Prejsť na obsah
Programy / Polícia, krízové riadenie a spravodajské služby

Polícia, krízové riadenie a spravodajské služby

Reformou polície zmeníme ozbrojené zložky štátu na dôveryhodnejšiu inštitúciu, ktorá svoj mandát vykonáva nezávisle, efektívne a s ohľadom na ľudské práva. Hlavným cieľom bude pomoc ľuďom. Riadenie polície bude profesionálne a nebude brať ohľad na politické kontakty podozrivých. Polícia bude využívať profesionálne spôsoby práce a snažiť sa kriminalite najmä predchádzať. Osoby v PZ budú mať dobré podmienky na prácu, sústredia sa najmä na prácu v teréne a administratívne úlohy budú zabezpečovať kompetentné civilné osoby.

Zdieľať program


Policajný zbor

 • Zmeníme spôsob výberu do funkcie prezidenta Policajného zboru. Kandidáti a kandidátky prejdú verejným aj neverejným vypočutím. Neverejné vypočutie vykonajú pred odbornou komisiou, ktorá bude zložená zo zástupcov/zástupkýň všetkých služieb Policajného zboru, nominantov/nominantiek generálnej prokuratúry, súdnej rady, ombudsmanského úradu a policajných odborov. Verejné vypočutie bude vykonané pred branno-bezpečnostným výborom parlamentu za účasti osôb nominovaných relevantnými neziskovými organizáciami. Minister/ministerka vnútra si na základe takýchto vypočutí vyberie a následne vymenuje prezidenta/prezidentku PZ.
 
 • Odvolať prezidenta PZ bude môcť minister/ministerka vnútra na základe zákonom stanovených podmienok, ku ktorým pribudne možnosť odvolania na základe neplnenia si uložených hlavných úloh. Toto hodnotenie bude musieť ministerstvo zdôvodniť pred branno-bezpečnostným výborom.
 
 • Odčleníme policajnú inšpekciu od ministerstva vnútra a zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov po vzore ČR. Tento orgán bude vyšetrovať podozrenia zo zneužívania právomocí, nezákonného postupu a trestnej činnosti všetkých príslušníkov a príslušníčok bezpečnostných zložiek štátu (vrátane spravodajských služieb). Riadiacu osobu bude menovať prezident/prezidentka SR na návrh vlády. 
 
 • Zvýšime počet policajtov a policajtiek v teréne a zmenšíme ich počet na prezídiu a krajských riaditeľstvách. Scivilníme pôvodne policajné pozície, pre ktorých výkon nie je potrebné členstvo v PZ (napr. IT či administratíva). Zaistíme digitálne riešenia podporných činností polície.
 
 • Vytvoríme nový systém hodnotenia polície založený na motivačných mechanizmoch, ktorý bude dbať nielen na jej účinnosť a efektívnosť, ale aj jej legitimitu v očiach ľudí (dobrým príkladom je Veľká Británia). Toto hodnotenie naviažeme na nosné a merateľné kritériá, na ktoré budú naviazané aj príplatky za výkon služby. 
 
 • Posilníme prevenciu kriminality lepším vzdelávaním policajného personálu s dôrazom na nenásilné riešenie problémových situácií. Zlepšíme zber údajov zameraných na identifikáciu problémových osôb v policajnom zbore a zavedieme povinnosť evidencie použitia donucovacích prostriedkov jeho členmi a členkami. 
 
 • Zmeníme orientáciu polície na komunitnú a rozšírime pôsobnosť policajných špecialistov a špecialistiek, ktorí sa pravidelne stretávajú s marginalizovanými komunitami s cieľom hľadania preventívnych opatrení. Podnikneme kroky na zvýšenie zastúpenia menšín v policajnom zbore zavedením štipendijných schém a vzdelávania spojeného s praxou. 
 
 • Zákonne zadefinujeme hlavnú úlohu polície ako pomoc ľuďom a do jej pracovného procesu zapojíme externé inštitúcie a expertov/expertky. 
 
 • Posilníme útvary na boj proti hybridným hrozbám, zariadime výcvik osôb špecializovaných na dohľadávanie trestnej činnosti spojenej s týmito hrozbami a posilníme ich spoluprácu s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu, rovnako ako aj s medzinárodnými štruktúrami. 
Zdieľať bod programu

Jasný rámec práce spravodajských služieb

 • Jasnejšie zadefinujeme úlohy služieb tak, aby nedochádzalo k širokým interpretáciám a prekryvu s prácou PZ a Finančnej správy. Vojenské spravodajstvo sa bude venovať výhradne vojensko-spravodajským úlohám a spravodajskej ochrane ministerstva obrany a ozbrojených síl SR. SIS zásadne obmedzí aktivity v oblasti finančnej kriminality či korupcie, ktoré kompetenčne spadajú pod oblasť kriminálneho spravodajstva. Úlohou SIS je sa zamerať na ochranu národno-bezpečnostných záujmov SR najmä v kontexte iných štátnych a neštátnych aktérov. 
 
 • Výber vedenia spravodajských služieb bude prebiehať aj prostredníctvom verejného aj neverejného vypočutia pred výborom NR SR. Vybraní kandidáti a kandidátky by mali svojou profesionalitou garantovať apolitické fungovanie spravodajských služieb.
 
 • V mene zvýšenia efektivity fungovania spravodajských služieb zosúladíme zadávanie úloh a prijímanie výstupov skrz Bezpečnostnú radu SR a jej orgány. Na tento orgán presunieme aj Bezpečnostné a analytické centrum a Situačné centrum.
 
 • Prijmeme nový zákon o SIS a vojenskom spravodajstve, ktorý bude reflektovať moderné trendy riadenia a využívania špecifických oprávnení spravodajských služieb a ich kontroly.
Zdieľať bod programu

Kontrola spravodajských služieb

 • Kontrolné výbory NR SR pre spravodajské služby zlúčime do jedného. Jeho členmi a členkami budú okrem poslancov/poslankýň aj osoby zastupujúce úrad verejného ochrancu práv, NKÚ či kancelárie prezidenta/prezidentky SR. Výbor vybavíme personálnym a technickým zázemím a legislatívnymi právomocami na reálnu kontrolu práce služieb. Sfunkčníme komisiu pre kontrolu nasadzovania informačno-technických prostriedkov.
 
 • Vytvoríme efektívny mechanizmus na preverovanie občianskych sťažností na prekročenie právomocí spravodajských služieb.
 
 • Vytvoríme efektívny mechanizmus podľa medzinárodných štandardov pre whistle-blowerov a whistle-blowerky z prostredia spravodajských služieb. 
 
 • Budeme zverejňovať prierezové štatistiky v oblasti využívania špecifických oprávnení spravodajských služieb.
 
 • Vytvoríme inšpekciu bezpečnosntých zborov, pod ktorú budú spadať aj služby z pohľadu kontroly individuálneho výkonu príslušníkov a príslušníčok služieb.
 
 • Vytvoríme špecifický súdny senát, ktorý bude mať dostatočné logistické a personálne zázemie na posúdenie žiadostí spravodajských služieb na nasadenie informačno-technických prostriedkov. 
 
 • Vytvoríme odbor Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý bude mať oprávnenie efektívne kontrolovať vynakladanie finančných prostriedkov spravodajských služieb. 
 
 • Zavedieme mechanizmus súdneho preskúmania oprávnenia a primeranosti utajovania informácií. 
 
 • Odmietneme využívanie akýchkoľvek technológií umožňujúcich plošné a hromadné zbieranie informácií o ľuďoch.
 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare