Prejsť na obsah

Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť je v prosperujúcej krajine základ, no na Slovensku ide o oblasť dlhé roky zanedbávanú, podfinancovanú a neefektívne riadenú. V PS to chceme zmeniť. Je načase spraviť zo zdravotníctva prioritu. 

 

Náš odborný tím pripravil opatrenia pre zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni. Jej jadro staviame na starostlivosti všeobecných lekárov a lekárok prvého kontaktu, na zlepšení podmienok lekárov, lekárok aj sestier, aby neodchádzali do zahraničia, ako aj na podpore zdravého životného prostredia a životného štýlu tak, aby sa chorobám efektívne predchádzalo. Chceme, aby sa pacienti a pacientky liečili v dôstojných podmienkach a v nemocniciach 21. storočia. Chceme pre Slovensko zdravú budúcnosť.

Všeobecné ambulancie sú chrbtica systému

Naším primárnym cieľom bude zvýšenie atraktivity všeobecného lekárstva a posilnenie jeho úlohy v systéme, aby sme zachytili čo najviac chorôb v skorom štádiu, predtým, ako sa rozvinú a skomplikujú, a tým pomôžeme efektivite systému. Preto sa sústredíme na tieto opatrenia:

  • Strategické riadenie personálu a navýšenie počtu všeobecných lekárov a lekárok. Pri lekároch a lekárkach sa chceme sústrediť najmä na ich strategické rozloženie medzi špecializáciami, regiónmi, nemocnicami a ambulanciami, aby systém fungoval efektívne. Ďalej vytvoríme katedry všeobecného lekárstva a zavedieme tiež krízové programy na prechody medzi špecializáciami a motivačné programy pre návrat lekárov a lekárok zo zahraničia. 
  • Všeobecným lekárom rozviažeme ruky – odstránime byrokraciu (rôzne potvrdenia, zbytočné výmenné lístky, predpisy, ospravedlnenky), zainvestujeme do digitalizácie a dáme viac zdrojov na zamestnanie administratívnych síl a zároveň pridáme kompetencie, ale aj lepšie ohodnotenie sestier, lekárov a lekárok v týchto ambulanciách.
  • Začneme viac investovať do všeobecných lekárov a lekárok na úrovni priemeru európskych krajín. Za investované peniaze budeme chcieť vykonávanie viacerých kompetencií a výsledky – viac prevencie a viac kvality.
  • Vytvoríme dostatok podporného personálu. Špeciálny dôraz dáme na získanie sestier a ostatného zdravotníckeho personálu, čo sú povolania, kde máme najväčšie nedostatky. Budeme navyšovať počty študentov a študentiek na stredných školách, ktoré stále nevedia pokryť dopyt, a tiež finančne, ale aj kompetenčne zatraktívnime tieto povolania.

Nemocnice 21. storočia

Oblasťou, ktorá na Slovensku veľmi trpí sú nemocnice. Aj pri Rázsochách sme boli svedkami, že hoci peniaze sú, nie sme schopní ich správne a včas využiť. Takéto zlyhania si už nemôžeme dovoliť. Pokiaľ na Slovensku chceme nemocnice 21. storočia, potrebujeme: 

  • Nemocnice dostať pod koordinované (sieťové) riadenie, ktoré zefektívni postupy a ušetrí peniaze – nemocnice ako holding alebo sieť riadia aj súkromníci. Už tu nebudú desiatky štátnych nemocníc, ktoré sa nekoordinovane zaujímajú len o seba, ale jeden subjekt s jedným riadením.
  • Chceme investovať do výstavby nových nemocníc. Vytvoríme investičný plán na najbližších 10 rokov. Prioritou bude mať dokončené tri nové univerzitné nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine.
  • Znovunaštartujeme projekt koncovej nemocnice v Bratislave. Budeme presadzovať výstavbu novej štátnej koncovej a komplexnej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá bude obsahovať všetky špecializované ústavy (onkologický, detský, srdcovo-cievny), nový kampus pre lekársku fakultu a stredné zdravotnícke školy.

Poriadok v systéme a efektívna ochrana pacientov

Do zdravotníckeho systému je rovnako dôležité zaviesť poriadok a efektívnu ochranu pacientov a pacientok.

 • Upraceme platby a nasmerujeme peniaze tam, kde ich treba najviac, aby sa nestávalo, že niektoré ambulancie sa nemajú šancu uživiť, zatiaľ čo laboratória, CTčká alebo MRká majú oproti detským psychológom kráľovské platby. Nie je možné, že za tú istú diagnózu platí štátna poisťovňa viac, ako súkromné poisťovne, alebo že štátne nemocnice dostanú od súkromných poisťovní menej ako súkromné nemocnice za tie isté výkony. 
 • Zisk iba za výsledky pre pacientov a nie z povinných odvodov. Tak ako v ostatných európskych krajinách – zisk by sa mal tvoriť iba z pripoistenia (nadštandardu), nie z povinných zdravotných odvodov.
 • Nastavíme spravodlivý nadštandard. Zdravotným poisťovniam dáme možnosť vytvorenia pripoistenia. Budú ich môcť ale poskytovať iba vtedy, ak zabezpečia svojim poistencom základný nárok. Do nadštandardu budú môcť byť zaradené len také výkony alebo služby, ktoré nemajú vplyv na medicínsku kvalitu a bezpečnosť.
 • Urobíme poriadok v poplatkoch. Tvrdo zakročíme proti poskytovateľom, ktorí vyberajú poplatky s cieľom obmedzovania prístupu k zdravotnej starostlivosti. Naopak, zadefinujeme presný zoznam situácií, kedy budú môcť byť vyberané poplatky, čo zapláta súčasne deravý zákon
 • Zavedieme maximálne čakacie lehoty. Ak poisťovne nebudú plniť predpísané čakacie lehoty, budú si musieť začať plniť svoju úlohu a vyvinúť aktivitu na získanie väčších kapacít, aby sa čakacie lehoty skrátili.
 • Zadefinujeme nové minimálne siete pre všetky špecializácie. Každý poistenec bude vedieť, koľko a akých lekárov a lekárok bude mať minimálne v okolí. 

Zdravie, nielen zdravotníctvo

Našou prioritou by malo byť, aby sa človek pacientom ani nestal a prežil čo najdlhšie v zdraví, preto sa chceme sústrediť aj na zdravie, nielen zdravotníctvo.

 • Podporíme rozvoj zdravého životného štýlu, začneme so zdravovýchovou už u detí na školách, podporíme kvalitnejšie potraviny a predstavíme moderný boj proti závislostiam spočívajúci v znižovaní rizík, a nie trestaní.
 • Zlepšíme infomovanosť o zdraví. Vytvoríme jednotný portál o zdraví, kde sa budú koncentrovať všetky informácie o prevenčných aktivitách, dostupných programoch na odstraňovanie rizikových faktorov, ale aj o základných postupoch pri konkrétnych diagnózach. Budeme aktívne bojovať proti dezinformáciám a klamstvám o zdraví.
 • Podporíme prevenciu. Slovensko je momentálne krajinou, ktorá v rámci EÚ investuje najmenej do prevencie. V prevencii môžu pomôcť aj lekárnici alebo školské sestry a všeobecní lekári a lekárky budú robiť aj skríningy duševného zdravia. 
 • Dáme špeciálny dôraz na duševné zdravie. Alarmujúci je stav hlavne u detí. Zlepšíme dostupnosť psychologických služieb, psychoterapie a budeme podporovať hlavne komunitnú starostlivosť, nie tabletky a mreže na oknách.

Toto sú len niektoré z opatrení, ktoré máme pripravené na to, aby sme naše zdravotníctvo dostali na európsku úroveň a pripravili na budúcnosť.

Program pre zdravú budúcnosť pripravoval náš gestor pre zdravotníctvo a autor prijatej reformy nemocníc, Oskar Dvořák. Na príprave zdravotníckeho programu sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma tu

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare