Prejsť na obsah

Budúcnosť bez dezinformácií

Verejnú mienku na Slovensku nemôžu tvoriť dezinformácie ohrozujúce národnú bezpečnosť. Nemôžeme sa ďalej iba prizerať, ako klesá dôvera ľudí v demokraciu. Chceme urobiť všetko preto, aby štát vedel efektívne brániť spoločné záujmy občanov a občianok pred globálnymi digitálnymi hrozbami a šírenie nebezpečných dezinformácií postihoval.

 

Posilňovať zároveň potrebujeme mediálnu gramotnosť aj digitálne zručnosti bežných ľudí. Rekvalifikovať a vzdelávať vybrané skupiny. Riešenia máme pripravené. Chceme čeliť výzvam a využiť príležitosti 21. storočia. To, ako ich uchopíme dnes, rozhodne o našej budúcnosti na roky dopredu.

Boj s dezinformáciami

 • Zastavíme šírenie najnebezpečnejších škodlivých dezinformácií v zárodku. Vo výnimočných prípadoch ohrozujúcich zákonom chránené záujmy (životy a zdravie, ústavné zriadenie, bezpečnosť, verejný poriadok) bude mať štát možnosť podať návrh na zablokovanie konkrétnych webstránok, dlhodobo šíriacich nebezpečné dezinformácie. Rozhodovať bude nezávislý súd, čím bude zabezpečená ochrana pred možným zneužitím.
 • Budeme postihovať zneužívanie  internetu na systematické, dlhodobé a vedomé šírenie klamstiev a nenávisti. Zabezpečíme právnu úpravu, ktorá bude postihovať úmyselné, opakované a hromadné šírenie objektívne nepravdivých informácií, ktoré spôsobujú skutočné škody v našej spoločnosti.
 • Kampane z verejných financií v online priestore nesmú byť zobrazované na dezinformačných weboch – môžu na to využiť voľne dostupné zoznamy (napr. službu konspiratori.sk) a ísť tak príkladom pre ostatných zadávateľov reklamy. Takáto podmienka by sa doplnila napríklad do nového operačného programu či štátnych dotačných schém.
 • Zvýšime mieru otvorenosti činnosti a správ spravodajských služieb (SIS a VS)  Otvorenejšie informovanie o zisteniach spravodajských služieb podporí odolnosť spoločnosti voči podvratnému pôsobeniu a zlepší kvalitu strategickej komunikácie štátu
 • Po vzore mnohých iných krajín (ČR, Estónsko, Švédsko apod.) zvýšime mieru transparentnosti a otvorenosti výstupov zo spravodajských služieb – výročné správy apod. Otvorené pomenovanie aktérov, vykonávajúcich podvratné činnosti voči SR zníži ich dopad a zároveň bude pôsobiť preventívne.
 • Zavedieme paritu v zastúpení Ruskej federácie na Slovensku a upravíme počet pracovníkov ruského veľvyslanectva tak, aby zodpovedal počtu slovenských diplomatov v Rusku.
 • Posilníme dôraz na mediálnu gramotnosť na školách v rámci kurikulárnej reformy pre stredné školy. Súčasťou školských osnov bude fungovanie sociálnych sietí a ich algoritmov, schopnosť rozlišovať dôveryhodnosť rôznych zdrojov na internete alebo znalosť manipulačných techník.. 
 • Kurzy mediálnej gramotnosti budeme presadzovať aj pre učiteľov a učiteľky, budú vznikať v spolupráci so špecializovanými lektormi, lektorkami alebo novinármi a novinárkami. 

Digitálna transformácia

 • Presadíme reformu vzdelávacieho kurikula, podporu rozvoja digitálnych zručností učiteľov a učiteliek a vybudovanie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania
 • Podporíme rekvalifikáciu pracujúcich a vzdelávanie v digitálnych zručnostiach priamo vo firmách (zavedieme tzv. Individuálne vzdelávacie účty, pomocou ktorých budú môcť zamestnávatelia prispievať svojim zamestnancom na rozvoj digitálnych zručností)
 • Podporu štátu zameriame aj na znevýhodnené skupiny (seniori, zdravotne znevýhodnení občania) s cieľom zvýšiť digitálnu inklúziu. Podporu budeme smerovať na vytvorenie siete digitálnych vzdelávacích centier pre znevýhodnené skupiny, poskytovanie školení v tejto oblasti a vybudovanie a prevádzku online platformy na testovanie a kontinuálny rozvoj digitálnych zručností v dlhodobom horizonte. 
 • Budeme presadzovať aktívne zapojenie Slovenska do tvorby európskeho regulačného rámca pre digitálne technológie a presadzovať jeho efektívne zavedenie do praxe na európskej a národnej úrovni tak, aby nová regulácia prispela k ochrane základných práv a slobôd a nepredstavovala nadmerné regulačné bariéry pre inovačný potenciál. Zasadíme sa za to, aby sa v novej vlne európskej digitálnej regulácie neopakovali administratívne náročné postupy implementácie GDPR.

O úlohe RTVS a verejnoprávnych médií v boji s dezinformáciami sa dozviete v našom programe pre kultúru.

Dokument pripravovala odborníčka a gestorka PS pre boj proti dezinformáciám, hybridným hrozbám a pravicovému extrémizmu Irena Bihariová. Na príprave programu sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma na

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare