Prejsť na obsah
Programy / Pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo

Chceme dosiahnuť, aby pôdohospodárstvo na Slovensku dosahovalo trhové príjmy odolné voči cenovým výkyvom a chceme ho reformovať smerom k vyššej udržateľnosti a odolnosti. Zlepšenie stavu pôdohospodárstvo povedie k rozvoju vidieka na Slovensku. Zvýšime a zabezpečíme domácu produkciu zdravých a kvalitných potravín, ktoré sú vyrábané spôsobmi šetrnými k životnému prostrediu, v súlade s ochranou biodiverzity a klímy, so silným dôrazom na zlepšenie podmienok chovu a držania zvierat. Na svetovom či európskom trhu budeme hľadať spôsoby, akými dokáže slovenské pôdohospodárstvo uspieť kvalitou, exkluzivitou a pridanou hodnotou vlastnej produkcie.

Zdieľať program


Spravodlivý systém

 • Znížime byrokratické zaťaženie slovenského pôdohospodárstva. Podporíme rozvoj digitalizácie a používanie smart technológií v administratíve pôdohospodárskych subjektov a na úrovni inštitúcií a organizácií v manažérskej kompetencii ministerstva pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka. Kľúčové je pritom, aby štát pri administratíve grantov a výkazov nezahlcoval pôdohospodárov nadbytočnou agendou a nevyžadoval duplicitné dáta. Zavedieme zjednodušené formy vykazovania nákladov na princípe celoeurópskych noriem. Zjednodušíme aplikáciu GSAA.
 
 • Plne podporíme zriadenie povinného registra užívateľov pôdy tak, aby nemohla vznikať duplicita užívateľov parciel a fikcia vzniku nájomného vzťahu. Zavedieme tým transparentný proces prenájmu pôdy vrátane pôdy v správe SPF s dôrazom na životaschopné farmy a aktívnych farmárov a farmárky. Zameriame sa na zosúladenie vlastníckeho práva s istotou dlhodobého farmárskeho podnikania na prenajatej pôde s cieľom podpory dlhodobých investícií do farmárskej praxe. 
 
 • Zavedieme postupy pre dôslednú transparentnosť užívateľských vzťahov, vylúčime predpoklady pre podvodné postupy pri prenájme a obhospodarovaní pôdy. Odstránime diskrimináciu špecifických farmárskych subjektov (napr. neziskové organizácie zabezpečujúce pastvu hospodárskych zvierat, čerstvo založené trvalé kultúry). Posilníme stropovanie dotácií so zameraním na koncového užívateľa výhod.
 
 • Rozbehneme efektívny, spravodlivý a transparentný proces komplexných pozemkových úprav a sceľovania pozemkov. Rozšírime financovanie pre potreby sceľovania pozemkov prostriedkami z druhého piliera SPP. Prijmeme nutnú legislatívu, aby nedochádzalo k ďalšej fragmentácii vlastníctva pozemkov.
 
 • V ŠVPS a RVPS zmeníme dnešný systém s nadmerným zameraním na byrokraciu a pokuty. Zabezpečíme jednoznačnosť a jednotnosť výkladu práva. Pokuty budú metodologicky zjednotené tak, aby primerane zodpovedali spôsobenej hrozbe. 
 
 • Budeme sa zasadzovať o profesionálne, efektívne a transparentné riadenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
 
Zdieľať bod programu

Konkurencieschopnosť

 • Zlepšíme podnikateľské prostredie v pôdohospodárstve. Zjednodušíme a zosúladíme potravinové právo s právom EÚ, pričom sa zameriame na tzv. „goldplating“, kedy je slovenská legislatíva prísnejšia oproti európskym pravidlám. Podnikateľské prostredie zlepšíme tiež zjednodušením podmienok predaja z dvora tak, aby nebola dotknutá bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.
 
 • Aktívne podporíme spotrebu domácich potravín. Nárast spotreby domácich potravín je najlepším spôsobom zníženia environmentálnej stopy pôdohospodárstva, podpory slovenského vidieka a zvýšenia ekonomickej výkonnosti pôdohospodárstva.
 
 • Dôraz kladieme na dlhodobé investície do výroby, ako je napríklad robotizácia či diverzifikácia cez investície do zelených zdrojov energie. Zlepšením technológií a investíciami do pôdohospodárstva prilákame novú pôdohospodársku generáciu. Legislatívne podporíme rozvoj agrovoltiky. 
 
 • Podporíme slovenské spracovateľské kapacity. Tie zabezpečia zvýšenú pridanú hodnotu slovenského pôdohospodárstva, férovejšie podmienky pre pôdohospodárov a pôdohospodárky a lepšie ceny pre ľudí.
 
 • Rozšírime podporu komerčných poistných produktov podporovaných z verejných zdrojov na riadenie výrobného a príjmového rizika a katastrofických rizík súvisiacich s klimatickými udalosťami.
 
 • Podporovať budeme životaschopné rodinné farmy, mladých farmárov a farmárky, a to zavedením redistributívnych platieb a zabezpečením lepšieho prístupu k pôdohospodárskym pozemkom zmenou podmienok prednostného práva doterajších nájomcov pozemkov. Nadviažeme na úspešnú prax start-up grantov SPP.
 
 • Podporíme horizontálnu spoluprácu medzi pôdohospodárskymi subjektmi a vertikálnu spoluprácu pôdohospodárstva a spracovania potravín. Cieľom je zvyšovať pridanú hodnotu a vyjednávaciu silu, a to aj vo vzťahu k veľkým odberateľom a dodávateľom. 
Zdieľať bod programu

Udržateľnosť

 • Podporíme opatrenia na zvýšenie zadržiavania vody krajinou a udržateľný rozvoj infraštruktúry umožňujúcej pestovanie zeleniny, ovocia a iných plodín. 
 
 • Prostredníctvom Spoločnej pôdohospodárskej politiky podporíme nepotravinové funkcie pôdy. Ide napr. o ukladanie uhlíka, zachovanie a obnovu prirodzenej biologickej aktivity, podporu biodiverzity či znižovanie rizika povodní a sucha. Podporíme aj obnovu degradovaných ekosystémov lúk, pasienkov, mokradí či pasienkových lesov.
 
 • Podporíme náhrady syntetických prípravkov na ochranu rastlín a využívanie integrovaného manažmentu škodcov, biologických a organických ochranných prostriedkov a postupov. Podporíme šetrné spôsoby využívania pôdy založené na princípoch precízneho, regeneratívneho a ekologického pôdohospodárstva, agrolesníckych systémov a princípov permakultúry. Podporíme zníženie používania pesticídov.
 
 • Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zabezpečíme ukončenie klietkového chovu, kožušinového chovu, zabezpečíme dôsledné využívanie alternatív k testovaniu na zvieratách a zlepšíme podmienky transportu živých zvierat vrátane zákazu transportov vysoko gravidných samíc, mláďat dobytka do 6 týždňov života, transportov na veľmi dlhé vzdialenosti. Zabezpečíme podmienky humánneho porážania hospodárskych zvierat. Pre potreby implementácie týchto postupov zabezpečíme transfer technológií, vedomostí a dobrej praxe. 
 
 • Zabezpečíme dôsledné kompenzovanie škôd na hospodárskych zvieratách spôsobených chránenými druhmi mäsožravcov. Sústredíme sa na dôsledné uplatňovanie preventívnych a ochranných opatrení vrátane podpory chovu pastierskych psov, školení a transferu poznatkov dobrej praxe. 
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare