Prejsť na obsah

Pracovné vzťahy a ochrana príjmu pre 21. storočie

Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. Upravíme predpisy pre štátne inštitúcie tak, aby vybrané skupiny obyvateľstva (napr. rodičia malých detí, ľudia v seniorskom veku) mali nárok na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie. Budeme motivovať súkromných zamestnávateľov, aby obdobný nárok implementovali aj voči zamestnaným osobám.   Upravíme
  • Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. Upravíme predpisy pre štátne inštitúcie tak, aby vybrané skupiny obyvateľstva (napr. rodičia malých detí, ľudia v seniorskom veku) mali nárok na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie. Budeme motivovať súkromných zamestnávateľov, aby obdobný nárok implementovali aj voči zamestnaným osobám.

 

  • Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto status „závislého dodávateľa“ medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.

 

  • Zavedieme jednoduché mikro-podnikanie, ktoré umožní bez administratívnych prekážok vykonávať podnikateľskú činnosť v malom rozsahu aj popri závislej práci 

 

  • Znížime mieru regulácie niektorých povolaní. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom regulovaných povolaní v EÚ. Kým v niektorých prípadoch je regulácia opodstatnená (napr. zdravotníctvo), v mnohých ide najmä o spôsob obmedzenia konkurencie, čo vedie k vyšším spotrebiteľským cenám, znižuje tlak na kvalitu poskytovaných služieb a umožňuje rozmach čiernej práce. 

 

  • Zaviažeme štát ako zamestnávateľa aby všetkým svojim zamestnancom a zamestnankyniam vyplácal dôstojnú mzdu. Výška dôstojnej mzdy je vypočítaná tak, aby typickej rodine umožnila dovoliť si kúpiť všetky základné potreby, zaplatiť dane a odvody a mať malú rezervu na núdzové situácie. 

 

  • Zavedieme zverejňovanie rodových platových rozdielov. Väčšie zamestnávateľské subjekty budú povinné zverejniť informácie o štruktúre povolaní a štruktúre miezd podľa rodovej identity. Cieľom opatrenia bude zamedziť situácii, kedy za rovnakú prácu dostávajú ľudia rôzny plat iba na základe rodovej identity.

 

  • Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Pre štát bude uzatváranie dohôd o študentskej stáži povinnosťou, v súkromnom sektore to bude povinnosť iba v prípadoch, keď stáž presahuje dva mesiace.

 

  • Zavedieme definíciu mobbingu a bossingu do Zákonníka práce. 

 

  • Kompetenčne posilníme inšpektoráty práce a zvýšime dôraz na prevenciu a vzdelávanie zamestnávateľov. 

 

  • Rozšírime nárok na dávku v nezamestnanosti na širší okruh poistených osôb a zabezpečíme motivačnejšie rozdelenie dávky v čase. Odstránime skokovitosť vo výške nároku v závislosti od doby poistenia tak, že nárok na dávku v nižšej sume zabezpečíme aj ľuďom, ktorí boli poistení menej ako dva roky z posledných štyroch. Zároveň zvýšime dávku na začiatku obdobia nezamestnanosti na úroveň predošlej čistej mzdy s postupným klesaním tak, aby motivácia hľadať si zamestnanie časom rástla.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare