Prejsť na obsah

Spokojné rodiny sú naša budúcnosť

Rôzni ľudia majú rôzne potreby, a naša rodinná politika to dnes nereflektuje dostatočne. Chceme, aby štát bol pre rodiny partnerom a oporou. Pre všetky rodiny. Aj pre jednorodičov, aj pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi, aj pre dúhové rodiny, aj pre mnohopočetné rodiny. Všetky rodiny si zaslúžia dôstojnú budúcnosť.

 

Preto prinášame opatrenia, ktoré sú zamerané na väčšiu flexibilitu rodičovstva, dostupné bývanie, kvalitnejšie služby v oblasti starostlivosti o deti a systematickejšiu podporu pre rodiny v zložitej situácii.

Štát ako flexibilný partner

 • Popôrodná dávka Zavedieme popôrodnú dávku v šestonedelí, ktorou nahradíme otcovské voľno po narodení dieťaťa tak, aby ju mohla čerpať aj iná osoba okrem otca, ak sa namiesto otca spolu s matkou stará o dieťa. Zároveň čerpanie tejto dávky nebude mať dopad na dĺžku poberania materskej pre osobu, ktorá si ju uplatní.
 • Flexibilná materská – Presadíme vyššiu mieru flexibility materskej, resp. otcovskej dovolenky. Umožníme obom rodičom, aby si obdobie materskej, resp. otcovskej dovolenky mohli rozdeliť na menšie časové úseky, a to maximálne 2x (napríklad 3x po 2 mesiace).
 • Flexibilný rodičovský – Zjednotíme sumu rodičovského príspevku a zavedieme flexibilitu jeho poberania. Odstránime dvojaký meter pri nároku na rodičovský príspevok a zavedieme jednotnú sumu pre každého oprávneného rodiča. Flexibilita rodičovského príspevku sa prenesie do dvoch rovín. Rodičia si budú môcť skrátiť dĺžku čerpania rodičovského príspevku tak, že si zvolia dĺžku poberania v rozsahu od 2 rokov do 3 rokov. Takáto zmena umožní lepšie zohľadniť individuálne rozhodnutia o momente návratu do práce a zabezpečí vyšší mesačný príjem do rodinného rozpočtu v čase, keď jeden z rodičov zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Zároveň zavedieme možnosť odloženia si časti rodičovského príspevku (maximálne 6 mesiacov) na neskoršie obdobie, v období medzi 3 rokmi veku dieťaťa až do troch mesiacov po jeho nástupe na povinnú školskú dochádzku
 • Flexibilita v práci pre rodičov s malými deťmi – Dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. Upravíme predpisy pre štátne inštitúcie tak, aby rodičia malých detí mali nárok na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie. Budeme motivovať súkromných zamestnávateľov, aby obdobný nárok implementovali aj voči svojim zamestnancom.

Štát ako partner pre starostlivosť o deti

 • Príspevok na predprimárne vzdelávanie – Namiesto príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa na Slovensku takmer vôbec nečerpá, zavedieme nový príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do zariadenia predprimárneho vzdelávania až do výšky účelovo vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň predĺžime nárok na tento príspevok pre všetky deti až do veku, kedy nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Príspevok je určený na obdobie pokým štát nezabezpečí dostatočné kapacity a kvalitu starostlivosti o deti v rámci služieb poskytovaných štátom.
 • Detské skupiny – Sfunkčníme detské skupiny: prepracujeme podmienky vzniku detských skupín tak, aby vytvárali vhodné prostredie pre dieťa z hľadiska kvality prostredia, opatery a poskytnutého vzdelávania a zaradíme poskytovateľov tejto služby medzi poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Primerane k tomu nastavíme systém ich financovania.

Štát ako partner pre dostupné bývanie

 • Príspevok na úhradu nákladov na bývanie – Príspevok na bývanie bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi tak, aby mohol byť poskytovaný širšiemu okruhu nízkopríjmových domácností. Cieľom je znížiť energetickú chudobu, zlepšiť finančnú dostupnosť bývania a vytvoriť adresný a rozpočtovo zodpovedný nástroj na boj proti energetickým krízam. Príspevok bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 % príjmu domácnosti. Nákladový strop zabezpečí, že príspevok nebude vyplácaný domácnostiam s nadpriemernými príjmami. 
 • Dostupné štátne hypotéky s nízkym úrokom – Upravíme systém štátnych úverov na bývanie tak, aby boli naozaj dostupné a stali sa tak alternatívou pre stále menej dostupné komerčné hypotéky s vysokými úrokmi. Nový štátny úver na bývanie bude mať limitovanú úrokovú sadzbu, ktorá bude výrazne výhodnejšia a dostupnejšia oproti komerčným bankovým úverom. Zároveň zvýšime maximálnu možnú výšku úveru z doterajších 120 000€ tak, aby bolo možné pre rodiny alebo rodičov samoživiteľov zabezpečiť si adekvátne bývanie pri súčasných vysokých cenách nehnuteľností. Pre páry s deťmi zrušíme podmienku uzavretia manželstva. Zvýšime aj doterajší vekový limit pre čerpanie z 35 rokov na 37 rokov veku žiadateľov. 

Zlepšenie finančných podmienok rodičov starajúcich sa o deti so zdravotným znevýhodnením

 • Výživné bez naťahovania sa s druhým rodičom – Zrealizujeme reformu systému výživného. S cieľom minimalizovať negatívne dopady na rodinné rozpočty pri nepravidelnosti, či výpadkoch úhrad výživného zo strany povinného rodiča zavedieme systém, v ktorom štát preberá záruku za finančné zabezpečenie detí z rodín, v ktorých je jeden z rodičov povinný platiť výživné. Oprávnenej osobe bude výživné uhrádzať priamo štát, ktorému bude určené výživné uhrádzať povinný rodič. Nový systém tak nahradí aj aktuálny systém náhradného výživného, ktorý administratívne neprimerane zaťažuje oprávnených rodičov a nezabezpečuje dlhodobú stabilitu rodinného rozpočtu rodiča, ktorý má deti v osobnej starostlivosti.
 • Zlepšenie finančných podmienok rodičov starajúcich sa o deti so zdravotným znevýhodnením – Rodičia, ktorí sa celý život starajú o svoje deti so zdravotnými znevýhodnením si zaslúžia dôstojný život – no dnes majú obmedzené možnosti pracovného uplatnenia, štát obmedzuje ich možnosť poberať príspevok na opatrovanie a sú dokonca vylúčení z dôchodkového poistenia, keďže za ne odvody neplatí štát. To je potrebné zmeniť a zabezpečiť im dôstojný život.
 • Finančná podpora starostlivosti o duševné zdravie – Chceme tiež podporiť dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie – len ťažko si môže rodič, ktorý ledva zvláda náklady na starostlivosť o vlastné deti, financovať terapeutické služby. Duševné zdravie by nemalo byť závislé od finančných možností rodičov, to ozaj nie je rovná štartovacia čiara. Rovnako sa to týka aj detí, ktorých duševné zdravie je dnes na kritickej úrovni. Preto chceme rozšíriť možnosť preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia.

Dokument pripravoval náš tím pre rodinnú politiku, ktorý tvoria Lucia Plaváková, Simona Petrík, Tomáš Hellebrandt a Sergej Kára. Na príprave programu sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma tu

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare