/inšpektorka, keď zloží potrebné skúšky, bez nutnosti dosiahnutia vysokoškolského vzdelania. 
 
 • Zabezpečíme, že verejná správa pôjde príkladom v obnove budov a využívaní lokálnych zelených energií vo vlastných budovách. Vytvoríme nadrezortnú priorizáciu obnovy verejných budov. Zavedieme metodický rámec pre používanie zeleného verejného obstarávania pri obnove a výstavbe verejných budov. 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare