Prejsť na obsah

Rozpočet verejnej správy zameraný na kvalitu života: Príjmy

Našou prioritou je stabilita a nezvyšovanie daní (celkového daňovo-odvodového zaťaženia), ďalej chceme daňami a odvodmi motivovať k ekonomickej aktivite a mať jednoduchý, efektívny a spravodlivý daňový systém. Lepší výber daní využijeme na znižovanie vysokého dlhu a financovanie priorít. Podporíme tak budúci rast ekonomiky, no predovšetkým kvality života.   Podporíme podnikavosť a inovatívnosť väčšou stabilitou systému,
 • Našou prioritou je stabilita a nezvyšovanie daní (celkového daňovo-odvodového zaťaženia), ďalej chceme daňami a odvodmi motivovať k ekonomickej aktivite a mať jednoduchý, efektívny a spravodlivý daňový systém. Lepší výber daní využijeme na znižovanie vysokého dlhu a financovanie priorít. Podporíme tak budúci rast ekonomiky, no predovšetkým kvality života.

 

 • Podporíme podnikavosť a inovatívnosť väčšou stabilitou systému, ale aj nižším daňovo-odvodovým zaťažením práce pre firmy aj ľudí aj ďalšími opatreniami pre jednoduchšie podnikanie a podporu kreatívnych aktivít všetkých zložiek spoločnosti (ľudia, firmy, štát).

 

 • Zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku vrátane rozšírenia použitia zrýchleného odpisovania tak, aby sme motivovali inovovať a tým zvyšovali produktivitu práce aj environmentálnu udržateľnosť v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských firiem.

 

 • Skrátime lehotu potrebnú na to, aby si podnikatelia a podnikateľky mohli odpísať nedobytnú pohľadávku prostredníctvom opravnej položky v plnej výške ako daňovo uznateľný náklad.

 

 • Znížime daňovo-odvodové zaťaženie práce znížením sadzby dane z príjmu právnických aj fyzických osôb a/alebo zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.

 

 • Znížime odvody zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírením odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody.

 

 • Našou prioritou je jednoduchý, efektívny a spravodlivý daňový systém, ktorý podnikateľom či podnikateľkám a ľuďom život zjednodušuje, zamedzuje všetkým možným únikom a je férový naprieč rôznymi typmi zdaňovaných subjektov.

 

 • Boj s daňovými únikmi je pre nás samozrejmosťou. Budeme pokračovať v znižovaní medzery DPH a zameriame sa na úniky aj v ostatných daniach, napríklad zavedením e-faktúry.  

 

 • Oslobodíme fyzické osoby od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako 1 rok. Podporíme tým vyššiu angažovanosť stakeholdingu v domácich spoločnostiach. Tento princíp bude platiť rovnako pre zamestnanecké akcie – tzv. ESOP-y.

 

 • Upravíme zdanenie finančných aktív a investícií do spoločností vrátane alternatívnych foriem investícií (napr. kryptomien) tak, ako to upravujú okolité krajiny Európskej únie.

 

 • Rozšírime možnosti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj na preukázateľne vynaložené služby ako napríklad prototypovanie, certifikácie či vzdelávanie a taktiež na náklady spojené s podporou inteligentného priemyslu (AI, ML) so snahou zvyšovania pridanej hodnoty zachytením svetových trendov.

 

 • Rozšírime možnosti prenosu daňovej straty do budúcnosti (tzv. loss carry forward) v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami predĺžením maximálnej lehoty prenosu a zvýšením maximálneho ročného odpočtu (v pomere k základu dane).

 

 • Umožníme vzájomné započítanie ziskov a strát z podnikania v rámci spoločností v skupine (skupinové zdaňovanie) tak, ako tento koncept realizujú okolité krajiny Európskej únie.

 

 • Žiadne poplatky za elektromerom. Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny – rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže takáto elektrina ani nevstupuje do distribučnej siete. Preto poplatky zrušíme a firmy budú platiť len za elektrinu, ktorú nakúpia zo siete. Je to fér a bude ich to motivovať k výrobe väčšieho objemu “domácej” elektriny zo zelených zdrojov.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare