Prejsť na obsah

Vyššie dôchodky

Základné parametre dôchodkového systému zakotvíme formou ústavného zákona. Trvať budeme najmä na zakotvení existencie troch pilierov, úrovne dôchodkových nárokov z prvého piliera a úrovne príspevkov do druhého piliera. Ústavný zákon by mal tiež obsahovať naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, zavedenie povinného informovania štátom o zhodnocovaní či štatút predvolenej investičnej stratégie.    Zvýšime výnosy
 • Základné parametre dôchodkového systému zakotvíme formou ústavného zákona. Trvať budeme najmä na zakotvení existencie troch pilierov, úrovne dôchodkových nárokov z prvého piliera a úrovne príspevkov do druhého piliera. Ústavný zákon by mal tiež obsahovať naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, zavedenie povinného informovania štátom o zhodnocovaní či štatút predvolenej investičnej stratégie. 

 

 • Zvýšime výnosy dôchodkového systému vytvorením nezávislej odbornej rady pri NBS, ktorej úlohou bude dohliadať na výkonnosť a poplatky. Rada zavedie referenčné portfólio zložené z globálnych akciových a dlhopisových indexov a zníži poplatky podľa benchmarkov najlepšej praxe zo zahraničia. Aktívne spravované fondy budú môcť vyberať poplatok, iba ak ich výkonnosť prekoná referenčné portfólio. Fondy s výnosmi menšími než referenčné portfólio nezískajú výkonnostný poplatok a poplatok za správu im bude znížený.

 

 • Dokončíme reformu druhého piliera. Rozšírime automatický vstup do druhého piliera aj na ľudí mladších než 40 rokov s možnosťou odmietnuť vstup. Rozšírime okruh účastných osôb, ktoré budú automaticky presunuté do fondov podľa predvolebnej investičnej stratégie.

 

 • Komplexne zreformujeme tretí pilier. Zavedieme predvolenú stratégiu pre sporiteľstvo po vzore II. piliera. Významne zvýšime konkurenciu fondov v III. pilieri uvoľnením zákonných pravidiel a vstupom nových poskytujúcich subjektov na trh, vrátane fondov z II. piliera. Zvážime zapojenie Sociálnej poisťovne do sprostredkovania platieb a tým zvýšime efektivitu výberu prostriedkov (úspory z rozsahu). 

 

 • Zavedieme pružnejší odchod do dôchodku a flexibilnejšie poberanie čiastočného dôchodku. Upravíme podmienky predčasného dôchodku po 40 rokoch tak, aby boli férové voči ostatným osobám v dôchodkovom veku a motivovali pracovať ľudí, ktorí o to prejavia záujem, aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Zavedieme možnosť postupného flexibilného presunu z trhu práce na dôchodok, napr. vo forme poberania čiastočného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku, ale aj isté obdobie po dovŕšení.

 

 • Opravíme deformácie v systéme invalidných dôchodkov. Zrušíme nespravodlivé skoky v dĺžke odpracovaného obdobia potrebného na získanie nároku na invalidný dôchodok v závislosti od veku. Zvýšime motiváciu osôb poberajúcich invalidný dôchodok pracovať. V súčasnom systéme nastávajú prípady, že zaplatené odvody na starobné poistenie počas poberania invalidného dôchodku nezvyšujú úroveň starobného dôchodku.

 

 • Prehodnotíme systém pozostalostných dôchodkov, ktorý dnes v istých prípadoch neplní ciele sociálneho poistenia a rozšírime jeho dostupnosť. Ide napr. o situáciu, keď vdovský dôchodok klesá s dňom prechodu na starobný dôchodok o polovicu a dochádza tak k dvojitému poklesu príjmu. Pozostalostné dôchodky budú dostupné aj pre ľudí, ktorí dnes z dôvodu nemožnosti uzavrieť manželstvo nemajú na pozostalostný dôchodok nárok.

 

 • Zavedieme nárok na vdovský dôchodok aj pre bezdetné vdovy a vdovcov. 

 

 • Komplexne zreformujeme systém minimálnych dôchodkov. Dnes môže minimálny dôchodok pôsobiť pre časť poistených osôb ako motivácia na optimalizáciu odvodov, keďže odvody zaplatené na istých úrovniach príjmu nezvyšujú finálny dôchodok. Zvážime čiastočne zohľadniť úroveň minimálneho dôchodku aj vo výške predčasného starobného dôchodku. Úroveň minimálnych dôchodkov zosúladíme s úrovňou pomoci v hmotnej núdzi.

 

 • Odstránime nespravodlivosti v rodičovskom dôchodku, ktorý je dnes regresívny, arbitrárny, a v rozpore s princípom ochrany osobných údajov.

 

 • Zvýšime príspevky do II. piliera. Kvôli zavedeniu rodičovského dôchodku bola znížená úroveň príspevkov do druhého piliera. Zvýšenie príspevkov značne zvýši dôchodky budúcich osôb v dôchodkovom veku.

 

 • Zameriame sa na dôchodkovú spravodlivosť pre ženy, ktoré dnes doplácajú na nerovnosť v odmeňovaní aj pri poberaní dôchodku. Umožníme dobrovoľne zdieľať dôchodkové práva pre osoby, ktoré sa starajú o ich spoločné dieťa/deti. Za obdobie, počas ktorého partnerské osoby spolu vychovávajú deti, sa ich odvody do Sociálnej poisťovne sčítajú a v čase dosiahnutia dôchodkového veku budú mať obe osoby za toto obdobie rovnaký dôchodok.

 

 • Naviažeme výšku štátom plateného poistného za rodičov na rodičovskej dovolenke na predošlú mzdu. Odstránime tak diskrimináciu rodičov a nerovnosť, ktorá vzniká pri dôchodkových nárokoch v dôsledku starostlivosti o dieťa a taktiež diskrimináciu žien v situácii tzv. reťazových pôrodov. V prípade rodičov s nízkou predošlou mzdou zostane v platnosti aktuálny výpočet poistného tak, aby nik nedostal menej ako pred zmenou.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare