Prejsť na obsah

Zásadná reforma prokuratúry

Budeme presadzovať, aby Slovensko malo prokuratúru vhodnú pre modernú demokratickú krajinu. Jej súčasný sovietsky model bude preto nevyhnutné zmeniť v súlade s princípmi, ktoré sú bližšie modelu štátneho zastupiteľstva. Dôsledkom týchto zmien bude výrazné oslabenie moci generálneho prokurátora/prokurátorky a sfunkčnenie vyvodzovania zodpovednosti voči jeho zlyhaniam, zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, ako aj zabezpečenie transparentnosti prokuratúry a jej
 • Budeme presadzovať, aby Slovensko malo prokuratúru vhodnú pre modernú demokratickú krajinu. Jej súčasný sovietsky model bude preto nevyhnutné zmeniť v súlade s princípmi, ktoré sú bližšie modelu štátneho zastupiteľstva. Dôsledkom týchto zmien bude výrazné oslabenie moci generálneho prokurátora/prokurátorky a sfunkčnenie vyvodzovania zodpovednosti voči jeho zlyhaniam, zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, ako aj zabezpečenie transparentnosti prokuratúry a jej inštitucionálnej a verejnej kontroly. Za týmto účelom budeme presadzovať zmeny, ktoré budú zahŕňať nasledovné opatrenia:
  • Obmedzenie právomocí generálneho prokurátora/prokurátorky tak, aby osobe v tejto funkcii nebolo umožnené účelovo možné zasahovať do vyšetrovania. Kompetencie generálneho prokurátora/prokurátorky budú spojené najmä s vykonávaním kontroly a dohľadu, zabezpečovaním podmienok pre činnosť prokuratúry, organizáciou činnosti, vydávaním všeobecných usmernení pre prokurátorov a prokurátorky (tak, aby bol zabezpečený jednotný výkon trestnej politiky) a zastupovaním prokuratúry navonok. Generálny prokurátor bude pravidelne povinne predkladať správy o svojej činnosti novému parlamentnému výboru na kontrolu prokuratúry.
  • Nahradenie § 363 novým mechanizmom kontroly zákonnosti prípravného konania, v ktorom bude mať posledné slovo sudca/sudkyňa pre prípravné konanie a nie generálny prokurátor/prokurátorka. 
  • Skrátenie funkčného obdobia a rozšírenie možností vyvodenia zodpovednosti za zlyhania generálneho prokurátora/prokurátorky. Zvážime skrátenie funkčného obdobia generálneho prokurátora/prokurátorky. Disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi bude môcť iniciovať aj jedna pätina poslancov a poslankýň NR SR.      
  • Zmena kompetencií vedúcich prokurátorov/prokurátoriek a obmedzenie ich funkčných období. Krajskí a okresní prokurátori/prokurátorky nebudú môcť zasahovať do činnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, namiesto toho sa budú sústrediť na efektívny manažment krajských a okresných prokuratúr a kontrolu činnosti radových prokurátorov či prokurátoriek. 
  • Zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátoriek a prokurátorov, účinnej kontroly ich činnosti a každoročného hodnotenia ich výkonu. Dôjde k zrušeniu aprobácie úkonov radových prokurátorov a prokurátoriek, ktorú v súčasnosti vykonávajú vedúci prokurátori a prokurátorky. Prokurátori budú rozhodovať o svojom postupe samostatne, ale zároveň budú niesť za tieto rozhodnutia plnú zodpovednosť. Hodnotenie ich výkonu bude prebiehať najmä prostredníctvom dát – podobne ako u sudcov a sudkýň.    
  • Vytvorenie podmienok pre transparentný výber a obsadzovanie prokurátorských a čakateľských miest, a to vďaka komisiám zloženým aj z odborníkov a odborníčiek z externého prostredia.  
  • Transparentnosť prokuratúry a verejný dohľad nad prokurátorskou činnosťou budú fungovať vďaka novému elektronickému systému, ktorý umožní monitorovanie práce, zbieranie a zverejňovanie dát, povinné zverejňovanie všetkých prokurátorských rozhodnutí, podávanie podrobných majetkových priznaní. Dohľad nad činnosťou prokuratúry bude vykonávať aj parlamentný výbor na kontrolu prokuratúry. Prokurátori/prokurátorky budú mať zároveň povinnosť komunikovať s médiami.
  • Nové zloženie a právomoc Rady prokurátorov. Rada bude mať minimálne polovicu členov/členiek z externého prostredia. Rada prokurátorov bude mať právo podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora. 
  • Zmena prokurátorskej mapy tak, aby kopírovala nastavenie súdnej mapy.
  • Zabezpečenie špecializácie prokurátorov a prokurátoriek, ktorá umožní efektívnejšie stíhanie sofistikovanejších trestných činov, zločinov páchaných novými metódami, organizovane a zo zahraničia prostredníctvom nových technológií a tiež environmentálnej kriminality
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare