Prejsť na obsah

Nemocnice prevedieme do 21. storočia

Vytvoríme jednotný centrálny riadiaci orgán pre všetky štátne nemocnice. Úlohou tohto orgánu bude koordinované riadenie ekonomických, investičných, medicínskych, vzdelávacích a iných procesov, ktorých centralizácia je nevyhnutnou cestou k ozdraveniu štátnych nemocníc a stanoveniu jednotnej, dlhodobej a nemennej stratégie pre všetky štátne nemocnice. Či už pôjde o spoločné vyjednávania pri dodávkach služieb, rozpočtovanie a účtovníctvo, vyjednávaní
 • Vytvoríme jednotný centrálny riadiaci orgán pre všetky štátne nemocnice. Úlohou tohto orgánu bude koordinované riadenie ekonomických, investičných, medicínskych, vzdelávacích a iných procesov, ktorých centralizácia je nevyhnutnou cestou k ozdraveniu štátnych nemocníc a stanoveniu jednotnej, dlhodobej a nemennej stratégie pre všetky štátne nemocnice. Či už pôjde o spoločné vyjednávania pri dodávkach služieb, rozpočtovanie a účtovníctvo, vyjednávaní s poisťovňami, rozvoj ľudských zdrojov, investičné činnosti, plánovanie a rozloženie výkonov, využitia lôžok a personálu, vzdelávanie novej generácie a ich rotácie, alebo iné. Či už pre sledovanie výkonnosti alebo informovanie pacientov a personálu budeme čo najviac dát zverejňovať a vytvárať z nich aj pre účely pacientov rebríčky kvality.

 

 • Zavedieme jednotný informačný systém do všetkých nemocníc v pôsobnosti štátu. Množstvo činností, ktoré dnes zdravotníci a zdravotníčky vykonávajú v nemocniciach, sa môže eliminovať vďaka softvéru ktorý zaznamená rozdelenie služieb, objednávanie pacientov a pacientok, ich pohyb po oddeleniach a vyšetreniach, vydávanie liekov, zdieľanie dát medzi poskytovateľmi, vykazovanie pre poisťovne a ostatné činnosti, ktoré zdržujú zdravotnícky personál od starostlivosti o pacientov a pacientky.

 

 • V čo najväčšej miere zavedieme verejné výberové konania na riaditeľské, primárske a prednostovské posty spolu s povinnosťou prezentovať projekt rozvoja oddelení a kliník, ktorý budú musieť títo vedúci pracovníci a pracovníčky pravidelne odpočtovať.

 

 • Zavedieme poriadok a spravodlivosť do financovania nemocníc. Budeme pokračovať v zavádzaní systému DRG a dohliadneme na to, aby všetky zdravotné poisťovne platili za rovnaké prípady rovnaké sumy a ich platby odrážali reálne náklady nemocníc na liečbu. Do systému DRG zahrnieme aj vyšetrovacie zložky, jednodňové chirurgie a prípadne aj doliečovaciu starostlivosť. Cieľom bude motivovať nemocnice k čo najväčšej efektivite pri poskytovaní komplexnej starostlivosti tak, aby pacient či pacientka nemuseli blúdiť systémom.

 

 • Zavedieme motivačné platové ohodnotenie personálu. Tzv. platový automat síce garantuje určitú stabilitu, ale neodmeňuje podľa výkonu viac tých najaktívnejších a najkvalitnejších lekárov a lekárky a ostatný personál. Prostriedky smerujúce na mzdy personálu budeme preto podmieňovať lepším výkonom a kvalitou pre pacientstvo.

 

 • Budeme pokračovať v procese špecializácií nemocníc v rámci optimalizácie siete s cieľom dosiahnutia vyššej kvality a bezpečnosti pre pacientov a pacientky a zároveň budeme dohliadať na to, aby bol proces kategorizácie apolitický a vysoko odborný. Budeme rovnako rozvíjať aj menšie okresné nemocnice, aby sa v nich koncentrovala ambulantná starostlivosť, jednodňová chirurgia, diagnostické metódy, stacionáre, doliečovaciu a rehabilitačnú starostlivosť a iné služby, ktoré majú byť k občiankam a občanom čo najbližšie.

 

 • Vytvoríme investičný plán na najbližších 10 rokov na kompletnú obnovu a výstavbu všetkých univerzitných a fakultných nemocníc. Prioritou bude mať čo najskôr dokončené tri nové univerzitné nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine.

 

 • V Bratislave budeme presadzovať výstavbu novej štátnej koncovej a komplexnej univerzitnej nemocnice, ktorá bude obsahovať všetky špecializované ústavy (onkologický, detský, srdcovo-cievny), nový kampus pre lekársku fakultu a stredné zdravotnícke školy. Zoptimalizujeme aj súčasnú zastaranú sieť kampusov v Bratislave. 

 

 • Prehodnotíme sieť ambulantnej pohotovostnej služby a všade, kde sa to bude dať, budeme presúvať tieto služby do nemocníc k urgentným príjmom, čím vzniknú nové nízkoprahové urgentné príjmy.

 

 • Zavedieme nárok pre dlhodobú, doliečovaciu a paliatívnu starostlivosť a naviažeme ho na nárok pacienta/pacientky pri zdravotnej starostlivosti. Bude úlohou poisťovne previesť pacientku či pacienta celým procesom liečenia. Spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny vytvoríme kombinovaný model financovania dlhodobej starostlivosti.

 

 • Príspevky na starostlivosť nebudú smerovať do zariadení, ale priamo k ľuďom. Tí, si vyberú, či chcú ísť do zariadenia, alebo si pomocou nich zaobstarajú individuálnu pomoc priamo doma. Budeme preferovať komunitnú dlhodobú starostlivosť, ktorá je najbližšie k domovu, prípadne priamo v domove odkázaného človeka.

 

 • Prioritne budeme podporovať paliatívnu starostlivosť v domovoch a komunitách, ale pre prípadnú potrebu rozšírime a humanizujeme aj kapacity paliatívnych oddelení a mobilných hospicov. 

 

 • Spolu s odbornými spoločnosťami spravíme komplexnú revíziu vzdelávacích programov a zavedieme jasné „cestovné vzdelávacie mapy“ a vynútiteľné povinnosti školiacich osôb, aby sa nedialo, že študenti a študentky nebudú pripustení k cirkuláciám, alebo na nich nebudú mať školitelia či školiteľky čas. 

 

 • Určíme vzdelávacie kvóty a povinnosti pre nemocnice a zavedieme finančné motivácie pre školiace osoby a vzdelávacie inštitúcie na aktívnu výchovu novej generácie zdravotníkov a zdravotníčok. Každý študent/študentka bude mať prideleného konkrétneho školiteľa/školiteľku, ktorý bude aj finančne hodnotený podľa merateľných indikátorov – hlavne dodržiavanie harmonogramu a kvality vzdelávania. 

 

 • Zastavíme bezcieľne navyšovanie počtu študentstva bez reálnych investícií do vzdelávacej infraštruktúry a pedagogického personálu, aby sme zamedzili ďalšiemu znižovaniu kvality vzdelávacieho procesu.

 

 • Zavedieme priamo na fakultách vzdelávacie kurzy komunikácie s pacientkou/pacientom, manažmentu ambulancie a finančnej gramotnosti najmä v súvislosti s vykazovaním a platobnými mechanizmami voči zdravotným poisťovniam. 

 

 • Budeme pravidelne investovať aj do vzdelávacej infraštruktúry. Či už to budú investície do moderných pomôcok (vrátane trenažérov a virtuálnej reality), alebo budovanie nových kampusov v rámci fakultných a univerzitných nemocníc, ktoré budeme budovať a obnovovať. Začneme tiež s podporou výstavby nových simulačných centier popri veľkých štátnych nemocniciach a fakultách. 

 

 • V rámci štátnych nemocníc vytvoríme škôlky, ktoré odbremenia zamestnanectvo a zároveň budú budovať základy záujmu o zdravotnícke povolania.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare