Prejsť na obsah

Investičný a výstavbový proces

Zavedieme efektívne a stabilné investičné plánovanie. Zabezpečíme, aby mal každý rezort pripravený dlhodobý priorizovaný investičný plán, ktorý bude záväzný. Financovanie rezortov bude vychádzať z investičného plánu, vďaka čomu bude stabilné a predvídateľné. Projekty do investičného plánu budú vyberané v súlade s dlhodobou stratégiou po preverení relevantných alternatív na riešenie danej potreby a na základe analýzy
  • Zavedieme efektívne a stabilné investičné plánovanie. Zabezpečíme, aby mal každý rezort pripravený dlhodobý priorizovaný investičný plán, ktorý bude záväzný. Financovanie rezortov bude vychádzať z investičného plánu, vďaka čomu bude stabilné a predvídateľné. Projekty do investičného plánu budú vyberané v súlade s dlhodobou stratégiou po preverení relevantných alternatív na riešenie danej potreby a na základe analýzy návratnosti. V investičnej politike budeme dôsledne dodržiavať princípy hodnoty za peniaze.

 

  • Zjednodušíme, zrýchlime a zvýšime kvalitu prípravy stavebných projektov. Zvýšime kvalitu posúdenia projektov vo fáze štúdie uskutočniteľnosti tak, aby jej výsledkom bol výber optimálnej alternatívy, čo zníži riziko komplikácií v ďalších fázach prípravy. Zjednotíme vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a územné rozhodnutie do jedného územného konania. Tým zvýšime kvalitu posúdenia projektu na jeho začiatku a ušetríme čas minimalizovaním duplicitných procesov a dodatočných úprav. 

 

  • Prijmeme kroky na urýchlenie procesu verejného obstarávania. Zabezpečíme, aby sa dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovala v podrobnosti ako realizačný projekt. Vďaka tomu eliminujeme nekonečné dopytovania počas VO a zvýšime presnosť odhadu nákladov projektu. Zoptimalizujeme proces VO po vzore najlepšej zahraničnej praxe. 

 

  • Posilníme interné kapacity rezortov na prípravu projektov. Štúdie uskutočniteľnosti budú vypracované prevažne interne, čo povedie k zlacneniu a urýchleniu ich prípravy. Posilníme manažérsku zodpovednosť a projektový manažment v štátnych organizáciách zodpovedných za prípravu najväčších investičných projektov.

 

  • Vytvoríme metodiku pre výber optimálneho technického riešenia. Podľa zahraničnej praxe stanovíme štandardy parametrov navrhovaných ciest, tratí a budov vzhľadom na výhľadovú potrebu. Preferované budú čo najefektívnejšie riešenia. Drahšie riešenia bude možné použiť až po preukázaní ich opodstatnenosti. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare