Prejsť na obsah

Slovensko, krajina s modernou kultúrnou identitou

Našou víziou je nové chápanie kultúry a jej kľúčovej úlohy pri rozvoji a obnove spoločnosti. Kultúra prestane byť úzko chápanou rezortnou politikou a stane sa prierezovou politikou, ktorá bude súčasťou všetkých politík štátu a jasne deklarovanou vládnou prioritou s cieľom dosiahnuť novú identitu a úspech.

Kultúra a kreativita bude významnou súčasťou vízie zmeny a obnovy spoločnosti a bude spolutvoriť budúcnosť Slovenska. Vďaka tomu bude Slovensko krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou a dokáže zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnostiNa základe nového pohľadu na kultúru vzrastie podpora a porozumenie ekonomického a spoločenského potenciálu kultúry a umenia a ich význam pre rozvoj súdržnej spoločnosti.

Slovensko bude využívať významný potenciál kultúry a kreatívnej ekonomiky pri ekonomickej, zelenej a digitálnej transformácii, ktoré si vyžadujú zmenu životného štýlu a spôsobu života. Vďaka prierezovému chápaniu kultúry ako neoddeliteľnej súčasti kvalitného a dôstojného života sa zvýši prítomnosť kultúry a umenia v každodennom živote obyvateľov Slovenska a vo verejnom priestore. Právo na prístup ku kultúre, umeniu a kráse bude základom kultúrnych, sociálnych a ekonomických politík. 

Široká spoločenská zhoda na dôležitosti postavenia a rozvoja kultúry pre budúcnosť Slovenska bude mať za následok zvýšenie kvality slovenskej kultúrnej produkcie a jej konkurencieschopnosť v európskom a svetovom kontexte.

Vďaka deklarovanému dôrazu na kultúru, kvalitu verejného priestoru a verejného diskurzu sa zvýši kultivovanosť verejného života a spoločenskej diskusie.

Kultúra sa stane prierezovou vládnou prioritou

Kultúra sa stane súčasťou všetkých politík štátu a súčasťou rozvojových a programových dokumentov, definujúcich budúcnosť Slovenska.

 • Vláda schváli a predloží parlamentu deklaráciu, ktorou zadefinuje rolu a úlohu kultúry ako prierezovej vládnej priority.  
 • Programové vyhlásenie vlády a všetky vládne programové a rozvojové dokumenty budú zahŕňať aspekt kultúry a ich vplyv na obnovu krajiny. Na koordináciu a kontrolu prierezovej priority bude dohliadať analytická jednotka na Úrade vlády a MK SR.
 • Investície do kultúry, umenia a kreativity budú povinnou súčasťou všetkých verejných investícií 

Verejné kultúrne inštitúcie a infraštruktúra

Zásadná revízia kultúrnej infraštruktúry na Slovensku, ktorej cieľom je prekročiť prehlbujúcu sa priepasť medzi štátom zriaďovanými kultúrnymi inštitúciami a ostatnými kultúrnymi aktérmi a podporiť vznik a fungovanie modernej kultúrnej infraštruktúry 21.storočia.

 • Reforma štátom a samosprávami spravovanej kultúrnej infraštruktúry. Vytvorenie nového typu legislatívy, prehodnotenie obsahového fungovania a financovania verejných kultúrnych inštitúcií (z príspevkových a rozpočtových na osobitný verejnoprospešný status), revízia štatútov, revízia hmotnej infraštruktúry a prispôsobenie jej fungovania digitálnej dobe. 
 • Vytvorenie jednotného systému podpory a rozvoja kultúrnej infraštruktúry (bez ohľadu na zriaďovateľa) a jej prepojenie s ostatnými politikami štátu a samospráv.
 • Podpora lokálnej a regionálnej kultúrnej infraštruktúry – obnova kultúrnych domov, komunitných centier, bodov kultúry apod. prostredníctvom osobitného nástroja, ktorý bude kumulovať prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy) a bude určený na podporu živej a komunitnej kultúry a kreatívneho priemyslu.

Kreatívny priemysel a ekonomika

Určiť kreatívny priemysel ako jednu z priorít hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytvoriť prierezovú politiku jeho podpory, zahŕňajúcu viaceré oblasti štátnej správy (kultúra, inovácie, vzdelávanie, hospodárstvo, životné prostredie, financie, zahraničné veci, regionálny rozvoj).

 • Dôsledne zmapovať a zanalyzovať súčasný stav a ekosystém kreatívneho priemyslu na Slovensku a určiť priority jeho rozvoja v kontexte inovačnej politiky. Zrevidovať dátovú bázu a vytvoriť efektívnu metodiku na zber dát o tomto segmente ekonomiky a jej multiplikačných efektoch.
 • Podporiť rozvoj existujúcej infraštruktúry kreatívneho priemyslu (coworkingy, huby, inkubátory, dielne, atď.) prostredníctvom investícií (EŠIF, Plán obnovy), aj programovej podpory (osobitné programy FPU, AVF a iných finančných nástrojov)
 • Zahrnúť rozvoj kreatívneho priemyslu ako súčasť špecifických projektov rozvoja transformujúcich sa regiónov a odvetví ako aj ekonomicky najslabších regiónov (napr. Horná Nitra, transformácia košického regiónu, posilnenie regiónov Gemer, Novohrad) prostredníctvom cielených investícií do podnikateľských a inovačných klastrov. Podporiť prierezové zahrnutie kultúry a kreatívneho priemyslu do stratégií zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podporiť export a internacionalizáciu produktov a služieb v kreatívnom priemysle.
 • Vo väčšej miere implementovať inovatívne fiškálne nástroje (napr. existujúca schéma na podporu filmovej produkcie).

Médiá

Cieľom je podporiť slobodný, relevantný a demokraciu chrániaci verejný mediálny priestor, ktorý umožňuje kultivovanú a spoločenskú súdržnosť budujúcu verejnú diskusiu.

 • Zrušený model financovania RTVS cez koncesionárske poplatky nahradíme efektívnym, nezávislým a moderným modelom financovania 
 • Zvýšime transparentnosť a nezávislosť voľby riaditeľa RTVS
 • prostredníctvom nového modelu voľby odborným orgánom mimo NR SR
 • Zrevidujeme legislatívu upravujúcu fungovanie RTVS s cieľom zefektívniť
 • manažment a riadenie organizácie a posilniť jej nezávislosť
 • Podporíme zvýšenie dosahu RTVS v digitálnom prostredí a mediálnu a digitálnu gramotnosť, ako aj boj proti dezinformáciám definujeme ako súčasť poslania RTVS
 • Podporíme investigatívnu žurnalistiku vo verejnoprávnych aj nezávislých
 • médiách prostredníctvom grantov, štipendií a mediálnych vzdelávacích programov 
 • Posilníme povinnosti verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov a novinárok
 • Znemožníme neodôvodnené žaloby na novinárov a vydavateľov cez osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma ujmu
 • Sprísnime tresty za útoky na novinárov a novinárky pri výkone povolania – zavedieme kategóriu chránených osôb v Trestnom zákone 

Ochrana kultúrneho dedičstva

Vytvoriť kompletne nový prístup ku kultúrnemu dedičstvu, založený na prepájaní minulosti, súčasnosti a budúcnosti, prepojením ochrany a obnovy hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, rozvoja komunít a súčasnej kultúry.

 • Vytvoriť systém dvojstupňovej ochrany pamiatok – národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky, pričom zoznam národných kultúrnych pamiatok bude odrážať prioritné a kultúrne mimoriadne významné kultúrne dedičstvo. 
 • Zriadiť verejnoprávny fond na podporu ochrany kultúrneho dedičstva a integrovať doň existujúce verejné dotačné programy (Obnovme si svoj dom)
 • Vytvoriť finančný nástroj vo forme „vratiek“ na podporu opravy kultúrnych pamiatok – (podľa vzoru programu AVF Podpora audiovizuálneho priemyslu) – percentuálna dotácia zo štátneho pre súkromného investora do národnej kultúrnej pamiatky v prípade, že pamiatka po rekonštrukcii slúži na kultúrne a komunitné účely.
 • Vytvoriť programy na väčšie zapojenie lokálnych komunít do projektov opravy pamiatok prostredníctvom aktivačných prác, sociálnych podnikov, podporou komunitných a dobrovoľníckych programov samospráv apod.

Financovanie kultúry

Zvýšiť celkový objem financovania kultúry prostredníctvom rozpočtov kultúrnych inštitúcií a existujúcich verejnoprávnych fondov, vytvoriť nové nástroje financovania kultúry a umožniť viaczdrojové financovanie.

 • Zvýšiť celkový objem financií v rezorte kultúry, najmä čo sa týka modernizačných projektov pre kultúrne inštitúcie a kultúrnu infraštruktúru a systémových nástrojov podpory kultúrnej produkcie.
 • Vytvoriť nové finančné nástroje a fondy (viď časti Kultúrna infraštruktúra, Ochrana kultúrneho dedičstva, Kreatívny priemysel)
 • Prijať legislatívu, ktorá umožní financovanie kultúry zo súkromných zdrojov prostredníctvom sponzorských zmlúv (možnosť zahrnutia do nákladov)

Medzinárodná prezentácia kultúry a kultúrna diplomacia

Zásadne zvýšiť úlohu kultúry a kreatívnej ekonomiky v zahraničnej a ekonomickej diplomacii. Vytvoriť jednotnú prierezovú stratégiu brandingu krajiny.

 • Vytvoriť jednotnú značku a stratégiu kultúrnych inštitútov (Slovak Institute) – revidovať ich fungovanie a správu (správna rada s účasťou MK SR a MZV SR), zvýšiť ich počet, nanovo definovať ich misie pri koordinovanej prezentácii SR v zahraničí, medzinárodnom kultúrnom networkingu a brandingu Slovenska 

Dokument pripravoval náš tím pre kultúru, ktorý vedie gestorka PS pre kultúru a kreatívny priemysel Zora Jaurová. Na príprave programu pre kultúru sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma na

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare