Prejsť na obsah

Atraktívne a otvorené vysoké školy

Zvýšime financovanie vysokých škôl tak, aby sa výdavky v pomere k HDP priblížili priemeru OECD.    Navýšime podiel dotácie pre vysoké školy rozdeľovaný výkonnostnými zmluvami, ktoré im vytvárajú priestor pre definovanie vlastných cieľov a indikátorov s cieľom podporiť kvality v misii, ktorú si škola definovala. Podľa svojich zdrojov a vlastných stratégií rozvoja sa niektoré školy budú viac
  • Zvýšime financovanie vysokých škôl tak, aby sa výdavky v pomere k HDP priblížili priemeru OECD. 

 

  • Navýšime podiel dotácie pre vysoké školy rozdeľovaný výkonnostnými zmluvami, ktoré im vytvárajú priestor pre definovanie vlastných cieľov a indikátorov s cieľom podporiť kvality v misii, ktorú si škola definovala. Podľa svojich zdrojov a vlastných stratégií rozvoja sa niektoré školy budú viac venovať špičkovému základnému výskumu, iné príprave na prax a aplikovanému výskumu, ďalšie spolupráci s regiónom, v ktorom pôsobia a pod. 

 

  • Vyhodnotíme efektívnosť prebiehajúcich akreditačných procesov a na základe výsledkov urobíme potrebné zmeny. Zameriame sa okrem iného na zapájanie študentov/študentiek a zamestnávateľov do práce akreditačnej agentúry , ako aj na otázku, ako môže akreditačná agentúra prispieť k znižovaniu výskytu akademických podvodov. 

 

  • Zvýšime kvalitu vysokoškolského vzdelávania pre všetkých študentov, aby boli lepšie pripravení na život cez stimulovanie interdisciplinárneho vzdelávania, vertikálnej mobility medzi VŠ a zároveň cez financovanie kvalitného vzdelávania.

 

  • Zvýšime akceptáciu bakalárskeho stupňa ako plnohodnotného vysokoškolského vzdelania, ktoré bude reálne pripravovať na trh práce. Štát ako jeden z najväčších zamestnávateľov prispôsobí verejnú a štátnu službu tak, aby  umožnila plnohodnotný profesijný i platový rast bakalárskych absolventov a absolventiek. 

 

  • Zameriame sa na reálne zavedenie akademickej etiky a výskumnej integrity do praxe tak, aby sa eliminovali nielen prehrešky v akademickej práci, ale aj v správaní (napr. obťažovanie). Zabezpečíme prístup do moderného antiplagiátorského systému schopného reagovať aj na texty písané s podporou umelej inteligencie. U čelných predstaviteľov a predstaviteliek štátu nebudeme tolerovať podvodne získané tituly.

 

  • Vytvoríme podmienky pre uplatniteľnosť modelu nárokovateľných podporných opatrení podobne ako na nižších stupňoch vzdelávania. Školám umožní flexibilne reagovať na trvalé a dočasné (napr. adaptačný proces, kariérové poradenstvo a pod.) individuálne vzdelávacie potreby všetkých študentov a študentiek, vrátane tých so znevýhodnením a nadaním.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare