Prejsť na obsah

Energetika

Zavedieme princíp „čo robíš za elektromerom je tvoja vec“ pre firmy aj domácnosti. Rôzne poplatky v konečných cenách elektriny sa nebudú vzťahovať na elektrinu vyrobenú a spotrebovanú u toho istého odberajúceho subjektu, čo podporí podnikajúcich ľudí, výrazne zníži ceny energie vyrobenej na mieste spotreby a bude motivovať k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie (OZE).   Umožníme
 • Zavedieme princíp „čo robíš za elektromerom je tvoja vec“ pre firmy aj domácnosti. Rôzne poplatky v konečných cenách elektriny sa nebudú vzťahovať na elektrinu vyrobenú a spotrebovanú u toho istého odberajúceho subjektu, čo podporí podnikajúcich ľudí, výrazne zníži ceny energie vyrobenej na mieste spotreby a bude motivovať k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

 

 • Umožníme rozvoj zelenej energie odstránením legislatívnych, administratívnych a technických prekážok. Zefektívnime povoľovacie procesy pre pripojenie do siete zjednotením postupov prevádzky distribučných spoločností a zverejňovaním informácií o dostupnej kapacite na internete. Rovnako tak pripravíme plán uvoľňovania kapacít v budúcnosti. Odstránime bariéry v podobe sieťových poplatkov (upravíme výpočet pripojovacích poplatkov, G-komponentu a poplatkov za spotrebu z vlastnej výroby). Zvýšime voľnú kapacitu na pripájanie do sústavy odstraňovaním technických úzkych miest a zjednotením metodiky na výpočet voľnej kapacity. 

 

 • Uľahčíme domácu výrobu elektriny a vytvoríme podmienky pre energetické komunity a prosumerov, teda odberateľov, ktorí si sami vyrábajú časť vlastnej elektriny. Dáme ľuďom, firmám a samosprávam možnosť vyrábať a spotrebovať vlastnú energiu. Napríklad bytové domy či samosprávy s viacerými budovami budú mať možnosť predávať elektrinu nielen distribučným firmám, ale aj priamo iným odberajúcim subjektom. 

 

 • Znížime poplatky v konečných cenách elektrickej energie, najmä TSS, TPS, odvodu do NJF, tarify za prenos a tarify za rezervovanú kapacitu prostredníctvom fiškálne neutrálnych opatrení (napr. audity s účelom väčšej efektivity v NFJ). Vďaka identifikovanej úspore prehodnotíme transfer pre NJF zo štátneho rozpočtu a znížime výšku odvodu do NJF pre konečných spotrebiteľov elektriny.

 

 • Ako akcionár SE a.s. dohliadneme na bezpečnú dostavbu Mochoviec 4 a kontrolu nákladov. Pre prípadné ďalšie jadrové projekty uplatníme trhový princíp.

 

 • Presadíme, aby systematická a komplexná obnova budov a postupná transformácia sústav CZT na moderné nízkoteplotné systémy boli súčasťou jedného integrovaného procesu. 

 

 • Podporíme koordinovaný rozvoj udržateľnej energetickej politiky na úrovni regiónov a dobudujeme odborné kapacity Regionálnych centier udržateľnej energetiky pre prechod k bezuhlíkovej ekonomike a vyššej miere energetickej sebestačnosti.

 

 • Zabezpečíme aktualizáciu a doplnenie kritérií udržateľnosti pre energetické využívanie lesnej biomasy na Slovensku a ich uplatňovanie pri všetkých verejných podporných programoch a projektoch, ktoré sú súčasťou plnenia národných cieľov pre obnoviteľné zdroje. Pre vodnú energiu a ostatné obnoviteľné zdroje energie budú prijaté kritériá udržateľnosti na základe aktuálnych vedeckých poznatkov.

 

 • Posilníme vzdelávanie v sektoroch obnovy domov a zelených zdrojov energie formou študijných programov, rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov. 

 

 • Zrealizujeme program pre zníženie energetickej chudoby. Prioritou programu bude zvýšenie ekonomickej stability a energetickej efektívnosti domov ľudí trpiacich, alebo ohrozených energetickou chudobou a zabezpečenie ich zásobovania teplom a elektrinou.

 

 • Zrušíme škodlivé dotácie fosílnych palív, ako napr. fakultatívne oslobodenia zo spotrebnej dane.

 

 • Podporíme rozvoj domácej produkcie biometánu, ktorý splní kritéria udržateľnosti, so zameraním na vytriedené biologicky rozložiteľné odpady. Ekonomickými nástrojmi zvýšme podporu triedeného zberu bioodpadov a stanovíme cieľ minimálneho podielu biometánu v zemnom plyne. Uľahčíme podmienky pripájanie biometánových staníc do distribučnej sústavy a skrátime proces pripojenia.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare