Prejsť na obsah

Inovácie v obsahu a stratégiách vyučovania

Dokončíme naštartovanú kurikulárnu reformu s dôrazom na jej úspešnú implementáciu v základných školách. Nové kurikulum bude popri rozvíjaní vedomostného základu postavené na rozvoji spôsobilostí s akcentom na schopnosti učenia sa, riešenia problémov a kritického myslenia, tvorivosti, spolupráce a etického a zodpovedného konania.    V školách budeme klásť väčší dôraz na výchovu k občianstvu s ohľadom na
 • Dokončíme naštartovanú kurikulárnu reformu s dôrazom na jej úspešnú implementáciu v základných školách. Nové kurikulum bude popri rozvíjaní vedomostného základu postavené na rozvoji spôsobilostí s akcentom na schopnosti učenia sa, riešenia problémov a kritického myslenia, tvorivosti, spolupráce a etického a zodpovedného konania. 

 

 • V školách budeme klásť väčší dôraz na výchovu k občianstvu s ohľadom na hodnoty a princípy slobodnej demokratickej spoločnosti.

 

 • Inovujeme organizáciu stredných škôl a obsah všeobecného aj odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách tak, aby zodpovedal požiadavkám rýchlo sa meniacej spoločnosti. Posilníme rozvoj digitálnej, environmentálnej a finančnej gramotnosti, ako aj všeobecné vzdelávanie pre rozvoj zručností využiteľných pre povolania budúcnosti, ktoré dnes ešte neexistujú.

 

 • Zavedieme zmeny v hodnotení žiačok a žiakov, ktoré budú posunom od hodnotenia množstva osvojených poznatkov smerom k overovaniu úrovne rozvoja požadovaných spôsobilostí. Umožníme školám hodnotiť výlučne slovne na všetkých stupňoch vzdelávania. Prehodnotíme využitie, formu a zameranie celonárodných testovaní.

 

 • Podporíme využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní a budovanie digitálnych zručností. 

 

 • Podporíme zavedenie a rozvoj konceptu aktívnej školy prostredníctvom podpory športu a pohybu na školách nad rámec hodín telesnej a športovej výchovy. Zvýšime dostupnosť verejných školských športových areálov a multifunkčných ihrísk pre širokú verejnosť.

 

 • Presadíme systém financovania a riadenia škôl, ktorý motivuje ku kvalitnému výkonu. 

 

 • Podporíme modernizáciu vybavenia škôl s osobitným dôrazom na rešpektovanie princípov univerzálneho navrhovania a dizajnu bezbariérovosti pri výstavbe a rekonštrukcii škôl a školských zariadení z verejných zdrojov. 

 

 • Prehodnotíme výšku prevádzkového financovania škôl a presadíme nárokovateľné financovanie podporných opatrení tak, aby jeho výška dokázala pokryť adresnú podporu všetkým žiakom a žiačkam podľa ich individuálnych potrieb. Pri vysokých školách budeme podporovať financovanie podporných opatrení podľa závažnosti znevýhodnenia bez ohľadu na formu zriaďujúceho subjektu.

 

 • Podporíme optimalizáciu siete základných a stredných škôl. V menších obciach zachováme sieť dostupných materských a základných škôl s prvým stupňom. Na úrovni druhého stupňa základných škôl podporíme zachovanie väčších spádových škôl so zabezpečením dostupnej dopravy. 

 

 • Otvoríme spoločenský dialóg o nadmernom rozdeľovaní detí a žiačok/žiakov do rôznych vzdelávacích prúdov. 

 

 • Zabezpečíme transparentnosť pri výberovom konaní do riadiacich pozícií za účasti verejnosti

 

 • Podporíme kvalitu a rozsah konzultačnej a poradenskej služby Štátnej školskej inšpekcie a prepojenie s aktivitami priamo riadených organizácií rezortu. 

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare