Prejsť na obsah

Spravodlivý systém

Znížime byrokratické zaťaženie slovenského pôdohospodárstva. Podporíme rozvoj digitalizácie a používanie smart technológií v administratíve pôdohospodárskych subjektov a na úrovni inštitúcií a organizácií v manažérskej kompetencii ministerstva pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka. Kľúčové je pritom, aby štát pri administratíve grantov a výkazov nezahlcoval pôdohospodárov nadbytočnou agendou a nevyžadoval duplicitné dáta. Zavedieme zjednodušené formy vykazovania nákladov na princípe
  • Znížime byrokratické zaťaženie slovenského pôdohospodárstva. Podporíme rozvoj digitalizácie a používanie smart technológií v administratíve pôdohospodárskych subjektov a na úrovni inštitúcií a organizácií v manažérskej kompetencii ministerstva pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka. Kľúčové je pritom, aby štát pri administratíve grantov a výkazov nezahlcoval pôdohospodárov nadbytočnou agendou a nevyžadoval duplicitné dáta. Zavedieme zjednodušené formy vykazovania nákladov na princípe celoeurópskych noriem. Zjednodušíme aplikáciu GSAA.

 

  • Plne podporíme zriadenie povinného registra užívateľov pôdy tak, aby nemohla vznikať duplicita užívateľov parciel a fikcia vzniku nájomného vzťahu. Zavedieme tým transparentný proces prenájmu pôdy vrátane pôdy v správe SPF s dôrazom na životaschopné farmy a aktívnych farmárov a farmárky. Zameriame sa na zosúladenie vlastníckeho práva s istotou dlhodobého farmárskeho podnikania na prenajatej pôde s cieľom podpory dlhodobých investícií do farmárskej praxe. 

 

  • Zavedieme postupy pre dôslednú transparentnosť užívateľských vzťahov, vylúčime predpoklady pre podvodné postupy pri prenájme a obhospodarovaní pôdy. Odstránime diskrimináciu špecifických farmárskych subjektov (napr. neziskové organizácie zabezpečujúce pastvu hospodárskych zvierat, čerstvo založené trvalé kultúry). Posilníme stropovanie dotácií so zameraním na koncového užívateľa výhod.

 

  • Rozbehneme efektívny, spravodlivý a transparentný proces komplexných pozemkových úprav a sceľovania pozemkov. Rozšírime financovanie pre potreby sceľovania pozemkov prostriedkami z druhého piliera SPP. Prijmeme nutnú legislatívu, aby nedochádzalo k ďalšej fragmentácii vlastníctva pozemkov.

 

  • V ŠVPS a RVPS zmeníme dnešný systém s nadmerným zameraním na byrokraciu a pokuty. Zabezpečíme jednoznačnosť a jednotnosť výkladu práva. Pokuty budú metodologicky zjednotené tak, aby primerane zodpovedali spôsobenej hrozbe. 

 

  • Budeme sa zasadzovať o profesionálne, efektívne a transparentné riadenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare