Prejsť na obsah

Finančná podpora rodín

Zavedieme systematický monitoring a hodnotenie účinnosti sociálnych dávok s účelom ich optimálneho nastavenia.    Zjednotíme sumu rodičovského príspevku a zavedieme flexibilitu jeho poberania. Odstránime dvojaký meter pri nároku na rodičovský príspevok a zavedieme jednotnú sumu pre každého oprávneného rodiča. Flexibilita rodičovského príspevku sa prenesie do dvoch rovín. Rodičia si budú môcť skrátiť dĺžku čerpania rodičovského
  • Zavedieme systematický monitoring a hodnotenie účinnosti sociálnych dávok s účelom ich optimálneho nastavenia. 

 

  • Zjednotíme sumu rodičovského príspevku a zavedieme flexibilitu jeho poberania. Odstránime dvojaký meter pri nároku na rodičovský príspevok a zavedieme jednotnú sumu pre každého oprávneného rodiča. Flexibilita rodičovského príspevku sa prenesie do dvoch rovín. Rodičia si budú môcť skrátiť dĺžku čerpania rodičovského príspevku tak, že si zvolia dĺžku poberania v rozsahu od 2 do 3 rokov. Takáto zmena umožní lepšie zohľadniť individuálne rozhodnutia o momente návratu do práce a zabezpečí vyšší mesačný príjem do rodinného rozpočtu v čase, keď jeden z rodičov zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Zároveň zavedieme možnosť odloženia si časti rodičovského príspevku (maximálne 6 mesiacov) na neskoršie obdobie v období medzi 3 rokmi veku dieťaťa až do troch mesiacov po jeho nástupe na povinnú školskú dochádzku.  

 

  • Presadíme vyššiu mieru flexibility materskej, resp. otcovskej dovolenky. Umožníme obom rodičom, aby si obdobie rodičovskej dovolenky mohli rozdeliť na maximálne tri menšie časové úseky (napríklad 3-krát po 2 mesiace).

 

  • Naviažeme výšku štátom plateného poistného za rodičov na rodičovskej dovolenke na predošlú mzdu. Odstránime tak diskrimináciu rodičov a nerovnosť, ktorá vzniká pri dôchodkových nárokoch v dôsledku starostlivosti o dieťa a taktiež diskrimináciu žien v situácii tzv. reťazových pôrodov. V prípade rodičov s nízkou predošlou mzdou zostane v platnosti aktuálny výpočet poistného tak, aby nik nedostal menej ako pred zmenou.

 

  • Zabezpečíme spravodlivosť príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok dorovnáme pre všetky deti bez ohľadu na poradie ich narodenia. Pre matky, ktoré nesplnia podmienku pravidelnej účasti na gynekologických prehliadkach, poskytneme pomoc formou materiálneho balíčka. Ide o nástroj, ktorý preukázateľne znižuje riziko dojčenskej úmrtnosti v prostredí generačnej chudoby.

 

  • Zavedieme popôrodnú dávku v šestonedelí, ktorou nahradíme otcovské voľno po narodení dieťaťa tak, aby ju mohla čerpať aj iná osoba okrem otca, ak sa namiesto otca spolu s matkou stará o dieťa. Zároveň čerpanie tejto dávky nebude mať dopad na dĺžku poberania materskej pre osobu, ktorá si ju uplatní. 

 

  • Zrealizujeme reformu systému výživného. S cieľom minimalizovať negatívne dopady na rodinné rozpočty pri nepravidelnosti či výpadkoch úhrad výživného zo strany povinného rodiča zavedieme systém, v ktorom štát preberá záruku za finančné zabezpečenie detí z rodín, v ktorých je jeden z rodičov povinný platiť výživné. Oprávnenej osobe bude výživné uhrádzať priamo štát, ktorému bude určené výživné uhrádzať povinný rodič. 

 

  • Zabezpečíme rovnosť pre všetky deti. Rovnosť prístupu k finančnej podpore rodín bez ohľadu na rodovú identitu rodičov by mala byť samozrejmosťou. Voľno po narodení dieťaťa, materská aj rodičovská dovolenka, ako aj ošetrovné a akékoľvek dávky viažuce sa na rodičovstvo budú dostupné pre všetkých rodičov bez rozdielu.

 

  • Podporíme jednorodičovské domácnosti. Presadíme jednotnú definíciu jednorodiča, ktorá bude mať ukotvenie v zákone o rodine a odraz v nadväzujúcich osobitných právnych predpisoch. Budeme odstraňovať prekážky, ktorým jednorodičia čelia a pomáhať im zjednodušiť ich znevýhodnenú situáciu od posilnenia pracovnoprávnej ochrany (napr. zvýšený počet dní pracovného voľna pri sprevádzaní dieťaťa v zdravotníckom zariadení) až po navýšenie vybraných sociálnych dávok pre jednorodičov. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare