Prejsť na obsah

Adaptácia

Pre obce vytvoríme rámec pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení, ktorými si budú môcť ustanoviť podmienky pre ochranu ľudí a majetkov pred predpokladanými negatívnymi dôsledkami zmeny klímy. Takéto záväzné nariadenie pomôže obciam a mestám špecifikovať podmienky územného rozvoja aj s ohľadom na predpokladané dôsledky zmeny klímy v danom území.    Do konca volebného obdobia v roku
  • Pre obce vytvoríme rámec pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení, ktorými si budú môcť ustanoviť podmienky pre ochranu ľudí a majetkov pred predpokladanými negatívnymi dôsledkami zmeny klímy. Takéto záväzné nariadenie pomôže obciam a mestám špecifikovať podmienky územného rozvoja aj s ohľadom na predpokladané dôsledky zmeny klímy v danom území. 

 

  • Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach na Slovensku vysadenie najmenej 100 000 drevín, z toho najmenej 50 000 stromov vrátane ovocných, so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

 

  • Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach SR zvýšenie rozlohy zelene v sídlach. Obnovíme 50 hektárov zelene v rámci školských, terapeutických a historických parkov, zeleň v uliciach rozšírime o 50 ha na strechách a fasádach budov a o 20 ha s využitím pre mestského poľnohospodárstvo so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny ľudí.

 

  • Zavedieme environmentálnu hierarchiu a legislatívne opatrenia pre nakladanie so zrážkovými vodami vo vykonávacích predpisoch ku Stavebnému zákonu. Zrážková voda sa má prednostne riešiť povrchovým vsakovaním alebo zachytením a následným využitím v mieste, kde spadla. Zavedieme nový regulatív tzv. maximálnej nepriepustnosti v územnom plánovaní, ktorý zlepší ochranu a rozvoj potrebnej rozlohy zelenej infraštruktúry v územnom plánovaní. V predpisoch pre parkoviská zvýšime ich pokrytosť stromami a zlepšíme odvádzanie zrážkových vôd do terénnych depresií.

 

  • Legislatívnymi a plánovacími opatreniami podporíme ochranu, udržiavanie a rozširovanie prírode blízkych lesov, renaturáciu vodných tokov a mokradí, diverzifikovanie štruktúry krajinnej pokrývky a ochranu brehových porastov.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare