Prejsť na obsah

Rodová rovnosť

Presadzujeme prevenciu a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré je vážnou prekážkou účasti najmä žien a dievčat vo všetkých sférach súkromného a verejného života a bráni im plne využívať svoje základné práva. Do parlamentu opätovne predložíme návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
 • Presadzujeme prevenciu a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré je vážnou prekážkou účasti najmä žien a dievčat vo všetkých sférach súkromného a verejného života a bráni im plne využívať svoje základné práva. Do parlamentu opätovne predložíme návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Zriadime Centrá informácií o právach žien a rodín, alebo prehodnotíme rozsah poradenských služieb a sieť existujúcich Rodinných poradní tak, aby ich hlavným poslaním bolo zabezpečiť ženám slobodný prístup k informáciám o ich právach v rôznych životných situáciách.

 

 • Presadíme posilnenie trestnoprávnej ochrany pred rodovo podmieneným násilím. Základom potrebnej zmeny je redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu a zavedenie nového prečinu sexuálneho obťažovania.

 

 • Podporíme tréningy pre všetky profesie prichádzajúce do kontaktu s osobami zažívajúcimi násilie. Všetky profesie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní pomoci pre osoby, ktoré prežili násilie, musia mať dostatočné znalosti o problematike rodovo podmieneného násilia.

 

 • Navrhujeme vytvoriť špeciálnu online platformu ministerstva vnútra na nahlasovanie prípadov sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, ktorá by umožnila osobám zažívajúcim násilie (v akejkoľvek forme), svedkom/svedkyniam alebo iným osobám viesť virtuálne dialóg s policajnými zložkami špeciálne vyškolenými na boj proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu.

 

 • Podporujeme zaradenie vzťahovej a sexuálnej výchovy do kurikula. Naším cieľom je, aby boli deti od raného veku vychovávané k vzájomnému rešpektu, rovnosti a zdravým vzťahom. Účelom vzťahovej a sexuálnej výchovy je tiež predchádzať sexuálnemu násiliu a zneužívaniu detí a mladých ľudí.

 

 • Podporíme zvyšovanie rovnomerného zastúpenia žien na rozhodovacích pozíciách vo verejných funkciách, v diplomacii, v riadiacich a výkonných orgánoch právnických osôb ovládaných štátom alebo samosprávami či pri prezentácii kultúry.

 

 • Presadzujeme progresívny zákon o interrupciách, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie dostupnej interrupcie pre všetky tehotné osoby, ktoré sa pre ňu rozhodnú. K tomu patrí odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného poučenia nad rámec informovaného súhlasu nevyhnutného pre výkon medicínskeho zákroku, zrušenie 6-mesačného obmedzenia od posledného prerušenia tehotenstva (upravené 15.9.), ale aj povinného súhlasu pre neplnoleté osoby. Zabezpečíme umožnenie medikamentóznej formy interrupcie, ktorá je v iných krajinách normálnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre ženy. Presadzujeme tiež plné hradenie interrupcií z verejného zdravotného poistenia pre všetky osoby bez rozdielu veku a dôvodov na interrupciu. 

 

 • Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby boli všetky hormonálne antikoncepčné prípravky viazané na lekársky predpis a tiež aby boli vnútromaternicové teliesko a sterilizácie plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie dostupné v lekárňach zadarmo pre osoby od 16 do 25 rokov. 

 

 • Zavedieme bezplatné menštruačné potreby do škôl, na univerzity a pre najohrozenejšie kategórie osôb

 

 • Zabezpečíme dostupnosť umelého oplodnenia pre všetky ženy, ktoré chcú otehotnieť. Možnosť umelého oplodnenia je na Slovensku dopriata len osobám v pároch odlišného pohlavia a preplácané sú len prvé 3 cykly. To považujeme za neférové. Preto aj v záujme podpory pôrodnosti a pomoci k otehotneniu navrhujeme zvýšiť jeho cenovú a vekovú dostupnosť bez ohľadu na formu vzťahu, v ktorej sa daná osoba nachádza.

 

 • Zavedieme nárok na voľno pri spontánnom potrate pre ženu a jej blízku osobu. Zámerom zakotvenia voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu je pomôcť tehotnej osobe a jej blízkemu človeku pri zotavovaní sa z neplánovaného ukončenia tehotenstva.

 

 • Zavedieme právo na menštruačné voľno pre pracujúce osoby, ktoré pociťujú menštruačné bolesti – dysmenoreu. Rovnako ako pri platenom voľne z iných zdravotných dôvodov musí dočasnú zdravotnú neschopnosť a jej dĺžku schváliť lekár alebo lekárka. 

 

 • Presadzujeme slobodnú voľbu priezviska pre ženy. Navrhneme, aby bolo prechyľovanie priezviska v ženskom rode dobrovoľné a nie automatické a podmienené inou deklarovanou národnosťou. Všetky osoby bez ohľadu na rodovú identitu majú mať možnosť slobodnej voľby formy svojho priezviska. 

 

 • Navrhneme neutrálnu formu rodných čísel bez identifikácie rodovej príslušnosti. Identifikácia rodovej príslušnosti je ako súčasť rodného čísla nadbytočná, keďže neplní žiadnu potrebnú úlohu. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare