Prejsť na obsah

Efektívna ochrana ľudských práv a podpora rozmanitej spoločnosti

Budeme hľadať možnosti vytvorenia jednej ľudskoprávnej strechy, pod ktorú by spadali inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v situácii zásahu do ich základných práv a slobôd. Dnes je táto pomoc roztrieštená do niekoľkých inštitúcií (verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), čo je klientsky,
  • Budeme hľadať možnosti vytvorenia jednej ľudskoprávnej strechy, pod ktorú by spadali inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v situácii zásahu do ich základných práv a slobôd. Dnes je táto pomoc roztrieštená do niekoľkých inštitúcií (verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), čo je klientsky, odborne aj ekonomicky neefektívne.

 

  • Presadíme prijatie etického kódexu poslancov a poslankýň NR SR. V parlamentných rozprávach bežne a pravidelne zaznievajú nenávistné prejavy namierené proti konkrétnym skupinám obyvateľstva. Preto považujeme za dôležité, aby bol prijatý etický kódex poslancov a poslankýň NR SR a novelizovaný rokovací poriadok tak, aby bola za výroky podnecujúce nenávisť zavedená efektívna disciplinárna zodpovednosť s primeranými sankciami. 

 

  • Navrhneme novelizáciu Antidiskriminačného zákona a opatrenia na jeho implementáciu s cieľom zvýšiť efektívnosť prevencie a odstraňovania diskriminácie.

 

  • Budeme sa zasadzovať za znižovanie stereotypného vnímania menšín. Podporíme programy a preventívne aktivity vedúce k znižovaniu stereotypného vnímania jednotlivých menšín, smerujúce ku vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a  k rozvoju kritického myslenia s cieľom odbúravať predsudky o Rómoch a Rómkach,  LGBTI+ ľuďoch, osobách s utečeneckou skúsenosťou či menšinovou náboženskou príslušnosťou. 

 

  • Odbúravanie predsudkov voči Rómom a Rómkam nie je možné bez zlepšenia ich socio-ekonomického postavenia. Dosiahnutie rovnosti Rómov a Rómok vyžaduje dlhodobé riešenia v boji s generačnou chudobou vo všetkých oblastiach sociálnej inklúzie – vo vzdelávaní, bývaní, zamestnaní, či zvýšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorým sa  venujeme v jednotlivých programových oblastiach.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare