Prejsť na obsah
Programy / Sociálna politika

Sociálna politika

Našou víziou je krajina, v ktorej ľudská dôstojnosť nie je vzdialenou výsadou, v ktorej všetky deti bez rozdielu majú vytvorené základné materiálne podmienky pre zdravý vývin, a v ktorej aj ľudia so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením majú rovnocenný prístup k ekonomickým, sociálnym, rodinným a kultúrnym možnostiam, ktoré krajina ponúka. Podporou kvalitných, dostupných a pestrých služieb starostlivosti o deti v predškolskom veku, v kombinácii s flexibilnejšími možnosťami čerpania finančnej pomoci, ako aj dostupnosťou flexibilných foriem práce, chceme znížiť finančné aj časové bremeno rodičovstva, zvýšiť zamestnanosť žien a tým aj finančnú odolnosť rodín, zmenšiť rodové rozdiely v odmeňovaní a podporiť pôrodnosť.

Zdieľať program


Služby pre rodiny a deti

 • Namiesto príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa na Slovensku takmer vôbec nečerpá, zavedieme nový príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do zariadenia predprimárneho vzdelávania až do výšky účelovo vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň predĺžime nárok na tento príspevok pre všetky deti až do veku, kedy nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Príspevok je určený na obdobie pokým štát nezabezpečí dostatočné kapacity a kvalitu starostlivosti o deti v rámci služieb poskytovaných štátom.
 
 • Sfunkčníme detské skupiny. Prepracujeme podmienky vzniku detských skupín tak, aby vytvárali vhodné prostredie pre dieťa z hľadiska kvality prostredia, opatery a poskytnutého vzdelávania a zaradíme subjekty poskytujúce túto službu medzi poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Primerane k tomu nastavíme systém ich financovania.
 
 • Zjednotíme systém predprimárneho vzdelávania (jasle a materské školy) pod ministerstvo školstva. 
 
 • Stanovíme základné štandardy kvality starostlivosti, výchovy a vzdelávania aj v zariadeniach ranej starostlivosti o deti (od 0 do 3 rokov) a nástroje kontroly ich dodržiavania, pretože už deti v ranom veku by okrem bežnej starostlivosti mali dostávať kvalitné vzdelávanie. Konkrétne pôjde o stanovenie maximálneho počtu detí na jednu osobu, kvalifikačné požiadavky na starajúce sa osoby, povinnosť mať spracovaný plán výchovy a vzdelávania vrátane formy spolupráce s rodičmi. 
 
 • Spružníme zaraďovanie všetkých typov predškolských zariadení do siete škôl a predškolských zariadení tak, aby sa do nej po splnení podmienok mohli dostať aj alternatívne formy poskytovania predprimárneho vzdelávania. Tým zabezpečíme diverzitu a dáme rodičom na výber.
 
 • Zavedieme férový systém financovania materských škôl založený na normatívnom financovaní podľa vzoru základných škôl.
 
 • Podporíme zachovanie registra poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, ktorý by mal byť diverzifikovaný podľa skupín poskytujúcich subjektov (jasle, detské skupiny, materské školy, alternatívne formy vzdelávania).
 
 • Zdostupníme systém služieb ranej starostlivosti o znevýhodnené deti z marginalizovaných rómskych komunít.
 
 • Posilníme kapacity a kompetencie orgánov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Dnes sú pracovníčky a pracovníci preťažení množstvom prípadov, čo znamená, že jednej rodine/dieťaťu sa vedia venovať maximálne pár dní v roku. To neumožňuje riadne chrániť záujem tých najzraniteľnejších detí v našej spoločnosti. Prehodnotíme model, v ktorom je SPODSK začlenená pod úrady práce s ohľadom na odlišnosť činností a schopnosť plniť svoje poslanie.
 
 • Tolerancia telesných trestov detí v domácom prostredí na Slovensku má dlhodobo alarmujúcu mieru. S účelom odstrániť tento prehliadaný problém navrhneme novelu zákona o rodine a presadíme podporu organizácií šíriacich povedomie o rešpektujúcej výchove detí bez telesných trestov.
 
 • Prehodnotíme sieť Centier pre deti a rodiny a ich fungovanie a zameriame sa na podporu rozšírenia siete profesionálnych pestúnskych rodín vrátane rozšírenia okruhu ľudí, ktorí môžu mať dieťa v spoločnej pestúnskej starostlivosti pre všetky páry. Našou prioritou je zabezpečiť, aby čo najmenej detí bolo umiestnených v CDR a aby čo najviac z nich vyrastalo v rodinnom domácom prostredí. 
 
 • Presadíme opatrenia na ochranu detí pred sexuálnym násilím v CDR, detských táboroch, či iných službách starostlivosti o deti. Jedným z opatrení bude vytvorenie registra poskytovateľov služieb detských pobytových aj nepobytových táborov a spolu s ním aj základných podmienok pre starostlivosť a vedenie detí počas táborov (výpis z registra trestov, povinnosť absolvovať vzdelávací kurz pre animátorov/animátorky a táborových vedúcich osôb). Zároveň v záujme prevencie sexuálneho zneužívania aj pri zachovaní princípu prezumpcie neviny zabránime podozrivým osobám pokračovať v činnosti tam, kde k podozreniu došlo. 
 
 • Pilotne overíme novú inovatívnu sociálnu službu „asistent/ka jednorodiča“. Cieľom tejto služby je pomôcť jednorodičom so starostlivosťou o deti tak, aby mohli pracovať na plný úväzok, prípadne na taký pracovný čas, ako im s ohľadom na ich životné podmienky najlepšie vyhovuje, čím sa zlepší ekonomická situácia danej rodiny. 
Zdieľať bod programu

Finančná podpora rodín

 • Zavedieme systematický monitoring a hodnotenie účinnosti sociálnych dávok s účelom ich optimálneho nastavenia. 
 
 • Zjednotíme sumu rodičovského príspevku a zavedieme flexibilitu jeho poberania. Odstránime dvojaký meter pri nároku na rodičovský príspevok a zavedieme jednotnú sumu pre každého oprávneného rodiča. Flexibilita rodičovského príspevku sa prenesie do dvoch rovín. Rodičia si budú môcť skrátiť dĺžku čerpania rodičovského príspevku tak, že si zvolia dĺžku poberania v rozsahu od 2 do 3 rokov. Takáto zmena umožní lepšie zohľadniť individuálne rozhodnutia o momente návratu do práce a zabezpečí vyšší mesačný príjem do rodinného rozpočtu v čase, keď jeden z rodičov zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Zároveň zavedieme možnosť odloženia si časti rodičovského príspevku (maximálne 6 mesiacov) na neskoršie obdobie v období medzi 3 rokmi veku dieťaťa až do troch mesiacov po jeho nástupe na povinnú školskú dochádzku.  
 
 • Presadíme vyššiu mieru flexibility materskej, resp. otcovskej dovolenky. Umožníme obom rodičom, aby si obdobie rodičovskej dovolenky mohli rozdeliť na maximálne tri menšie časové úseky (napríklad 3-krát po 2 mesiace).
 
 • Naviažeme výšku štátom plateného poistného za rodičov na rodičovskej dovolenke na predošlú mzdu. Odstránime tak diskrimináciu rodičov a nerovnosť, ktorá vzniká pri dôchodkových nárokoch v dôsledku starostlivosti o dieťa a taktiež diskrimináciu žien v situácii tzv. reťazových pôrodov. V prípade rodičov s nízkou predošlou mzdou zostane v platnosti aktuálny výpočet poistného tak, aby nik nedostal menej ako pred zmenou.
 
 • Zabezpečíme spravodlivosť príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok dorovnáme pre všetky deti bez ohľadu na poradie ich narodenia. Pre matky, ktoré nesplnia podmienku pravidelnej účasti na gynekologických prehliadkach, poskytneme pomoc formou materiálneho balíčka. Ide o nástroj, ktorý preukázateľne znižuje riziko dojčenskej úmrtnosti v prostredí generačnej chudoby.
 
 • Zavedieme popôrodnú dávku v šestonedelí, ktorou nahradíme otcovské voľno po narodení dieťaťa tak, aby ju mohla čerpať aj iná osoba okrem otca, ak sa namiesto otca spolu s matkou stará o dieťa. Zároveň čerpanie tejto dávky nebude mať dopad na dĺžku poberania materskej pre osobu, ktorá si ju uplatní. 
 
 • Zrealizujeme reformu systému výživného. S cieľom minimalizovať negatívne dopady na rodinné rozpočty pri nepravidelnosti či výpadkoch úhrad výživného zo strany povinného rodiča zavedieme systém, v ktorom štát preberá záruku za finančné zabezpečenie detí z rodín, v ktorých je jeden z rodičov povinný platiť výživné. Oprávnenej osobe bude výživné uhrádzať priamo štát, ktorému bude určené výživné uhrádzať povinný rodič. 
 
 • Zabezpečíme rovnosť pre všetky deti. Rovnosť prístupu k finančnej podpore rodín bez ohľadu na rodovú identitu rodičov by mala byť samozrejmosťou. Voľno po narodení dieťaťa, materská aj rodičovská dovolenka, ako aj ošetrovné a akékoľvek dávky viažuce sa na rodičovstvo budú dostupné pre všetkých rodičov bez rozdielu.
 
 • Podporíme jednorodičovské domácnosti. Presadíme jednotnú definíciu jednorodiča, ktorá bude mať ukotvenie v zákone o rodine a odraz v nadväzujúcich osobitných právnych predpisoch. Budeme odstraňovať prekážky, ktorým jednorodičia čelia a pomáhať im zjednodušiť ich znevýhodnenú situáciu od posilnenia pracovnoprávnej ochrany (napr. zvýšený počet dní pracovného voľna pri sprevádzaní dieťaťa v zdravotníckom zariadení) až po navýšenie vybraných sociálnych dávok pre jednorodičov. 
Zdieľať bod programu

Sociálna pomoc

 • Prehodnotíme úroveň životného minima. Úroveň životného minima nebola prehodnotená za posledných 25 rokov. Jeho sumy sú od roku 1998 iba pravidelne valorizované, čo však negarantuje, že aj naďalej spĺňajú svoju funkciu určiť spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Úpravu životného minima urobíme na základe spoločenskej a odbornej diskusie o základných životných potrebách domácností a dôkladnej analýze ich nákladov. 
 
 • Upravíme valorizáciu životného minima tak, aby v strednodobom horizonte držalo krok s rastom príjmov. Aktuálne je životné minimum valorizované podľa minimálnej hodnoty rastu spomedzi rastu cien a rastu príjmov. To spôsobuje, že v čase sa rozširuje medzera medzi životným minimom a priemernou životnou úrovňou v spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je takýto spôsob valorizácie neudržateľný a ohrozuje sociálny zmier. Valorizačný mechanizmus upravíme tak, aby životné minimum rástlo rovnakým tempom ako stredný príjem a v prípade vysokej inflácie by bol rast dočasne naviazaný na infláciu. Zároveň budeme presadzovať častejšiu valorizáciu robenú na základe najaktuálnejších dát.
 
 • Upravíme systém pomoci v hmotnej núdzi tak, aby primerane vyvažoval princípy zásluhovosti a solidarity so slabšími. Pomoc v hmotnej núdzi v pomere k priemernému príjmu patrí medzi najnižšie v rámci EÚ. Je preto nevyhnutné, aby pomoc v hmotnej núdzi spolu s prídavkom na dieťa a za predpokladu aktivácie dospelých členov a členiek domácnosti zabezpečila základný životný štandard určený životným minimom. Zjednodušíme systém a odstránime vysokú variabilitu pomoci v závislosti od počtu detí v rodine. Upravíme aktivačnú zložku v podobe aktivačného príspevku tak, aby motivovala prijímateľov pomoci k účasti na najúčinnejších nástrojoch služieb zamestnanosti (napr. na vzdelávaní) a zrušíme povinnosť vykonávať verejnoprospešné služby pre získanie nároku na základnú dávku v hmotnej núdzi, ktorá zamestnateľnosti prijímajúcej osoby nijako nepomáha. Budeme hľadať spôsoby, ako systematicky zvýšiť súbeh sociálnej pomoci a príjmu z práce tak, aby aj naďalej bola výrazne výhodnejšia práca než odkázanosť na dávky.
 
 • Presadíme samostatný príspevok na úhradu nákladov na bývanie. Príspevok na bývanie bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi tak, aby mohol byť poskytovaný širšiemu okruhu nízkopríjmových domácností. Cieľom je znížiť energetickú chudobu, zlepšiť finančnú dostupnosť bývania a vytvoriť adresný a rozpočtovo zodpovedný nástroj na boj proti energetickým krízam. Príspevok bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 % príjmu domácnosti. Nákladový strop zabezpečí, že príspevok nebude vyplácaný domácnostiam s nadpriemernými príjmami.
 
 • Zjednodušíme prístup k plošným dotáciám na školské obedy a rozšírime nárok na všetky deti v materských školách. Dotované obedy preukázateľne zvyšujú zaškolenosť v materských školách, ktorá je na Slovensku nízka, a to najmä u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účasť v predprimárnom vzdelávaní zas preukázateľne prospieva vzdelávacím výsledkom v základnej škole. Rozšírenie dotácií na mladšie deti je preto investíciou do vzdelávania a ich budúcnosti. Zrušíme potrebu podania žiadosti o dotovaný obed, ktorá je zbytočnou administratívnou prekážkou a dotácie presunieme pod ministerstvo školstva, spolu so zodpovednosťou za predprimárne vzdelávanie.
Zdieľať bod programu

Sociálne služby

 • Zrealizujeme reformu sociálnych služieb s cieľom spraviť ich kvalitnejšie, dostupnejšie pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a s účelom zabezpečiť ich poskytovateľom lepšie podmienky. Zmeníme doterajší systém financovania,, ktorý je väčšinou verejných aj neverejných subjektov poskytujúcich sociálne služby považovaný za nevyhovujúc na férový, rovnoprávny a predvídateľný. Vďaka identifikácii nových finančných zdrojov budeme financovanie osobného rozpočtu spolu s paušálnymi platbami pravidelne valorizovať. Zlepšeníme kritickú mzdovú úroveň osôb zamestnaných v sociálnych službách. Zameriame sa na funkčnejšie financovanie nových kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti. Zameriame sa aj na zmenu kompetencií v poskytovaní sociálnych služieb a revíziu štandardov poskytovania sociálnych služieb a ich kontrolu, tak aby boli prospešné pre klientov a splniteľné pre poskytovateľov.
 
 • Upravíme poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v samostatnom zákone. Tieto služby pomáhajú najzraniteľnejším skupinám v krízových situáciách (napr. strata bývania, domáce násilie atď.). Ich súčasná právna úprava v rámci zákona o sociálnych službách je limitujúca, nakoľko sa ich povaha značne líši od bežných sociálnych služieb (napr. výrazne viac terénnej práce, vyšší počet ambulantných služieb, špecifické potreby sociálne najzraniteľnejších skupín).
 
 • Zdostupníme integrované sociálne a zdravotné služby tam, kde dnes chýbajú. Ľudia v seniorskom veku alebo zo zdravotnými problémami dnes v malých obciach na Slovensku nemajú dostupnú formu pomoci. Nový národný projekt inšpirovaný úspešnou skúsenosťou Banskobystrického samosprávneho kraja dá priestor pre vznik tzv. centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tie pod koordináciou samosprávnych krajov a vybraných centrálnych obcí poskytnú možnosť obciam združiť sa pod nové zdieľané spádové oblasti, vďaka čomu sa zdostupnia sociálne služby pre ľudí v seniorskom veku a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
 
 • Zavedieme systematický prístup k podporným programom vo vylúčených komunitách a ich koordináciu. Programy ako napríklad komunitné centrá, terénna sociálna práca, miestne občianske poriadkové služby a zdravé komunity pomáhajú odstraňovať bariéry v prístupe vylúčených skupín k verejným službám a sú preto kľúčovým nástrojom inklúzie. Ak majú dosiahnuť svoj potenciál, potrebujú centrálne riadenie a metodickú podporu, systematické financovanie a vzájomnú koordináciu v teréne. Zabezpečením kontinuálneho vzdelávania zamestnanectva tiež zlepšíme pre ľudí z vylúčených komunít príležitosti získať plnohodnotné zamestnanie s víziou kariérneho rastu.
 
 • Presadíme zdostupnenie zdravotnej starostlivosti aj osobám s dlhmi na verejnom zdravotnom poistení. Naším cieľom je umožniť ľuďom s dlhmi na verejnom zdravotnom poistení využívať všetky typy zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnej a tým aj predchádzať takmer výhradnému využívaniu urgentnej starostlivosti (na ktorú jedinú majú nárok). Prevencia je lacnejšia ako poskytovanie urgentnej starostlivosti. Dlhy na zdravotnom poistení by sa mali riešiť štandardnou cestou.
Zdieľať bod programu

Sociálna inklúzia ľudí so zdravotným znevýhodnením a podpora ich rodín

 • Presadíme reformu posudkovej činnosti. Hlavnými cieľmi reformy bude zjednotenie a zjednodušenie posudkovej činnosti, zvýšenie férovosti, aktualizácia o najnovšie medicínske poznatky a inovácie v začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce a nahradenie medicínskeho modelu (výlučne na základe diagnóz) bio-psycho-sociálnym modelom, ktorý bude zohľadňovať napríklad aj zručnosti a kvalifikáciu danej osoby.
 
 • Rozšírime sieť požičovní kompenzačných pomôcok s cieľom uľahčiť život osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám a zefektívniť využitie verejných zdrojov. 
 
 • Zlepšíme ekonomickú situáciu rodičov zabezpečujúcich starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti. Rodičia, ktorí zabezpečujú starostlivosť o svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením a poberajú príspevok na opatrovanie, sa často ocitajú v pasci chudoby. Presadíme primerané sociálne zabezpečenie takýchto rodičov. Zároveň zmiernime obmedzenie zárobkovej činnosti práce z domu popri poberaní príspevku na opatrovanie.  
 
 • Zvýšime prístupnosť verejných budov, priestorov a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v seniorskom veku. Zavedieme systém certifikovaných odborníkov a odborníčok na komplexnú prístupnosť, spolu s certifikáciou budov a služieb a ukotvíme princípy univerzálneho dizajnu v stavebnom zákone. Vytvoríme dlhodobý centrálny dotačný mechanizmus na financovanie komplexnej debarierizácie verejných a samosprávnych inštitúcií.
 
 • Podporíme vznik nájomných bezbariérových bytov
 
 • Podporíme bezbariérovosť súkromných prevádzok a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zavedieme nové štandardy bezbariérovosti a podporíme majiteľov a majiteľky prevádzok k ich naplneniu prostredníctvom jednoduchého dotačného mechanizmu.
 
 • Presadíme zmenu Antidiskriminačného zákona tak, aby za diskrimináciu z dôvodu zdravotného znevýhodnenia bolo považované aj odmietnutie tzv. primeraných úprav. Súčasné znenie Antidiskriminačného zákona potrebu primeraných úprav zohľadňuje iba vo vzťahu k zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
 
 • Presadíme inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie k inklúzii. Zvýšime dostupnosť vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením. Zároveň považujeme vzdelávanie k inklúzii za cestu k súdržnej a solidárnej spoločnosti. 
 
 • Zameriame sa na ochranu ľudí (a obzvlášť detí) so zdravotným znevýhodnením pred sexuálnym zneužívaním. Súčasné podmienky sú nastavené tak, že sexuálnym predátorom uľahčujú páchanie ich činnosti. Budeme presadzovať zavedenie psychologických posudkov pre osoby pracujúce v systéme sociálnych služieb a opatrenia, ktoré budú viesť k lepšiemu zosieťovaniu systému tak, aby (potenciálni) páchatelia nemohli unikať dôsledkom svojich činov.
 
 • Posilníme bezbariérovú verejnú dopravu. Zdravotne znevýhodnení ľudia musia mať možnosť sa samostatne pohybovať a používať verejnú dopravu. Budeme presadzovať bezbariérovosť vlakových staníc, dostupnosť nízkopodlažných vlakových súprav a vozňov či bezbariérovú (diaľkovú aj mestskú) autobusovú dopravu. 
Zdieľať bod programu

Aktívne starnutie a starostlivosť o ľudí v seniorskom veku

 • Podporíme zamestnávanie ľudí v seniorskom veku s cieľom prevencie predčasnej odkázanosti na sociálne služby. Rozvinieme koncept aktívneho starnutia zvýšením dostupnosti práce na čiastočný úväzok a flexibilných foriem práce, čiastočnou úľavou na odvodoch (poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové poistenie) a komunikačnou kampaňou zameranou na destigmatizáciu zamestnávania starších ľudí. 
 
 • Posilníme kapacity a kvalitu starnutia v domácom prostredí a deinštitucionalizáciu starostlivosti o ľudí v seniorskom veku posilnením aktuálneho národného projektu zameraného na rozvoj domácej opatrovateľskej služby. Počet opatrovateľov/iek zvýšime okrem iného prostredníctvom rekvalifikačných kurzov a vzdelávania pre nezamestnaných. Podporíme vznik poradenských služieb na podporu rodín a príbuzných, ktorí sa rozhodli vykonávať neformálnu starostlivosť o ľudí v seniorskom veku v domácom prostredí. Taktiež zavedieme možnosť opatrovateľskej dovolenky pre blízke osoby, ktoré opatrujú seniorov a seniorky. 
 
 • Na celonárodnej úrovni podporíme rozvoj proseniorských a dobrovoľníckych organizácií pracujúcich s ľuďmi v seniorskom veku. Vytvoríme metodický a odborný orgán na podporu plánov aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (odvodených od Národného programu aktívneho starnutia 2021-2030 a v rámcoch kompetencií samospráv s dôrazom na sociálne práva senioriek a seniorov) s cieľom rozvíjať a profesionalizovať všetky proseniorské a dobrovoľnícke organizácie na území Slovenska bez politizujúceho prístupu s cieľom inklúzie, aktivizácie, prevencie šírenia hoaxov, posilňovania technických a digitálnych zručností, finančnej gramotnosti, bezpečnosti senioriek a seniorov a pod.
 
 • Zvýšime informovanosť ľudí v seniorskom veku v kľúčových témach starnutia v domácom prostredí, možnostiach aktívneho trávenia času, dobrovoľníctva, zamestnania alebo podnikania a v témach dostupnosti sociálnych služieb a odkázanosti a to vďaka podpore vzniku poradenských služieb na lokálnej úrovni a podpore a aktívnej propagácie telefonických liniek pre seniorov a seniorky.
 
 • Zdostupníme a zvýšime kvalitu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre ľudí v seniorskom veku vďaka reforme integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, reforme posudkovej činnosti a reforme dohľadu nad sociálnou starostlivosťou spolu so zabezpečením infraštruktúry pre jej implementáciu. Opatrenia budú spolufinancované z externých zdrojov štrukturálnych fondov. 
Zdieľať bod programu

Prevencia sociálneho vylúčenia a ľudia bez domova

 • Naplníme národnú stratégiu prevencie a ukončovania bezdomovectva vďaka realizácii jej akčných plánov. Vďaka tomu prepojíme systém služieb krízovej intervencie do súdržného systému a sfunkčníme systém prevencie straty domova. Zároveň tak budeme napĺňať záväzky Slovenska vyplývajúce z Lisabonskej deklarácie - aby do roku 2030 nikto nenocoval na ulici z dôvodu nedostatku dostupného, bezpečného a adekvátneho núdzového ubytovania a existovala prevencia núteného vysťahovania.ä
 
 • Podporíme vznik terénnych psychiatrických tímov krízovej intervencie. Tímy budú súčasťou integrovaného záchranného systému a ich úlohou bude poskytnúť akútnu pomoc ľuďom v oblasti duševného zdravia priamo v ich prirodzenom prostredí.
 
 • Znížime výskyt bezdomovectva vďaka prístupu „housing first – bývanie ako prvé“. Tento prístup má dlhoročné pozitívne výsledky v zahraničí a vynikajúce výsledky v pilotných domácich projektoch. Celoštátna systémová podpora ukončovania bezdomovectva bude postavená na inovácii národného projektu, do ktorého štát alokuje dostatočný objem zdrojov a nastaví podmienky ich čerpania tak, aby sme ročne dokázali ukončiť bezdomovectvo aspoň v tisícke prípadov.
 
 • Vytvoríme funkčný celonárodný systém prevencie straty domova. Pôjde o systém včasného varovania pri vzniku neplatičstva (napr. zdravotné poistenie alebo platba daní s možnosťou dobrovoľného prepojenia aj na komerčných prijímateľov platieb od súkromných osôb), ktorý prepojíme s proaktívnou komunikáciou štátu prostredníctvom úradov práce s aktívnym napojením na už existujúce bezplatné dlhové poradne. V prípade straty domova vytvoríme záchrannú sieť s napojením na prístup k nájomnému bývaniu na úrovni miest a obcí. 
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare