Prejsť na obsah

Služby pre rodiny a deti

Namiesto príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa na Slovensku takmer vôbec nečerpá, zavedieme nový príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do zariadenia predprimárneho vzdelávania až do výšky účelovo vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň predĺžime nárok na tento príspevok pre
 • Namiesto príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa na Slovensku takmer vôbec nečerpá, zavedieme nový príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do zariadenia predprimárneho vzdelávania až do výšky účelovo vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň predĺžime nárok na tento príspevok pre všetky deti až do veku, kedy nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Príspevok je určený na obdobie pokým štát nezabezpečí dostatočné kapacity a kvalitu starostlivosti o deti v rámci služieb poskytovaných štátom.

 

 • Sfunkčníme detské skupiny. Prepracujeme podmienky vzniku detských skupín tak, aby vytvárali vhodné prostredie pre dieťa z hľadiska kvality prostredia, opatery a poskytnutého vzdelávania a zaradíme subjekty poskytujúce túto službu medzi poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Primerane k tomu nastavíme systém ich financovania.

 

 • Zjednotíme systém predprimárneho vzdelávania (jasle a materské školy) pod ministerstvo školstva. 

 

 • Stanovíme základné štandardy kvality starostlivosti, výchovy a vzdelávania aj v zariadeniach ranej starostlivosti o deti (od 0 do 3 rokov) a nástroje kontroly ich dodržiavania, pretože už deti v ranom veku by okrem bežnej starostlivosti mali dostávať kvalitné vzdelávanie. Konkrétne pôjde o stanovenie maximálneho počtu detí na jednu osobu, kvalifikačné požiadavky na starajúce sa osoby, povinnosť mať spracovaný plán výchovy a vzdelávania vrátane formy spolupráce s rodičmi. 

 

 • Spružníme zaraďovanie všetkých typov predškolských zariadení do siete škôl a predškolských zariadení tak, aby sa do nej po splnení podmienok mohli dostať aj alternatívne formy poskytovania predprimárneho vzdelávania. Tým zabezpečíme diverzitu a dáme rodičom na výber.

 

 • Zavedieme férový systém financovania materských škôl založený na normatívnom financovaní podľa vzoru základných škôl.

 

 • Podporíme zachovanie registra poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, ktorý by mal byť diverzifikovaný podľa skupín poskytujúcich subjektov (jasle, detské skupiny, materské školy, alternatívne formy vzdelávania).

 

 • Zdostupníme systém služieb ranej starostlivosti o znevýhodnené deti z marginalizovaných rómskych komunít.

 

 • Posilníme kapacity a kompetencie orgánov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Dnes sú pracovníčky a pracovníci preťažení množstvom prípadov, čo znamená, že jednej rodine/dieťaťu sa vedia venovať maximálne pár dní v roku. To neumožňuje riadne chrániť záujem tých najzraniteľnejších detí v našej spoločnosti. Prehodnotíme model, v ktorom je SPODSK začlenená pod úrady práce s ohľadom na odlišnosť činností a schopnosť plniť svoje poslanie.

 

 • Tolerancia telesných trestov detí v domácom prostredí na Slovensku má dlhodobo alarmujúcu mieru. S účelom odstrániť tento prehliadaný problém navrhneme novelu zákona o rodine a presadíme podporu organizácií šíriacich povedomie o rešpektujúcej výchove detí bez telesných trestov.

 

 • Prehodnotíme sieť Centier pre deti a rodiny a ich fungovanie a zameriame sa na podporu rozšírenia siete profesionálnych pestúnskych rodín vrátane rozšírenia okruhu ľudí, ktorí môžu mať dieťa v spoločnej pestúnskej starostlivosti pre všetky páry. Našou prioritou je zabezpečiť, aby čo najmenej detí bolo umiestnených v CDR a aby čo najviac z nich vyrastalo v rodinnom domácom prostredí. 

 

 • Presadíme opatrenia na ochranu detí pred sexuálnym násilím v CDR, detských táboroch, či iných službách starostlivosti o deti. Jedným z opatrení bude vytvorenie registra poskytovateľov služieb detských pobytových aj nepobytových táborov a spolu s ním aj základných podmienok pre starostlivosť a vedenie detí počas táborov (výpis z registra trestov, povinnosť absolvovať vzdelávací kurz pre animátorov/animátorky a táborových vedúcich osôb). Zároveň v záujme prevencie sexuálneho zneužívania aj pri zachovaní princípu prezumpcie neviny zabránime podozrivým osobám pokračovať v činnosti tam, kde k podozreniu došlo. 

 

 • Pilotne overíme novú inovatívnu sociálnu službu „asistent/ka jednorodiča“. Cieľom tejto služby je pomôcť jednorodičom so starostlivosťou o deti tak, aby mohli pracovať na plný úväzok, prípadne na taký pracovný čas, ako im s ohľadom na ich životné podmienky najlepšie vyhovuje, čím sa zlepší ekonomická situácia danej rodiny. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare