Prejsť na obsah

Dostupnosť bytov

Znížime ceny bytov vďaka urýchleniu výstavby prostredníctvom zmien v stavebnom zákone s dôrazom na zachovanie verejnej kontroly stavebných procesov. Prehodnotíme schvaľovacie procesy vo výstavbe s cieľom ich zrýchlenia a zjednodušenia so špeciálnym dôrazom na pružnejšiu výstavbu obecných nájomných bytov. Špecificky upravíme podmienky pre obecné nájomné bývanie, aby bola výstavba ešte jednoduchšia, rýchlejšia a s dôrazom
 • Znížime ceny bytov vďaka urýchleniu výstavby prostredníctvom zmien v stavebnom zákone s dôrazom na zachovanie verejnej kontroly stavebných procesov. Prehodnotíme schvaľovacie procesy vo výstavbe s cieľom ich zrýchlenia a zjednodušenia so špeciálnym dôrazom na pružnejšiu výstavbu obecných nájomných bytov. Špecificky upravíme podmienky pre obecné nájomné bývanie, aby bola výstavba ešte jednoduchšia, rýchlejšia a s dôrazom na kvalitu bývania. To všetko v súlade so zachovaním verejnej kontroly výstavby a dôrazom na zmierňovanie environmentálnej záťaže. 

 

 • Podporíme zvýšenie počtu obecných nájomných bytov vďaka viacerým zmenám vo fungovaní financovania výstavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Príspevok na výstavbu zo ŠFRB bude stanovený a pravidelne valorizovaný aj na základe regionálnych rozdielov cien výstavby nehnuteľností. Umožníme výstavbu spojených funkcií bývania a sociálnych služieb, na ktorú bude možné čerpať z fondu financovanie a špeciálne zvýhodníme tie prijímajúce subjekty, ktoré sa zaviažu vystavať stanovené percento nájomných bytov pre vybrané spoločensky potrebné profesie (učiteľstvo, zdravotnícky personál) na úrovni štátu. Vytvoríme nový program financovania zo strany ŠFRB, ktorý umožní samosprávam nielen výstavbu obecných nájomných bytov, ale aj zakúpenie bytov z komerčného trhu. Stanovíme aj flexibilnejšie pravidlá pre určovanie ceny nájmu bytu vo verejnom nájomnom sektore, resp. v nájomných bytoch postavených s príspevkom verejných prostriedkov tak, aby zohľadňoval meniace sa príjmy domácností, ako aj rastúce náklady na výstavbu a prevádzku bytov, resp. Infláciu.

 

 • Zvýšime počet bytov v nájomnom bývaní miest a obcí vďaka zavedeniu povinnosti pre vlastníkov nehnuteľností pri odpredaji ponúknuť najprv túto nehnuteľnosť pre samosprávu a až potom pre komerčný trh. Povinnosť sa bude vzťahovať len na nehnuteľnosti, ktoré tvoria 6 a viac bytov a ponuka sa bude riadiť trhovými cenami vďaka čomu súkromný majiteľ nepríde o zisk. 

 

 • Umožníme výstavbu bytov pre bežných ľudí vďaka vzniku stavebných spoločenstiev. Fyzické osoby tak budú môcť na základe novelizácie obchodného zákonníka vytvoriť stavebné spoločenstvo, ktoré sa stane právnickou osobou a bude môcť realizovať spoločnú výstavbu, na ktorú bude možné získať financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vznikne tak priestor pre komunity, ktoré chcú zdieľať náklady na výstavbu a prevádzku spoločného bývania, vrátane nákladov na energie. 

 

 • Podporíme inovatívne formy bývania s dôrazom na komunitný rozmer, udržateľnosť, verejný priestor, kvalitu bývania, citlivé zohľadnenie sociálnych a generačných rozdielov vďaka zmenám v stavebných a plánovacích normách aj s dopadom na miestne plánovanie na úrovni samospráv. V nich upravíme podmienky tak, aby takéto stavebné projekty získali väčší priestor a lepšie podmienky pri procese výstavby. 

 

 • Vytvoríme podmienky pre kombináciu financovania dostupného nájomného bývania z verejných aj súkromných (bankových) zdrojov. Tlak na verejné zdroje bude vzhľadom na demografický vývoj stále vyšší, preto nájdeme model, v ktorom nebude výstavba dostupného nájomného bývania financovaná výlučne z verejných zdrojov, ale kde štát doloží len tú časť, ktorú nedokážu poskytnúť banky.

 

 • Zvýšime počet obecných nájomných bytov vďaka poskytnutiu nevyužívaného majetku štátu mestám a obciam za zvýhodnených podmienok s povinnosťou tvorby obecných nájomných bytov. Vďaka celoštátnej pasportizácii nehnuteľností identifikujeme vhodné pozemky a nehnuteľnosti, ktoré následne podľa ich polohy ponúkneme mestám a obciam na predaj za zvýhodnenú cenu, alebo na dlhodobý prenájom v kombinácii s úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

 • Zvýšime počet dostupných nájomných bytov vďaka realizácii nového národného projektu zameraného na vznik mestských nájomných agentúr. Projekt zafinancuje vznik a pilotnú prevádzku mestských nájomných agentúr na úrovni krajských miest, ktoré sa zamerajú na dlhodobý prenájom bytov v súkromnom vlastníctve za zvýhodnených podmienok. Dané byty sa tak nepriamo stanú súčasťou bytových fondov miest a budú bez ďalšieho zisku poskytnuté na podnájom vybraným zraniteľným skupinám obyvateľstva. 

 

 • Zvýšime objem obecného sociálneho nájomného bývania vďaka novelizácii zákona o miestnom poplatku za rozvoj, v ktorom po diskusii s krajskými mestami stanovíme minimálny objem prostriedkov, ktoré musia krajské mestá ročne využiť na rozvoj nájomného bývania. Zároveň umožníme úhradu poplatku za rozvoj z komerčnej výstavby formou prevodu bytov v zodpovedajúcej hodnote na príslušnú samospávu. 

 

 • Upravíme výšku poplatku za rozvoj pri výstavbe nájomných bytov s regulovaným nájmom, resp. zvážime takúto výstavbu od poplatku za rozvoj oslobodiť podobne, ako je to už dnes v prípade inej verejnoprospešnej výstavby.

 

 • Prehodnotíme záväznosť parkovacej normy pre výstavbu bytov vo verejnom nájomnom sektore (pre bývanie s regulovaným nájmom) s cieľom umožniť samosprávam určovať požiadavky na parkovanie na svojich územiach na základe vlastnej parkovacej a dopravnej politiky. 

 

 • Vyriešime dlhodobo neriešenú bytovú otázku nájomníkov v reštituovaných bytoch čakajúcich na náhradné byty od miest a obcí. Zvýšime dotáciu na výstavbu náhradných bytov tak, aby ju mestá a obce mohli realizovať v kombinácii s úverom zo ŠFRB. Nájomníkom čakajúcim na náhradné byty viac ako desaťročie umožníme požiadať o vyplatenie jednorazovej finančnej kompenzácie namiesto pridelenia náhradného bytu vo výške štátnej dotácie na obstaranie náhradného bytu.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare