Prejsť na obsah

V PS máme plán pre zelenú budúcnosť.

Riešenie situácie neodkladáme na neskôr, nehľadáme výhovorky a sustredíme sa na to, ako sa to dá. Čím rýchlejšie začneme, tým skôr dokážeme zabezpečiť dôstojný život pre budúce generácie. Opatrenia máme pripravené. Ich dôležitou súčasťou je znižovanie dopadov klimatickej krízy či ochrana prírody a ovzdušia. Pre zelenú budúcnosť krajiny je však rovnako kľúčový rozvoj obehového hospodárstva, riešenie envirozáťaží alebo zelená infraštruktúra v mestách. Naše riešenia sú ambiciózne, ale realistické. Vieme, ako využiť príležitosti. Dokážeme čeliť klimatickej kríze a zároveň zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí na Slovensku. 

Riešenie klimatickej krízy

 • Znížime emisie skleníkových plynov Slovenska o 60 % (oproti roku 1990) do roku 2030 sociálne citlivým spôsobom. 
 • Výrazne viac peňazí za emisné povolenky použijeme na transformáciu na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Cielene budeme uprednostňovať sociálne zraniteľné domácnosti v najmenej rozvinutých okresoch.
 • Dokončíme a presadíme kvalitný klimatický zákon, ktorý stanoví dôsledné sektorové ciele pre dosiahnutie klimatickej neutrality, ich kontrolu cez nezávislý expertný orgán, vymáhateľnosť cieľov, klimatických záväzkov a zapojenie verejnosti.
 • Všetky nové zákony a verejné investície budú musieť byť posudzované z pohľadu vplyvu na emisie skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy.

Adaptácia na zmenu klímy

 • Pre obce vytvoríme rámec pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení, ktorými si budú môcť ustanoviť podmienky pre ochranu ľudí a majetku pred predpokladanými negatívnymi dôsledkami zmeny klímy. 
 • Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach SR vysadenie najmenej 100 000 drevín, z toho najmenej 50 000 stromov, vrátane ovocných, so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny.
 • Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach SR zvýšenie rozlohy zelene v sídlach.
 • Zavedieme environmentálnu hierarchiu a legislatívne opatrenia pre nakladanie so zrážkovými vodami vo vykonávacích predpisoch k Stavebnému zákonu.
 • Legislatívnymi a plánovacími opatreniami podporíme ochranu, udržiavanie a rozširovanie prírode blízkych lesov, renaturáciu vodných tokov a mokradí, diverzifikovanie štruktúry krajinnej pokrývky a ochranu brehových porastov.

Rozvoj obehového hospodárstva

 • Podporíme prechod z odpadového na obehové hospodárstvo a dodržiavanie zákonnej hierarchie nakladania s odpadmi. 
 • Zabezpečíme množstvový zber odpadov, v ktorom výška poplatku zodpovedá množstvu vyprodukovaných zmesových odpadov .
 • Budeme aktívne bojovať proti vzniku nelegálnych skládok
 • Vypracujeme a implementujeme kvalitný rámec pre ekomoduláciu
 • Podporíme budovanie chýbajúcich kompostární a zariadení pre anaeróbnu digesciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Riešenie envirozáťaží

 • Zlepšíme proces konania o určení povinnej osoby za odstránenie záťaže jej presunom z okresných úradov. 
 • Posilníme kontrolu plnenia záväzných plánov sanácie. 
 • Zlepšíme verejné obstarávania na sanácie envirozáťaží. 
 • Zabezpečíme adekvátne informácie o envirozáťažiach pre verejnosť aj dotknuté orgány.

Ochrana prírody

 • Vytvoríme samostatný program Fondu ochrany prírody v rámci Environmentálneho fondu 
 • Riaditeľov národných parkov budú vyberať nové Správne rady parkov. 
 • Národné parky budú orgánmi štátnej správy.
 • Vyčleníme prostriedky na prebudovanie lesných porastov s cieľom zvýšiť ich vekovú a druhovú rôznorodosť. 
 • Presunieme štátnu politiku v oblasti lesníctva pod rezort životného prostredia, vrátane štátnych podnikov lesného hospodárstva. 
 • Zavedieme aplikáciu na kontrolu obchodu s drevom, ktorá bude prístupná verejnosti.

Ochrana ovzdušia

 • Zvýšime rozsah monitoringu znečisťovania ovzdušia na miestnej úrovni so zameraním na najviac znečistené oblasti. 
 • Zvýšime objem prostriedkov poskytovaných na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania. 
 • Presadíme legislatívny rámec pre účinnejšie znižovanie emisií spaľovacích energetických zariadení 
 • Zavedieme systém motivačných postupov pre zlepšenie vykurovania 
 • Zlepšíme legislatívny rámec pre účinnejšie uplatňovanie princípu znečisťovateľ ovzdušia platí v praxi.

Zelená infraštruktúra v mestách

 • Podporíme premenu malých, nevyužitých a zanedbaných plôch na zeleň využitím zdrojov z Envirofondu. 
 • Zlepšíme ochranu a starostlivosť o cestnú zeleň
 • Upresníme rámec Dokumentu starostlivosti o dreviny. 
 • Budeme podporovať vytváranie komunitných záhrad legislatívnymi, plánovacími a ekonomickými nástrojmi.

Opatrení pre klímu, životné prostredie aj ďalšie oblasti máme v programe pripravených množstvo, tu sme predstavili ich  je výber. Sme pripravení ich presadzovať a ponúknuť Slovensku skutočne zelenú budúcnosť.

Dokument pripravoval náš tím pre životné prostredie, ochranu prírody a pôdohospodárstvo, ktorý tvoria gestori Michal Wiezik, Martin Hojsík, Tamara Stohlová a Michal Sabo. Na príprave programu sa podieľali aj odborníci a odborníčky pre jednotlivé oblasti, Ladislav Hegyi, Erik Baláž, Martina Gaislová, Miloš Veverka, Zuzana Hudeková, Michal Sebíň, Michal Švajda a Ľuboš Molitoris.

Sledujte ma na:

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare