Prejsť na obsah

Podpora zamestnanosti a budovanie zručností

Zavedieme komplexnú profiláciu osôb uchádzajúcich sa  o zamestnanie hneď pri evidencii. Zavedieme systematický prístup k odhadu rizika dlhodobej nezamestnanosti na základe charakteristík jednotlivca a miestneho pracovného trhu za účelom najlepšieho nastavenia časovania, štruktúry a intenzity pomoci.    Zavedieme komplexnú a včasnú individualizovanú pomoc najviac znevýhodneným uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie prostredníctvom komunitných služieb.    Upravíme
  • Zavedieme komplexnú profiláciu osôb uchádzajúcich sa  o zamestnanie hneď pri evidencii. Zavedieme systematický prístup k odhadu rizika dlhodobej nezamestnanosti na základe charakteristík jednotlivca a miestneho pracovného trhu za účelom najlepšieho nastavenia časovania, štruktúry a intenzity pomoci. 

 

  • Zavedieme komplexnú a včasnú individualizovanú pomoc najviac znevýhodneným uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie prostredníctvom komunitných služieb. 

 

  • Upravíme aktivačný príspevok tak, aby motivoval ľudí k účasti na najúčinnejších nástrojoch aktivácie vrátane vzdelávania. Pôjde o súčasť komplexnej reformy pomoci v hmotnej núdzi.

 

  • Podporíme možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných formou inkluzívneho trhu pri verejnom obstarávaní. Zámerom je zaviesť administratívne nenáročný spôsob ako obstarávatelia môžu zaviazať dodávajúci subjekt, aby do projektu zapojil aj dlhodobo nezamestnaných resp. znevýhodnených uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie. 

 

  • Zavedieme systém pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Pôjde o kombináciu poradenských služieb a výcviku zručností potrebných na návrat alebo vstup na otvorený trh práce. 

 

  • Zvýšime povinný podiel zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením a sprísnime podmienky náhradného plnenia. 

 

  • Rozšírime využívanie absolventskej praxe. Upravíme pravidlá tak, aby v prípade vzájomnej dohody medzi absolventom/absolventkou a zamestnávateľom musel úrad práce tejto dohode vyhovieť. 

 

  • Zavedieme absolventské zamestnávanie pre absolventov a absolventky stredných a základných škôl. V porovnaní s absolventskou praxou pôjde o schému, ktorá bude obmedzená na ťažšie zamestnateľných mladých ľudí bez vysokej školy s cieľom poskytnúť pracovné skúsenosti v prvom zamestnaní. Zamestnaním absolventa/absolventky na dobu neurčitú bude štát zamestnávajúcemu subjektu preplácať 40 – 60 % mzdových nákladov počas prvých 6 mesiacov.

 

  • Zefektívnime fungovanie úradov práce v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou. Výrazné skvalitnenie služieb občanom a občiankam je možné dosiahnuť zavedením strategického riadenia na základe výkonnostných ukazovateľov, naviazaním časti financovania na dosiahnuté výsledky či systematickým vyhodnocovaním efektívnosti jednotlivých nástrojov.

 

  • Umožníme a budeme finančne motivovať a podporovať zamestnancov a zamestnankyne v čase skrátenej práce, aby sa zúčastňovali vzdelávania a rekvalifikácie. Súčasný systém podpory v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) neumožňuje vzdelávanie zamestnaných osôb počas obdobia podpory, čo je v rozpore s medzinárodnou dobrou praxou.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare