Prejsť na obsah

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Postupne zvýšime investície do výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov tak, aby sme sa priblížili k priemeru EÚ.   V rámci navýšenia zdrojov zabezpečíme aj systematické financovanie výskumnej infraštruktúry (prístroje, laboratóriá, kampusy). Zanalyzujeme súčasnú výskumnú infraštruktúru na Slovensku a naše zapojenie do medzinárodných výskumných infraštruktúr. Na základe analýzy vytvoríme verejný register existujúcej infraštruktúry, ktorý
  • Postupne zvýšime investície do výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov tak, aby sme sa priblížili k priemeru EÚ.

 

  • V rámci navýšenia zdrojov zabezpečíme aj systematické financovanie výskumnej infraštruktúry (prístroje, laboratóriá, kampusy). Zanalyzujeme súčasnú výskumnú infraštruktúru na Slovensku a naše zapojenie do medzinárodných výskumných infraštruktúr. Na základe analýzy vytvoríme verejný register existujúcej infraštruktúry, ktorý spropagujeme smerom k podnikateľskému prostrediu, Podporíme zdieľanie infraštruktúry medzi univerzitami a pripravíme návrhy pre zapojenie sa do medzinárodných výskumných infraštruktúr na pôdoryse European Strategy Forum on Research Infrastructures ( ESFRI).  

 

  • Konsolidujeme implementačné kapacity pre podporu výskumu, vývoja a inovácií do jednej agentúry. Priblížime sa tým štandardu skoro všetkých vyspelých krajín, ktorý umožní zefektívnenie vnútorných procesov a administratívy podporných schém a zvýši prehľadnosť systému. Zabezpečíme väčší dôraz na hodnotenie projektov zahraničnými hodnotiteľmi a ich odmenu priblížime medzinárodným štandardom. Zavedieme pravidelné externé hodnotenie agentúry zamerané na konflikt záujmov a na nastavenie procesov posudzovania a schvaľovania projektov a odporúčania pre zlepšenie. Hodnotenie budú robiť prioritne odborníci zo zahraničia s expertízou v posudzovaní projektov a administrovaní grantov napr. v rámci Horizontu Európa.

 

  • Zjednodušíme implementáciu grantových výziev a znížime byrokratickú záťaž na pleciach žiadateľov a žiadateliek. Zjednotíme pravidlá a procesy naprieč grantovými výzvami, odstránime tzv. „gold plating“, teda požiadavky nad rámec pravidiel EÚ, eliminujeme opakované  kontroly jedného projektu, zjednodušíme verejné obstarávanie  a zavedieme centrálny web, na ktorom budú informácie o všetkých druhoch podpory z domácich aj európskych zdrojov dostupných na Slovensku.

 

  • Podporíme verejné výskumno-vývojové organizácie, ako aj firmy pri účasti v Horizonte Európa. Subjektom pomôžeme s prípravou projektov a automaticky zabezpečíme spolufinancovanie tam, kde je to podmienka grantu. Vysoko hodnoteným projektom, ktoré nezískali financovanie (Seal of Excellence, Reaching threshold) zabezpečíme automatické financovanie zo štátnych zdrojov. Vytvoríme nástroje na prilákanie skúsených výskumníkov a výskumníčok a akademických zamestnancov/zamestnankýň zo zahraničia. Podporíme vznik a rozvoj doktorandských a post-doktorandských škôl. Nadviažeme na plánované grantové schémy z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré umožnia domácim a zahraničným výskumníkom a výskumníčkam financovať kvalitný tím a výdavky na výskum. Pre účely väčšieho prepojenia výskumu na prax zavedieme profesijné doktoráty.

 

  • Podporíme budovanie Centier aplikovaného výskumu, ktoré pomôžu efektívnejšej spolupráci biznisu s akademickým prostredím podľa vzoru v ostatných európskych krajinách, napr. Nemecko (Fraunhofer), Fínsko (VTT), Dánsko (DTI) a pod.

 

  • Podporíme systematickú spoluprácu s našimi občanmi v zahraničí, aby sa zvýšilo ich angažovanie na Slovensku, prípadne ich šanca na návrat.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare