Prejsť na obsah

Rozvoj obehového hospodárstva

Podporíme prechod z odpadového na obehové hospodárstvo a dodržiavanie zákonnej hierarchie nakladania s odpadmi. Legislatívnymi, ekonomickými a plánovacími nástrojmi podporíme rozvoj obehového hospodárstva tak, aby sa prioritne predchádzalo vzniku odpadov, aby sa výrobky používali opätovne, následne recyklovali a až po vyčerpaní predošlých možností spaľovali s využitím energie a čo najmenej skládkovali. Zabezpečíme, aby separovaný zber
  • Podporíme prechod z odpadového na obehové hospodárstvo a dodržiavanie zákonnej hierarchie nakladania s odpadmi. Legislatívnymi, ekonomickými a plánovacími nástrojmi podporíme rozvoj obehového hospodárstva tak, aby sa prioritne predchádzalo vzniku odpadov, aby sa výrobky používali opätovne, následne recyklovali a až po vyčerpaní predošlých možností spaľovali s využitím energie a čo najmenej skládkovali. Zabezpečíme, aby separovaný zber a recyklácia neboli potláčané spaľovaním odpadov s využitím energie. 

 

  • Zabezpečíme množstvový zber odpadov, v ktorom výška poplatku zodpovedá množstvu vyprodukovaných zmesových odpadov v rodinných domoch a rozšírime ho do ďalších obcí a miest tak, aby tento motivačný a spravodlivý spôsob platenia za odpad začal na Slovensku prevládať. 

 

  • Aktívne budeme bojovať proti vzniku nelegálnych skládok. Zvýšime pokuty za nelegálne nakladanie s odpadmi a posilníme kontrolnú činnosť štátnych orgánov. Zlepšíme dostupnosť zberných dvorov, predovšetkým pre tie druhy odpadov, ktoré často končia na nelegálnych skládkach odpadov.

 

  • Vypracujeme a implementujeme kvalitný rámec pre ekomoduláciu, motivujúci výrobcov znižovať negatívne vplyvy obalových a neobalových výrobkov na životné prostredie zvyšovaním ich trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti a nahrádzaním nebezpečných látok. Zrušíme výnimky v oblasti zodpovednosti výrobcov za zabezpečenie zberu a recyklácie a nebudeme udeľovať ďalšie. 

 

  • Podporíme budovanie chýbajúcich kompostární a zariadení pre anaeróbnu digesciu biologicky rozložiteľného odpadu. Doplnením legislatívneho rámca a metodicko-poradenskou podporou skvalitníme separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov. Legislatívnymi a ekonomickými nástrojmi podporíme rozvoj domácej produkcie biometánu z vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov, spĺňajúcej kritéria udržateľnosti.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare