Prejsť na obsah

Vzdelanie pre kvalitný a dôstojný život

Chceme Slovensko s efektívne riadeným vzdelávacím systémom, ktorý pomáha kompenzovať znevýhodnenia a napĺňať individuálne potreby každého jednotlivca od obdobia raného detstva až po úroveň vysokých škôl. 

Našou víziou je dostupný, kvalitný a inkluzívny vzdelávací systém, ktorý každému dieťaťu a mladému človeku pomáha naplniť svoj potenciál, a ktorý prispieva k budovaniu odolnej a prosperujúcej krajiny založenej na fungovaní kvalitného výskumu, ktoré umožní zmenu Slovenska na inovatívnu a modernú krajinu.

Chceme žiť v spoločnosti kde je vzdelanie reálnou nielen deklarovanou hodnotou a možnosti vzdelávať sa sú každému človeku dostupné počas celého života. Chceme Slovensko s atraktívnym vzdelávacím systémom nielen pre našich študentov, či výskumníkov, ale aj tých zo zahraničia.  Chceme školy, ktoré popri rozvíjaní potrebných gramotností kultivujú osobnosť a posilňujú hodnotový rozmer každého účastníka vzdelávania a prispievajú tak k budovaniu súdržnej a demokratickej spoločnosti.

Spokojní žiaci, žiačky a rodičia

Obsah, ktorý rozvíja

 • Dokončíme kurikulárnu reformu s dôrazom na jej úspešnú implementáciu v základných školách
 • Inovujeme organizáciu stredných škôl a obsah všeobecného aj odborného vzdelávania a prípravy tak, aby zodpovedal požiadavkám rýchlo sa meniacej spoločnosti
 • Umožníme žiakom stredných škôl väčšiu slobodu pri výbere predmetov 
 • Zvýšime kvalitu vysokoškolského vzdelávania, ako aj uplatniteľnosť bakalárov na trhu práce
 • Podporíme spoluprácu s našimi občanmi v zahraničí, aby sa zvýšilo ich angažovanie na Slovensku a šanca na ich návrat

Metódy, ktoré motivujú učiť sa

 • Podporíme inovácie vo výučbe zamerané na zvýšenie motivácie k učeniu 
 • Podporíme využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní a budovanie digitálnych zručností
 • Osobitnú pozornosť budeme venovať mediálnej gramotnosti 

Hodnotenie, ktoré netrestá

 • Zameriame sa na zmeny v hodnotení žiakov a žiačok a umožníme školám hodnotiť výlučne slovne 
 • Zavedieme nové formy záverečných, absolventských a maturitných skúšok, ktoré budú viac odrážať potreby trhu práce či ďalšieho vzdelávania

Spokojní učitelia a učiteľky

Adekvátne odmenení

 • Zvýšime odmeňovanie učiteľov a učiteliek, ako aj iných zamestnancov v školstve, a zjednodušíme vstup do pedagogického povolania

Kvalitne pripravení a manažovaní

 • Povýšime prípravu a profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek na jednu z priorít štátu
 • Podporíme rozvoj mladej generácie akademikov a vytvoríme nástroje na prilákanie kvalitných akademikov a akademičiek zo zahraničia 

Metodicky podporovaní

 • Podporíme školy pri zavádzaní zmien do praxe vzdelávaním učiteľov a učiteliek, metodickými materiálmi ako aj inovatívnymi učebnými pomôckami 
 • K zníženiu nedostatku učiteľov prispeje aj vyššia priepustnosť medzi rôznymi kategóriami pedagogických zamestnancov a skvalitnenie doplnkového pedagogického vzdelávania
 • Posilníme odbornú a personálnu podporu učiteľov a učiteliek 

Priateľské prostredie

Inkluzívne

 • Zabezpečíme dostupné a kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku tak, aby sa zmiernili rozdiely v školskej pripravenosti 
 • Zabezpečíme kvalitnú implementáciu podporných opatrení v nadväznosti na prebiehajúcu reformu z Plánu obnovy a odolnosti 
 • Vytvoríme nástroje na podporu škôl a zriaďovateľov pri odstraňovaní a predchádzaní segregácie rómskych detí a žiakov

Dostatočne financované

 • Prehodnotíme výšku prevádzkového financovania škôl a presadíme nárokovateľné financovanie podporných opatrení. 
 • Zvýšime financovanie vysokých škôl a postupne zvýšime investície do výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov
 • Navýšime podiel dotácie pre vysoké školy rozdeľovaný výkonnostnými zmluvami
 • Podporíme výskumno-vývojové organizácie, ako aj firmy pri účasti v Horizonte Európa

 Eticky a bez zbytočnej byrokracie

 • Zameriame sa na reálne zavedenie akademickej etiky a výskumnej integrity do praxe 
 • Zabezpečíme prístup do moderného antiplagiátorského systému schopného reagovať aj na texty písané s podporou umelej inteligencie
 • U čelných predstaviteľov štátu nebudeme tolerovať podvodne získané tituly. Nebudeme financovať publikácie v  tzv. predátorských časopisoch
 • Zjednodušíme implementáciu grantových výziev a znížime byrokratickú záťaž na pleciach žiadateľov

Podrobnosti k jednotlivým opatreniam a našim zámerom nájdete spísané v tomto dokumente. Nejde o celý program vzdelávania, ale len o predstavenie vybraných priorít. Finálny program v oblasti školstva bude predstavený v septembri.

Dokument pripravoval náš tím pre vzdelávanie, ktorý tvorí gestorka PS pre školstvo Ingrid Kosová, bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová a spoluautorka reforiem z plánu obnovy Tina Gažovičová. Na príprave programu pre školstvo sa podieľala aj expertka na vysoké školstvo Renáta Hall a ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma tu

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare