Prejsť na obsah

Dostupnosť bývania

Zavedieme možnosť garantovaného predĺženia splácania hypotéky a hypotekárnych prázdnin ako opatrenia na zmiernenie dopadov zvýšených úrokových sadzieb.   Zdostupníme štátnu pôžičku na bývanie s nekomerčným úrokom vďaka ešte nižšiemu úroku a zvýšeniu maximálne načerpanej sumy podľa cenových máp nehnuteľností, s možnosťou čerpať pôžičku aj pre združené skupiny fyzických osôb alebo stavebných spoločenstiev s cieľom podpory
  • Zavedieme možnosť garantovaného predĺženia splácania hypotéky a hypotekárnych prázdnin ako opatrenia na zmiernenie dopadov zvýšených úrokových sadzieb.

 

  • Zdostupníme štátnu pôžičku na bývanie s nekomerčným úrokom vďaka ešte nižšiemu úroku a zvýšeniu maximálne načerpanej sumy podľa cenových máp nehnuteľností, s možnosťou čerpať pôžičku aj pre združené skupiny fyzických osôb alebo stavebných spoločenstiev s cieľom podpory komunitného bývania. Reforma taktiež umožní čerpať pôžičku jednotlivým osobám alebo všetkým párom bez podmienky uzavretia manželstva a so splnením podmienky horného a dolného príjmu, ktorý bude nanovo stanovený aj pre jednotlivca. Zvýšime aj doterajšiu maximálnu vekovú hranicu pre získanie takejto pôžičky. Novou možnosťou bude získanie skupinovej pôžičky pre viaceré žiadajúce fyzické osoby v združenej žiadosti, alebo pre stavebné spoločenstvá, čo umožní rozvoj tzv. komunitného bývania. 

 

  • Príspevok na úhradu nákladov na bývanie.  Príspevok na bývanie bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi tak, aby mohol byť poskytovaný širšiemu okruhu nízkopríjmových domácností. Cieľom je znížiť energetickú chudobu, zlepšiť finančnú dostupnosť bývania a vytvoriť adresný a rozpočtovo zodpovedný nástroj na boj proti energetickým krízam. Príspevok bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 % príjmu domácnosti. Nákladový strop zabezpečí, že príspevok nebude vyplácaný domácnostiam s nadpriemernými príjmami.

 

  • Podporíme dostupnosť bývania vďaka pilotnému národnému projektu kontaktných centier pre bývanie na úrovni najväčších miest. Projekt podporí samosprávy pri vzniku a prevádzke kontaktných centier pre bývanie, ktoré obyvateľstvuposkytnú komplexné informácie o možnostiach vlastníckeho alebo verejného nájomného bývania. Centrá budú asistovať pri žiadostiach o štátne pôžičky na bývanie pre jednotlivé osoby a obce, alebo budú asistovať osobám ohrozeným bytovou krízou.

 

  • Zrealizujeme akčné kroky v rámci Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva v rámci medzinárodných záväzkov SR ukončiť pouličné bezdomovectvo do roku 2030. Aktuálne platná koncepcia obsahuje všetky zásadné rámce smerujúce k systematickému ukončovaniu bezdomovectva. Tie doplníme o ambiciózny akčný plán s detailnými aktivitami, merateľnými ukazovateľmi, termínmi a financovaním, čo povedie ku skutočnej prevencii straty domova a ukončovaniu bezdomovectva jednotlivcov a rodín. 

 

  • Iniciujeme úpravu legislatívy s cieľom legalizácie technicky vyhovujúcich existujúcich obydlí a vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, čo je nevyhnutným krokom pre prípravu infraštruktúry a podporu projektov výstavby sociálneho nájomného bývania. Budeme podporovať najmä také projekty, ktoré vedú k desegregácii ľudí z MRK vo všetkých obciach a mestách, ktoré disponujú možnosťami výstavby nájomného bývania v blízkosti intravilánu obce. Zvlášť sa budeme sústrediť na vylúčené komunity v mimoriadne nevyhovujúcich podmienkach, ako je nedostupnosť pitnej vody či blízkosť envirozáťaží.

 

  • Podporíme vznik a rozvoj projektov komunitného bývania pre ľudí v seniorskom veku, ktoré bude spojené s dostupnými (zdieľanými) službami. 

 

  • Podporíme vznik a rozvoj nábytkových bánk na princípe cirkulárnej ekonomiky, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom zo zraniteľných skupín so zariadením bývania obzvlášť v meniacej sa životnej situácii (napr. sťahovanie, narodenie dieťaťa, nástup dieťaťa do školy).

 

  • Podporíme poskytovanie sociálneho poradenstva v obecných bytových fondoch, vďaka čomu najzraniteľnejší nájomníci neprídu o obecné nájomné bývanie a samosprávam sa nebude prehlbovať dlh na nájomnom. Podpora bude financovaná prostredníctvom národného projektu a spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare