Prejsť na obsah

Efektívne, produktívne a kvalitné súdy

Zavedieme nový systém efektívneho riadenia súdov. Jeho základnými piliermi budú nový súdny elektronický register a elektronický spis, mesačné a výročné správy fungovania súdov a nástroje pre efektívne pokrytie potrebných kapacít, napríklad dočasné alebo trvalé preradenie sudcov či sudkýň z menej zaťažených súdov na súdy s vyššou zaťaženosťou, okamžitá náhrada za sudkyne/sudcov s prerušeným výkonom alebo pri dlhodobej absencii
 • Zavedieme nový systém efektívneho riadenia súdov. Jeho základnými piliermi budú nový súdny elektronický register a elektronický spis, mesačné a výročné správy fungovania súdov a nástroje pre efektívne pokrytie potrebných kapacít, napríklad dočasné alebo trvalé preradenie sudcov či sudkýň z menej zaťažených súdov na súdy s vyššou zaťaženosťou, okamžitá náhrada za sudkyne/sudcov s prerušeným výkonom alebo pri dlhodobej absencii či dočasné prijatie dodatočných členov/členiek sudcovského tímu. 

 

 • Vytvoríme kvalitné podmienky pre kvalitných sudcov a sudkyne.

 

  • Výber a príprava sudcovského a úradníckeho personálu bude zahŕňať povinnú intenzívnu prípravu sudcov a sudkýň pred vstupom do systému podľa zvolenej špecializácie zameranej na interné a zákonné procesy, etické dilemy a spravodlivé rozhodovanie, vedenie pojednávaní, manažment oddelenia a vedenie ľudí. Výber by sa mal rozdeliť do viacerých fáz vrátane skúšobného obdobia podľa holandského modelu výberu a prípravy sudcov/sudkýň.
  • Podporíme rozvoj sudkýň a sudcov vrátane najlepšej praxe a tréningov zameraných na vedenie pojednávaní a odôvodňovanie rozhodnutí a ich zrozumiteľnú komunikáciu, vzorové rozhodnutia s dôrazom na ich stručnosť a zrozumiteľnosť, online konzultácie právnych otázok medzi sudcami/sudkyňami a mentoring.
  • Podporíme profesionálne podmienky pre sudcovské tímy, ktoré zahŕňajú vytvorenie kariérneho systému pre súdnych úradníkov a úradníčky a investíciu do ich finančného ohodnotenia tak, aby nebolo pravidlom, že sudcovské tímy nie sú obsadené, alebo sú obsadené nekvalitnými ľuďmi. Potrebná je tiež investícia do kapacít sudcovských tímov, aby mohlo byť plne aplikované pravidlo, že sudca/sudkyňa nemá vykonávať činnosti a úkony, ktoré je plne schopná urobiť osoba s nižšou kvalifikáciou. 
  • Manažment sudcovského tímu musí mať v kompetencii najmä sudca/sudkyňa, ktorého osoba predsedajúca súdu v tejto oblasti len kontroluje. Ak má mať sudca či sudkyňa plnú zodpovednosť za súdne oddelenie a za plnenie stanovených cieľov, musí disponovať adekvátnymi personálnymi a manažérskymi právomocami voči osobám svojho sudcovského tímu. 

 • Zabezpečíme férové a objektívne hodnotenie výkonu sudkýň a sudcov. Zavedieme hodnotenie výkonu založené na meraní efektivity, produktivity a kvality. Do systému hodnotenia zahrnieme aj spätnú väzbu verejnosti a budeme vyvodzovať zodpovednosť v prípade slabého výkonu.

 

 • Presadíme povinnosť sudcov a sudkýň komunikovať s verejnosťou. Súčasťou dobre fungujúceho justičného systému je aj schopnosť sudcov/sudkýň obhájiť svoje rozhodnutia pred verejnosťou.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare