Prejsť na obsah

Rovnosť je budúcnosť

Chceme pre Slovensko budúcnosť, v ktorej každý človek môže žiť spokojný a naplnený život bez ohľadu na svoju národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, farbu pleti, vzťahovú a sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Kde štát moderným spôsobom garantuje práva a slobody ľudí s náboženským vyznaním i tých bez neho, a kde rozmanitosť nie je potláčaná, ale podporovaná. Chceme krajinu, z ktorej ľudia neutekajú, ale naopak, cítia sa v nej šťastní a v bezpečí. 

 

Aby sme to dosiahli, potrebujeme zmeniť politiku štátu vo viacerých oblastiach, a to od ochrany ľudských práv cez práva queer ľudí, rodovú rovnosť až po oblasť náboženskej neutrality štátu. Riešenia pre každú z týchto oblastí máme pripravené. Poďme spoločne vytvoriť budúcnosť pre všetkých. 

Efektívna ochrana ľudských práv a podpora rozmanitej spoločnosti

 • Budeme hľadať možnosti vytvorenia jednej ľudskoprávnej strechy, pod ktorú by spadali inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v situácii zásahu do ich základných práv a slobôd. Dnes je táto pomoc roztrieštená do niekoľkých inštitúcií (verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), čo je klientsky, odborne aj ekonomicky neefektívne.
 • Prijatie etického kódexu poslancov a poslankýň NRSR. V parlamentných rozprávach pravidelne zaznievajú nenávistné prejavy namierené proti konkrétnym skupinám obyvateľstva, ktoré takéto konanie legitimizujú aj navonok. Chceme zabezpečiť prijatie etického kódexu a novelizovať rokovací poriadok tak, aby bola za výroky podnecujúce nenávisť na základe národnosti, etnicity, náboženského vyznania, farby pleti, vzťahovej a sexuálnej orientácie či rodovej identity zavedená efektívna disciplinárna zodpovednosť s primeranými sankciami.  
 • Znižovanie stereotypného vnímania menšín. Podporíme programy a preventívne aktivity smerujúce ku vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a  k rozvoju kritického myslenia s cieľom odbúravať predsudky o Rómoch a Rómkach, LGBTI+ ľuďoch, osobách s utečeneckou skúsenosťou či menšinovou náboženskou príslušnosťou s cieľom predchádzať polarizácii spoločnosti.
 • Eliminácia protirómskeho rasizmu. Odbúravanie predsudkov voči Rómom a Rómkam nie je možné bez zlepšenia ich socio-ekonomického postavenia. Dosiahnutie rovnosti Rómov a Rómok vyžaduje dlhodobé riešenia v boji s generačnou chudobou vo všetkých oblastiach sociálnej inklúzie – vo vzdelávaní, bývaní, zamestnaní, či zvýšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorým sa  venujeme v jednotlivých programových oblastiach.  Pri definovaní opatrení je zároveň dôležité reflektovať rôznorodosť a stigmatizáciu rómskej populácie bez ohľadu na jej socioekonomické zázemie. Preto zlepšíme uplatňovanie a dodržiavanie antidiskriminačného zákona v oblasti dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.

Rovnosť ľudí bez ohľadu na vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu

 • Presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Zasadzujeme sa za prijatie inštitútu životného partnerstva pre všetky páry, vrátane zabezpečenia právnej ochrany ich detí vo vzťahu k obidvom rodičom. Budeme hľadať podporu pre rozšírenie manželstva pre všetky páry, čo považujeme za skutočné naplnenie princípu rovnosti po vzore väčšiny krajín Európskej únie.
 • Zabezpečenie lepšej ochrany pred nenávistným prejavmi a činmi. Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v § 423 Trestného zákona (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia) a rodovej identity v § 140 (osobitný motív) a § 424 (trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti) Trestného zákona.
 • Umožníme tranzíciu na princípe sebaurčenia. Prijatie postupov tranzície, ktoré budú založené na rešpektovaní rodovej identity dotknutej osoby a princípe sebaurčeniu, t.j. bez nútených sterilizácií a iných nevyžiadaných zákrokov. Transrodové osoby musia mať možnosť zosúladiť svoju rodovú identitu s úradnými záznamami, vrátane všetkých súvisiacich dokladov (vrátane dokladov o vzdelávaní). Zároveň budeme presadzovať ospravedlnenie sa zo strany štátu a odškodnenie transrodových ľudí za nútené sterilizácie, ktorým sú transrodoví ľudia v rozpore so základnými hodnotami ľudskosti na Slovensku roky vystavovaní.

Rodová rovnosť

 • Presadzujeme prevenciu a boj proti rodovo-podmienenému násiliu. Do parlamentu opätovne predložíme návrh na Ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách. Podporujeme zaradenie vzťahovej a sexuálnej výchovy do kurikula. Zriadime Centrá informácií o právach žien a rodín, ktorých hlavným poslaním bolo zabezpečiť ženám slobodný prístup k informáciám o ich právach, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách: rozvod, domáce násilie ale aj ťažkosti s hľadaním práce. Zaručíme systémové a pravidelné financovanie zariadení núdzového bývania a Národnej linky pre osoby zažívajúce násilie.
 • Presadíme tiež posilnenie trestnoprávnej ochrany pred rodovo-podmieneným násilím: základom potrebnej zmeny je redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu a zavedenie nového prečinu sexuálneho obťažovania. Zároveň u nás každoročne rukou partnera, bývalého partnera, iného rodinného príslušníka či známeho zomierajú desiatky žien. Súčasťou našich opatrení budú aj riešenia tohto závažného problému. Násilie páchané na ženách sa čím ďalej tým viac vyskytuje aj v online priestore, najmä na sociálnych sieťach: chceme posilniť už existujúcu legislatívu a tiež podporovať osvetové kampane. 
 • Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu rôznych druhov a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia pre vybrané kategórie ľudí. Navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie dostupné zadarmo pre osoby do 25 rokov v lekárňach.  
 • Menštruačná spravodlivosť. Navrhujeme zavedenie bezplatných menštruačných potrieb do škôl, na univerzity a zraniteľným skupinám. Zároveň navrhujeme zaviesť právo na menštruačné voľno pre pracujúce osoby, ktoré pociťujú menštruačné bolesti – dysmenoreu. Výplatu práceneschopnosti preberá štátny systém sociálneho zabezpečenia – nie zamestnávatelia. Rovnako ako pri platenom voľne z iných zdravotných dôvodov musí dočasnú zdravotnú neschopnosť a jej dĺžku schváliť lekár*ka.

Rovnosť ľudí bez ohľadu na náboženské vyznanie, vrátane ľudí bez vyznania

 • Budeme presadzovať nábožensky neutrálnu legislatívu a vzdelávanie. Vyhodnotíme existujúce legislatívne predpisy upravujúce vzťah cirkvi a štátu (v súčasnosti ide o 28 zákonov, zmlúv a dohôd) z hľadiska dodržiavania princípu náboženskej neutrality štátu a navrhneme ich úpravu s cieľom dosiahnuť náboženskú neutralitu štátu. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu vzdelávania na verejných školách a vo verejných predškolských zariadeniach.  
 • Presadíme finančné osamostatnenie cirkví. Zavedieme moderný spôsob financovania základného chodu cirkví a náboženských spoločností rešpektujúci ich slobodu a nezávislosť na štátnom príspevku tak, že navrhneme prechod z paušálneho príspevku štátu z kapitoly ministerstva kultúry na špecifický daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie cirkví zabezpečované jej členmi, členkami, sympatizantmi a sympatizantkami. Konečná podoba tohto daňového režimu bude výsledkom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.   
 • Podporíme  vytvorenie nového rámca vzťahu štátu s cirkvami založeného na zrovnoprávnení cirkví a náboženských spoločností s ostatnými subjektami občianskej spoločnosti, pri súčasnom zachovaní podpory aktivít, ktoré konajú vo verejnom záujme. Výsledkom bude väčšia náboženská sloboda a posilní sa úloha cirkví a náboženských spoločností v pluralitnej spoločnosti.

Dokument pripravoval tím v zostave Lucia Plaváková, Beáta Jurík a Ondrej Prostredník. Na príprave programu sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma na

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare