Prejsť na obsah

Budúcnosť, ktorá praje podnikavosti

Budúcnosť je náš spoločný biznis

Podnikavosť sa skrýva v každom a každej z nás.

Je v schopnosti pozerať dopredu. V túžbe po slobode. Aj v odvahe niesť zodpovednosť.

Chcem, aby tu každý mal slobodu a podporu na to, aby mohol ukázať, čo dokáže.

Biznisplán pre budúcnosť

Našou víziou je spraviť zo Slovenska zasľúbenú zem pre podnikavých ľudí. Podnikavé a inovatívne Slovensko, kde má každý priestor a podporu ukázať, čo dokáže. 

Budúcnosť a rozvoj modernej ekonomiky musíme postaviť na slovenských firmách, ktoré dokážu využívať ekonomické príležitosti a k tomu majú efektívnu podporu aj infraštruktúru od štátu. Štát musí podnikavým ľuďom a firmám pomôcť modernými službami, nie ich brzdiť byrokraciou. Musí zaviesť stabilné a predvídateľné regulácie, aby vytvoril viac priestoru pre kreatívnu prácu.

Budúcnosť, ktorá praje podnikavosti, musí stáť na 3 pilieroch:

 1. Podpora podnikavosti všetkých ľudí a dostupné podnikateľské vzdelávanie.
 2. Podpora reinvestovania kapitálu do rastu slovenských firiem a nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ekonomickej aktivity.
 3. Znižovanie byrokracie, stabilné, jasné a moderné regulačné prostredie a spoľahlivá, efektívna a rýchla vymožiteľnosť práva. 

 

Máme obrovský potenciál a energiu v podnikavých ľuďoch po celom Slovensku. Od freelancerov/freelanceriek, remeselníkov/remeselníčok a všetkých samostatne fungujúcich podnikateľov a podnikateliek, cez malé firmy, ktoré poskytujú služby vo svojich obciach a komunitách, až po stredné a väčšie podniky, ktoré zamestnávajú a živia stovky ľudí vo svojich regiónoch.   

Je načase začať si podnikavosť vážiť a spraviť všetko preto, aby podnikaví ľudia mali na Slovensku lepšie prostredie a podporu pre rast, zamestnávanie a skúšanie nových vecí. Stonásobne sa to vráti a nesmierne to pomôže celému Slovensku.

Najväčšie problémy podnikateľského prostredia na Slovensku sú bohužiaľ tak chronicky známe, že ich bez problému vymenuje aj ChatGPT:

 • Byrokracia, ktorá z podnikajúcich robí “poštovú službu” pre úrady.
 • Zložité a nestabilné regulačné prostredie.
 • Nízka a zdĺhavá vymožiteľnosť práva.
 • Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a pracovníčok v perspektívnych technologických odvetviach a nízka produktivita práce.
 • Vysoké daňové a odvodové zaťaženie práce a ekonomickej aktivity, ktoré potláča podnikavosť a kreativitu a príliš často motivuje skôr k obchádzaniu zákona.
 • Nedostatok investícií a inovácií, ktoré by vytvárali príležitosti pre rast znalostnej ekonomiky.
 • Nedostatok domáceho kapitálu a financovania predovšetkým pre malé a stredne veľké slovenské firmy.
 • Chýbajúca funkčná infraštruktúra pre výmenu know-how, podnikateľské vzdelávanie a interakciu medzi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami a biznisom.  


Tieto problémy však dokážeme prekonať pomocou rozumných politík a opatrení, ktoré podporia rozvoj slovenských firiem, motivujú ich k reinvestovaniu kapitálu do rastu a tiež k pritiahnutiu, vychovávaniu a zamestnávaniu vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily.

Podporíme podnikavosť

Čítať viac

Podporíme investovanie a zamestnávanie

Čítať viac

Opravíme štát

Čítať viac

Podporíme podnikavosť

 • Jednoduché mikropodnikanie: Začať podnikať v malom bude super jednoduché, bez prekážok, bez účtovníctva a bez byrokracie. Pretože každý nápad začína najprv v malom.

  • Ak ročný obrat nepresiahne 10 000 eur, nebude k podnikaniu nutné si zriaďovať živnosť ani žiadnu inú formu podnikania, ani viesť akékoľvek účtovníctvo.
  • Každá fyzická osoba bude mať automaticky pridelené IČO a podnikateľský účet, z ktorého bude môcť jednoducho a legálne vystavovať elektronické faktúry cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne. Nie, nejde o žiadnu “zázračnú novú appku”, takéto riešenia sú už bežne dostupné.
  • Štát si z tohto účtu a celkového ročného obratu automaticky zrazí 3% zrážku a to je všetko. Žiadne ďalšie dane ani odvody, žiadne povinnosti čokoľvek dokladovať alebo viesť účtovníctvo.
 • Zavedieme možnosť bezpečným spôsobom začať podnikať už od 16 rokov, pretože chceme, aby mladí ľudia mali priestor tvoriť budúcnosť, ktorú budú žiť. Či už ide o letný projekt, privyrábanie si popri škole, alebo začiatok veľkého príbehu.Podnikanie od 16 rokov je umožnené v legislatíve Nemecka či Holandska, ktorými sa inšpirujeme. Zriadenie vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu a podlieha limitom na výšku záväzkov, ktoré na seba mladí ľudia pri podnikaní môžu vziať. 

Sprístupníme podnikateľské a manažérske vzdelávanie na svetovej úrovni. 

 • Ak majú slovenské firmy rásť a inovovať na svetovej úrovni, musia mať prístup k tomu najlepšiemu know-how
 • Prinesieme na Slovensko podnikateľské a manažérske vzdelávanie z renomovaných inštitúcií v zahraničí. Spravíme ho také dostupné pre slovenských podnikateľov a podnikateľky finančne aj geograficky aby za ním nemuseli lietať na univerzity do zahraničia. Ak chceme, aby dokázali firmy rásť, investovať, zamestnávať a inovovať tu na Slovensku – z čoho by benefitovala celá spoločnosť aj štát môžeme to akcelerovať aj sprístupnením najlepšieho manažérskeho know-how ľuďom podnikajúcim na Slovensku. Po takomto vzdelávaní je na Slovensku veľký dopyt. Chýba však skutočne kvalitná a dostupná ponuka, preto tu môže štát zohrať konštruktívnu úlohu.
 • Výraznejšie podporíme programy a inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie v oblasti podnikania a manažérskych zručností na stredných a vysokých školách či v regiónoch Slovenska. Sme presvedčení o tom, že šírenie podnikateľského know-how a zručností v kombinácii so zavádzaním foriem podnikania s extrémne nízkou administratívnou a daňovo-odvodovou záťažou je kľúčom k podnieteniu podnikavosti, kreativity a ekonomicej aktivity.

Zreformujeme infraštruktúru pre prepájanie vedy a biznisu

 • Vybudujeme infraštruktúru pre skutočné sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Po vzore najúspešnejších inovačných ekosystémov na svete vybudujeme pri najväčších technických univerzitách na Slovensku inkubátory, ktoré sa stanú skutočným priestorom pre sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Na Slovensku dnes existuje množstvo “hubov a inkubátorov”, tie sú však prakticky len coworkingovými priestormi s občasnou prednáškou a letákmi. Ak chce štát efektívne financovať rozvoj sofistikovaného ľudského kapitálu, ktorý sa časom môže pretaviť do zakladania zmysluplných inovačných riešení a startupov, musí investovať do vytvorenia takejto základnej infraštruktúry pre inovačný ekosystém.
 • Zavedieme vládou financované podnikateľské štipendium pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu, ktorým podporíme podnikavosť, aplikovaný výskum a zakladanie technologických start-upov. Vzorovým modelom pre takýto štipendijný program je pre nás napr. program nemeckej spolkovej vlády Exist (pozri EXIST.DE – University-Based Business Start-Ups). 
 • Efektívnejšia podpora inovácií od startupov po priemysel
  • Zreformujeme inštitucionálny rámec podpory inovácií, ktorá je dnes roztrieštená medzi viacero agentúr (SIH, SBA, SARIO, inovačné centrá VÚC a pod.), čoho dôsledkom je slabá koordinácia medzi inštitúciami, neprehľadnosť pre ich klientelu a vysoké náklady pre štát. Preto vykonáme audit súčasného stavu inovačných inštitúcií s ohľadom na ich merateľné výsledky a následné zefektívnenie ich riadenia a organizácie s ohľadom na hodnotu za peniaze, ktorú inovačnému ekosystému poskytujú.
  • Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie a posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií.
  • Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva a vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky.

Podporíme investovanie a zamestnávanie rastu

Upravíme dane a odvody tak, aby sme menej zaťažovali ekonomickú aktivitu, pretože chceme, aby sa viac oplatilo pracovať, zamestnávať a hlavne investovať zarobené peniaze do ďalšieho rastu a modernizácie slovenských firiem. 

Znížime daňovo-odvodové zaťaženie práce

 • Zvýšime nezdaniteľnú časť základu dane, čím sa zníži efektívne zdanenie pracujúcich a zvýši sa motivácia zamestnávať. Zároveň najvýznamnejší prínos pocítia nízkopríjmové skupiny.
 • Znížime odvody zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírením odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody pre nízkopríjmové skupiny.

Zrýchlime odpisovanie investícií

 • Zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku vrátane rozšírenia použitia zrýchleného odpisovania tak, aby sme motivovali inovovať a tým zvyšovali produktivitu práce, ako aj environmentálnu udržateľnosť v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských firiem.
 • Skrátime lehotu potrebnú na to, aby si podnikatelia a podnikateľky mohli odpísať nedobytnú pohľadávku prostredníctvom opravnej položky v plnej výške ako daňovo uznateľný náklad.

Podporíme investovanie predovšetkým do slovenských firiem

 • Oslobodíme fyzické osoby od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako 1 rok. Podporíme tým vyššiu angažovanosť stakeholderov v domácich spoločnostiach. Tento princíp bude platiť rovnako pre zamestnanecké akcie tzv. ESOP-y.
 • Upravíme zdanenie finančných aktív a investícií do spoločností vrátane alternatívnych foriem investícií (napr. kryptomien) tak, ako to upravujú okolité krajiny Európskej únie.

Radikálna daňová podpora inovácií

 • Rozšírime možnosti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj na preukázateľne vynaložené služby, ako napríklad prototypovanie, certifikácie či vzdelávanie a taktiež na náklady spojené s podporou inteligentného priemyslu (AI, ML) so snahou zvyšovania pridanej hodnoty zachytením svetových trendov.
  • Ide napr. o servisné náklady na vytvorenie prototypu, prototypové skúšky, náklady na certifikáciu, technickú dokumentáciu, náklady na zvýšenie úrovne kvalifikácie, vzdelania alebo zručností pracujúcich vo vede a výskume, náklady na prenájom špecializovaných softvérov a poplatky za podporu softvérov (tzv. maintenance).
 • Upravíme a zjednodušíme podmienky štátnej pomoci v oblasti inovácií a technologických zlepšení v súlade s európskou legislatívou, bez narušenia hospodárskej súťaže.

Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát

 • Zlepšíme režim prenosu daňovej straty do budúcnosti (tzv. loss carry forward) v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami predĺžením maximálnej lehoty prenosu a zároveň zvýšením maximálneho ročného odpočtu (v pomere k základu dane).
 • Umožníme vzájomné započítanie ziskov a strát z podnikania v rámci spoločností v skupine (skupinové zdaňovanie) tak, ako tento koncept realizujú okolité krajiny Európskej únie.

Pomôžeme podnikom zvládať vysoké ceny energií a jednoducho zavádzať obnoviteľné zdroje

 • Žiadne poplatky za elektromerom.
  • Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže takáto elektrina ani nevstupuje do distribučnej siete. Preto poplatky zrušíme a firmy budú platiť len za elektrinu, ktorú nakúpia zo siete. Je to fér a bude ich to motivovať k výrobe väčšieho objemu “domácej” elektriny zo zelených zdrojov.
  • Náklady na toto opatrenie vykryjeme pomocou úspory, ktorá vznikne po vypnutí elektrárne Nováky.
 • Zjednodušíme pripájanie zelených zdrojov.
  • Zavedieme transparentné a rýchle zapájanie malých zelených zdrojov do siete nasledujúcimi opatreniami: zverejnenie informácií o možnom objeme na webových stránkach, automatické schvaľovanie zdrojov pod istým výkonom, stabilný a predvídateľný proces schvaľovania zo strany distribučných spoločností.
 • Znížime tarify za prevádzkovanie systému o 120 mil. eur v roku 2024.
  • Z tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci spotrebitelia elektriny v konečných cenách elektriny, sa financujú dotácie elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov (približne 140 mil. eur ročne) a dotácie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v elektrárni Nováky (približne 120 mil. eur ročne). Elektráreň Nováky sa už od nového roku dotovať nebude (zaviazala sa k tomu opakovane vláda), čo zníži nároky na výšku TPS od začiatku roku 2024.
  • Systém poplatkov upravíme tak, aby z poklesu TPS v dôsledku odpojenia elektrárne Nováky benefitovali podniky a platili tak na poplatkoch o 120 mil. eur menej.
 • Podporíme vznik energetických spoločenstiev a využívanie benefitov, ktoré ponúkajú.

Opravíme štát

Nejde primárne o to, či je štát malý alebo veľký. Ide predovšetkým o to, aby štát fungoval. Tam, kde podnikanie dusí zbytočná byrokracia, ju budeme škrtať a modernizovať služby štátu. Tam, kde štátu chýbajú odborné kapacity na to, aby bol podnikateľom a podnikateľkám efektívnou oporou, ho budeme reformovať a efektívne manažovať.

Menej stresu a byrokracie pre podnikateľov a podnikateľky

 • Efektívnou digitalizáciou a zjednodušovaním služieb štátu vytvoríme úrady, ktorým občania/občianky ani podnikatelia/podnikateľky už nebudú musieť robiť poštárov. Namiesto štátu, ktorý len stanovuje pravidlá a vyžaduje ich plnenie cez množstvo byrokratických úkonov, chceme úrady, ktoré budú aj vďaka digitálnym službám uľahčovať život a proaktívne pomáhať, pri kontakte s ktorými sa občan cíti ako klient, nie ako “stránka”.
 • Zmodernizujeme technologické aj regulačné riešenia, ktoré umožnia alebo zjednodušia:
  • elekronické podpisovanie dokumentov,
  • elektronické zasadnutia valných zhromaždení,
  • overovanie dokumentov,
  • elektronické doručovanie medzi firmami navzájom,
  • elektronické doručovanie medzi zamestnanou osobou a zamestnávateľom.

Koniec chaosu: Upokojíme a stabilizujeme regulačné prostredie

 • Minimalizujeme zmeny zásadných zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na frekvenciu maximálne jedenkrát ročne, s účinnosťou od začiatku kalendárneho roka.
  • Súčasný stav, kde boli zmeny limitované na maximálne 2 termíny v roku, považujeme za minimálny štandard, ktorý nedovolíme znižovať a budeme tlačiť na jeho vyššie uvedené zlepšenie.
 • Zavedieme pre všetky návrhy zákonov predložené do NR SR, rovnako poslanecké ako vládne, legislatívne pravidlo povinného vypracovania a zverejnenia analýzy dopadov na verejné financie ako aj regulačné prostredie. Podnikajúce osoby by nemali byť obeťami nezodpovedných a nesystematických návrhov. Poslanci a poslankyne samozrejme majú vďaka mandátu plné právo navrhovať a novelizovať legislatívu, ale mali by tak robiť spôsobom, ktorý berie ohľad aj na ľudí, ktorí ich následne musia v praxi dodržiavať.
 • Sprísnime pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné spôsoby obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu.
 • Zavedieme jasné pravidlá, ako majú štátne orgány zrozumiteľne informovať občanov a občianky ako aj podniky o nových povinnostiach a zákonoch.

Lepšia vymožiteľnosť práva

 • Zriadime expresný online súd,  ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. Tento online súd bude súčasťou platformy “Spravodlivosť online”, v rámci ktorej bude k dispozícii automatické generovanie podaní na Expresný online súd, ako aj alternatívne spôsoby riešenia sporov a automatizované právne poradenstvo.
 • Zvýšime vymožiteľnosť práva a skrátime súdne konania zavedením filtra odvolaní, na základe ktorého bude odvolací súd rozhodovať o prípustnosti odvolaní podľa tvrdších pravidiel, rýchlejšie a nielen pri zjavne nezmyselných odvolaniach. Takýmto filtrom bude musieť prejsť každé odvolanie, a to najneskôr v lehote 60 dní.
 • V záujme zrýchlenia súdneho konania zavedieme pravidlo, že odvolací súd rozhoduje vždy vo veci. To znamená, že odvolací súd v žiadnom prípade nebude môcť vrátiť prípad na opätovné konanie prvostupňovému súdu, môže ho len potvrdiť alebo zmeniť, a to aj v prípade, že je potrebné doplniť dokazovanie, čím sa vyhneme praxi, v rámci ktorej si súdy prípady prehadzujú z jednej inštancie na druhú.
 • V rámci platformy “Spravodlivosť online“ bude tiež možné, aby si každý založil živnosť alebo obchodnú spoločnosť jednoducho, online, za 20 minút.
 • Podporíme, aby základné zápisy do Obchodného registra SR mohol vykonávať aj notár, nie len súd. Zápisy ako vznik spoločnosti, zánik, zlúčenie, zmena štatutárov – predstavujú ⅔ rozhodnutí a na ich vykonanie v skutočnosti nie je nutný súd, ktorý tieto úkony často predlžuje. Takouto úpravou zjednodušíme administratívu pre podnikateľov a zároveň odbremeníme súdy. Obdobne je zapisovanie do OR upravené napr. aj v Českej republike.

Moderná regulácia pracovnoprávnych vzťahov

 • Zavedieme fasttrack víza zamerané na lákanie talentu a kvalifikovanej pracovnej sily a zjednodušíme regulácie zamestnávania ľudí z krajín mimo EÚ (napr. Ukrajina) predovšetkým v odvetviach, kde na pracovnom trhu chýba kvalifikovaná pracovná sila. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre inovatívne a technologické firmy je dôležitým faktorom, ktorý brzdí rozvoj tohto perspektívneho odvetvia ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou. Slovenské firmy o takýchto zamestnancov/zamestnankyne súťažia prakticky na globálnom trhu a je dôležité, aby ich štátne regulácie v tejto súťaži neznevýhodňovali, ale naopak im dávali konkurenčné výhody.
 • Zmodernizujeme regulácie pracovnoprávnych vzťahov tak, aby odrážali skutočné potreby modernej ekonomiky s cieľom zvýšiť flexibilitu zamestnávateľov a ochranu zamestnaných osôb a freelancerov/freelanceriek.
 • Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. 
 • Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania.
 • Znížime mieru regulácie niektorých povolaní. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom regulovaných povolaní v EÚ. Kým v niektorých prípadoch je regulácia opodstatnená (napr. zdravotníctvo) v mnohých ide najmä o spôsob, ako obmedziť konkurenciu, čo vedie k vyšším cenám pre spotrebiteľov, nižší tlak na kvalitu poskytovaných služieb a rozmach čiernej práce.
 • Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré tieto prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto  status “závislého dodávateľa” medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.

Sledujte ma tu:

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare